Nyheder

 

Kon­cept for wayfind­ing og skilte i det cen­trale Nyborg

D-sign Teg­nestuen skal i marts måned 2019 i gang med et læn­gere­varende samar­be­jde med Nyborg Kom­mune om udvikling og imple­menter­ing af et wayfind­ing og skil­tekon­cept i det cen­trale Nyborg. Med bag­grund i 2 rap­porter udar­be­jdet af Gehl Arkitek­ter i hen­holdsvis 2014 og 2018, samt Nyborg Kom­munes eget idékat­a­log for fremti­dens byliv i Nyborg, skal der arbe­jdes med at skabe en sam­men­hæn­gende bymidte fra den his­toriske byk­erne til sta­tion og motorvej.

Pro­jek­tet består af 3 fas­er: Fase 1 analyse — Fase 2 wayfind­ing greb — Fase 3 design­lin­ie

 

wayfinding, skiltning, byrumsdesign, byrum spændende byrum, spændende wayfinding designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuen

 

Farvesæt­ning og grafisk udsmykn­ing for Kold­ing Kom­mune og Kold­ing Bold­klub

På D-sign Teg­nestuen er jeg i gang med et farvesæt­nings og udsmykn­ing­spro­jekt for Kold­ing Kom­mune og Kold­ing Bold­klub. Da brugerne blev involveret udviklede den grafiske udsmykn­ing sig! Ideen om at arbe­jde med grafikken i fod­bold­baner, blev plud­selig også til et anven­deligt strate­gi board ved at vi print­er udsmyknin­gen på mag­netiske white­board plad­er på 150 x 250 cm.

farvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuenfarvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuenfarvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuenfarvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuen

Kold­ing Bold­klub Præsen­ta­tions Mappe marts 2019

 

Indret­ning, farvesæt­ning og grafiske møn­stre på Marielund­skolen

På D-sign Teg­nestuen samar­be­jder jeg pt. med Schmidt Arkitek­t­fir­ma og Kold­ing Kom­mune om ren­over­ing af  Marielund­skolen i Kold­ing. D-sign Teg­nestuen står for indret­ning, farvesæt­ning og design af grafiske ele­menter. Skolen er en spe­cial skole og i forbindelse med ren­overin­gen af skolen skal de 4 meter brede gan­gareal­er nu ind­tages som et aktiv for børn og lærere på skolen. Ved at lægge halv­cirkler på gul­vet udført i For­bos Mar­moleum Wal­ton og male farvede fel­ter på vægfladerne skabes der rum i rum­met. Opgaven for­ventes færdig i forår og som­mer 2019.

farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

 

farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

farvesætning, flot indretning, grafik, mønstre, flotte farver, grafisk design, grafiske mønstre, udsmykning, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

farvesætning, flot indretning, grafik, mønstre, flotte farver, grafisk design, grafiske mønstre, udsmykning, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

farvesætning, flot indretning, grafik, mønstre, flotte farver, grafisk design, grafiske mønstre, udsmykning, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

farvesætning, flot indretning, grafik, mønstre, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, grafik, mønstre, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, grafik, mønstre, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, grafik, mønstre, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

 

 

D-sign Teg­nestuen har vun­det den ind­budte konkur­rence om en midler­tidigt byrum­sin­stal­la­tion på Aksel Torv i Kold­ing!

D-sign Teg­nestuen har vun­det den ind­budte konkur­rence, der blev udskrevet af Kold­ing Kom­munes Designsekre­tari­at i foråret, om ideer til en midler­tidig byrum­sin­stal­la­tion på Aksel­torv i forbindelse med 750 års jubilæet for Kold­inghus og Kold­ing by. Vin­der­forslaget er præmieret, men ikke realis­eret. I forslaget er der lagt vægt på en kom­bi­na­tion af his­to­riefortælling, inter­ak­tion med de his­toriske per­son­er der indgår i instal­la­tio­nen og en mulighed for at byens borg­ere i alle alder­s­grup­per på tværs af kul­turel bag­grund kan mødes og sætte spor og foran­dre den midler­tidi­ge byrum­sin­stal­la­tion sam­men hen over som­meren.

indbudt konkurrence vundet #vinderforslag #midlertidigtbyrum #kolding #akseltorv #design #arkitekter #udstillingsdesigner #udstillingsdesign

MidlertidigtByrum.Konkurrence.pdf

 

Udstill­in­gen ‘Vores Vind’ er åbnet i Hvide Sande Havn d. 29. juni

D-sign Teg­nestuen har arbe­jdet som pro­jek­tled­er og udstill­ingsarkitekt på udstill­in­gen ‘Vores Vind’ — et udstill­ing­spro­jekt om his­to­rien om det danske vin­d­mølleeven­tyr, om Horns Rev 3 og om hvor­dan Ringkøbing-Skjern Kom­mune satser på at være næsten fos­sil­fri i 2020. Pro­jek­tet er udført for Naturkraft, Vat­ten­fall, MHI Ves­tas, A2sea a/s, Energinet, Hvide Sande Havn og Ringkøbing-Skjern Kom­mune. Udstill­in­gen vil være åben de næste 2 år på adressen: Otto Ped­er­svej 1, 6960 Hvide Sande.

 

#udstillingsdesign #formidling #udstilling#udstillingsarkitekt #udstillingsplancher#designer #arkitektur #arkitektur

  

 

Indret­ning af ankom­starealet i Kold­ing Sund­hed­s­cen­ter er færdig — ind­vielse d. 23. marts

D-sign Teg­nestuen har stået for indret­nin­gen af ankom­stom­rådet i det nye Sund­hed­s­cen­ter i Kold­ing, etape 2 i et tæt samar­be­jde med indret­nings­grup­pen. Udover selve indret­nin­gen så har D-sign Teg­nestuen teg­net to lege-øer og en ny slange­formet skranke, som skal fun­gere som velkomst-ø. Sund­hed­s­cen­tret har offi­ciel åbn­ing i marts, men er allerede ved at blive færdigin­dret­tet og taget i brug her i beg­y­n­delsen af det nye år 2018.

Arkitek­t­fir­maet GPP har teg­net Sund­hed­s­cen­tret og Hoff­mann A/S er total­en­tre­prenør.

#indretningsundhedscenter #helendearkitektur #indretning #designtegnestuen #designtegnestue #D-sign Tegnestuen#farvesætning #indretningsundhedscenter #helendearkitektur #indretning #designtegnestuen #designtegnestue #D-sign Tegnestuenspændende indretning og flot farvesætning #indretningsundhedscenter #helendearkitektur #indretning #designtegnestuen #designtegnestue #D-sign Tegnestuen

 

Fang Fortællin­gen’ — Åbnet på Kold­ing Bib­liotek d. 15.03.18

D-sign Teg­nestuen har samar­be­jdet med grafik­er Kamil­la Asmussen fra fir­maet i made this* og Kold­ing Bib­liotek om pro­jek­tet ‘Fang Fortællin­gen’. Pro­jek­tet er støt­tet af Slots- og Kul­turstyrelsens udviklingspul­je 2017. Gen­tofte Bib­liotek er tovhold­er på pro­jek­tet hvor 10 bib­liotek­er fra hele lan­det delt­ager i at udvikle bør­nelit­terære udstill­inger, som skal van­dre rundt på lan­dets bib­liotek­er de næste 4–5 år.

Kolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign TegnestuenKolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign TegnestuenKolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign TegnestuenKolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign Tegnestuen

Kolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign TegnestuenKolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign Tegnestuen

fotos Christof­fer Askman

Kolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign TegnestuenKolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign Tegnestuen

foto D-sign Tegnestuen

 

Hel­hed­sori­en­teret ren­over­ing­spro­jekt på Bakkeskolen i Kold­ing

D-sign Teg­nestuen samar­be­jder med Kold­ing Kom­mune i forbindelse med ren­over­ing­spro­jek­tet på Bakkeskolen, hvor der skal være fokus på cirkulær økono­mi, formidling og læring omkring ren­over­ing­spro­jek­tet til gavn for både skolelever, lærere og borg­erne i lokalom­rådet. ‘De fire ele­menter’ dan­ner en para­ply over pro­jek­tet og vil være syn­lig både i indret­ning og formidlin­gen på de mange forskel­lige plat­forme.

 

Laser­skårne stålbånd til Mon­u­ment­plad­sen i Chris­tians­feld

D-sign Teg­nestuen har teg­net og pro­jek­teret de laser­skårne stål­bånd til Mon­u­ment­plad­sen i Chris­tians­feld, som teg­nestuen Lab­land har teg­net for Kold­ing Kom­mune. Tek­sten på stål­bån­dene stam­mer fra postko­rt fra tiden omkring gen­forenin­gen i 1920. Postko­rtene blev sendt mellem ven­ner og fam­i­liemedlem­mer fra hver sin side af grænsen.

#flottebyrum udført af D-sign Tegnestuen #spændendebyrum udført af designtegnestuen d-signtegnestuen #flottepladseribyenD-sign Tegnestuen arbejder med byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrum #pladser #byrum #formidlingibyenD-sign Tegnestuen udfører flotte byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrum #pladser #byrum #formidling i byenD-sign Tegnestuen arbejder med byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrum #pladser #byrum #formidling i byen

Belysning­spro­jek­tet ved plat­formene v. Kold­ing Å er færdigt

I august er der etableret fiberlys ved plat­formene ved den farvede bro v. Kold­ing Å. D-sign Teg­nestuen har stået for design og pro­jek­ter­ing for Kold­ing Kom­mune. Roblon Light­ing har lev­eret belysnin­gen og fir­maet Strøh har mon­teret.

D-sign Tegnestuen arbejder med #lysibyensrum #byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrumoglys #lys #belysning #pladser #byrum #lysibyen
D-sign Tegnestuen arbejder med #lysibyensrum #byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen d-signyegnestuen #byrumoglys #lys #belysning #pladser #byrum #lysibyenD-sign Tegnestuen arbejder med #lysibyensrum #byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrumoglys #lys #belysning #pladser #byrum #lysibyen

Å-stederne i Kold­ing er blevet pris­beløn­net af Kold­ing Kom­mune på Arkitek­turens dag!

Om Å-sted­erne i JV

Pris­beløn­net:  Arkitekt og råd­gi­vere Kris­tine Jensens Teg­nestue, Ram­bøll Byud­vikling & Land­skab samt D-sign Teg­nestuen er blevet pris­beløn­net af Kold­ing Kom­mune!

Ejer: Kold­ing Kom­mune,

Om Å-sted­er langs Kold­ing Å — fra frem­læggelsen: “Åst­ed­erne er et meget sym­pa­tisk pro­jekt, som bringer bev­id­s­the­den om åens kvaliteter tilbage i bybilledet”. Udval­get ønsker at pris­belønne anlægget for “- et land­sk­a­beligt vel­lykket ele­ment, der kom­biner­er å, by og sted og skaber en sam­men­bindende rygrad i bystruk­turen”.