Nyheder

Farvesæt­ning og grafiske møn­stre på Marielund­skolen

På D-sign Teg­nestuen arbe­jder jeg pt. med #farvesæt­ning og #design af #grafiske ele­menter til Marielund­skolen i Kold­ing. Skolen er en spe­cial skole og i forbindelse med ren­overin­gen af skolen skal gan­gareal­erne nu ind­tages som et aktiv for børn og lærere på skolen. Ved at lægge halv­cirkler på gul­vet udført i For­bos Mar­moleum Wal­ton og male farvede fel­ter på vægfladerne skabes der #rum i rum­met. Opgaven udføres for Kold­ing Kom­mune  for­ventes færdigt med udgan­gen af marts 2019 #design #arkitek­tur #arkitekt#design­er #indret­ning #indret­ningsin­spi­ra­tion #indret­nings­forslag#farvesæt­ning #farve­forslag

#farvesætning #indretning #skoler #design #arkitektur #arkitekt #designer D-sign Tegnestuen #designtegnestue #designtegnestuen#farvesætning #indretning #skoler #design #arkitektur #arkitekt #designer D-sign Tegnestuen #designtegnestue #designtegnestuen#farvesætning #indretning #skoler #design #arkitektur #arkitekt #designer D-sign Tegnestuen #designtegnestue #designtegnestuen

 

D-sign Teg­nestuen har vun­det den ind­budte konkur­rence om en midler­tidigt byrum­sin­stal­la­tion på Aksel Torv i Kold­ing!

D-sign Teg­nestuen har vun­det den ind­budte konkur­rence, der blev udskrevet af Kold­ing Kom­munes Designsekre­tari­at i foråret, om ideer til en midler­tidig byrum­sin­stal­la­tion på Aksel­torv i forbindelse med 750 års jubilæet for Kold­inghus og Kold­ing by. Vin­der­forslaget er præmieret, men ikke realis­eret. I forslaget er der lagt vægt på en kom­bi­na­tion af his­to­riefortælling, inter­ak­tion med de his­toriske per­son­er der indgår i instal­la­tio­nen og en mulighed for at byens borg­ere i alle alder­s­grup­per på tværs af kul­turel bag­grund kan mødes og sætte spor og foran­dre den midler­tidi­ge byrum­sin­stal­la­tion sam­men hen over som­meren.

indbudt konkurrence vundet #vinderforslag #midlertidigtbyrum #kolding #akseltorv #design #arkitekter #udstillingsdesigner #udstillingsdesign

MidlertidigtByrum.Konkurrence.pdf

Udstill­in­gen ‘Vores Vind’ er åbnet i Hvide Sande Havn d. 29. juni

D-sign Teg­nestuen har arbe­jdet som pro­jek­tled­er og udstill­ingsarkitekt på udstill­in­gen ‘Vores Vind’ — et udstill­ing­spro­jekt om his­to­rien om det danske vin­d­mølleeven­tyr, om Horns Rev 3 og om hvor­dan Ringkøbing-Skjern Kom­mune satser på at være næsten fos­sil­fri i 2020. Pro­jek­tet er udført for Naturkraft, Vat­ten­fall, MHI Ves­tas, A2sea a/s, Energinet, Hvide Sande Havn og Ringkøbing-Skjern Kom­mune. Udstill­in­gen vil være åben de næste 2 år på adressen: Otto Ped­er­svej 1, 6960 Hvide Sande.

#udstill­ings­de­sign #formidling #udstill­ing #udstill­ingsarkitekt #udstill­ings­planch­er #design­er #arkitek­tur

#udstillingsdesign #formidling #udstilling#udstillingsarkitekt #udstillingsplancher#designer #arkitektur #arkitektur

#udstillingsdesign #formidling #udstilling#udstillingsarkitekt #udstillingsplancher#designer #arkitektur #arkitektur

 

Indret­ning, design og farvesæt­ning på Marielund­skolen i Kold­ing

D-sign Teg­nestuen samar­be­jder med Kold­ing Kom­mune og Schmidt Arkitek­t­fir­ma i forbindelse med et ren­over­ing­spro­jekt på Marielund­skolen i Kold­ing. På D-sign Teg­nestuen arbe­jder jeg med ideer til hvor­dan de 4 m brede gan­gareal­er kan udnyttes til leg. læring og fordy­belse. Idéo­plægget lig­ger pt. til gen­nem­syn på skolen så lærere og per­son­ale kan komme med deres kom­mentar­er sidst i maj inden pro­jek­tet videre bear­be­jdes. Schmidt Arkitek­t­fir­ma står for selve ren­over­ing­sop­gaven. Pro­jek­tet for­ven­tet færdigt i foråret 2019.

#skolæeindretning #farvesætning #indretning #leg&læring #arkitekt #designer #designtegnestue #designtegnestuen D-sign Tegnestuen#skolæeindretning #farvesætning #indretning #leg&læring #arkitekt #designer #designtegnestue #designtegnestuen D-sign Tegnestuen#skolæeindretning #farvesætning #indretning #leg&læring #arkitekt #designer #designtegnestue #designtegnestuen D-sign Tegnestuen#skolæeindretning #farvesætning #indretning #leg&læring #arkitekt #designer #designtegnestue #designtegnestuen D-sign Tegnestuen

#indret­ningsarkitekt #skol­er #indret­ningafskol­er #farvesæt­ning #farvesæt­ningskol­er #design­er #arkitek­tur

 

Indret­ning af ankom­starealet i Kold­ing Sund­hed­s­cen­ter er færdig — ind­vielse d. 23. marts

D-sign Teg­nestuen har stået for indret­nin­gen af ankom­stom­rådet i det nye Sund­hed­s­cen­ter i Kold­ing, etape 2 i et tæt samar­be­jde med indret­nings­grup­pen. Udover selve indret­nin­gen så har D-sign Teg­nestuen teg­net to lege-øer og en ny slange­formet skranke, som skal fun­gere som velkomst-ø. Sund­hed­s­cen­tret har offi­ciel åbn­ing i marts, men er allerede ved at blive færdigin­dret­tet og taget i brug her i beg­y­n­delsen af det nye år 2018.

Arkitek­t­fir­maet GPP har teg­net Sund­hed­s­cen­tret og Hoff­mann A/S er total­en­tre­prenør.

#indretningsundhedscenter #helendearkitektur #indretning #designtegnestuen #designtegnestue #D-sign Tegnestuen#farvesætning #indretningsundhedscenter #helendearkitektur #indretning #designtegnestuen #designtegnestue #D-sign Tegnestuenspændende indretning og flot farvesætning #indretningsundhedscenter #helendearkitektur #indretning #designtegnestuen #designtegnestue #D-sign Tegnestuen

 

Fang Fortællin­gen’ — Åbnet på Kold­ing Bib­liotek d. 15.03.18

D-sign Teg­nestuen har samar­be­jdet med grafik­er Kamil­la Asmussen fra fir­maet i made this* og Kold­ing Bib­liotek om pro­jek­tet ‘Fang Fortællin­gen’. Pro­jek­tet er støt­tet af Slots- og Kul­turstyrelsens udviklingspul­je 2017. Gen­tofte Bib­liotek er tovhold­er på pro­jek­tet hvor 10 bib­liotek­er fra hele lan­det delt­ager i at udvikle bør­nelit­terære udstill­inger, som skal van­dre rundt på lan­dets bib­liotek­er de næste 4–5 år.

Kolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign TegnestuenKolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign TegnestuenKolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign TegnestuenKolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign Tegnestuen

Kolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign TegnestuenKolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign Tegnestuen

fotos Christof­fer Askman

Kolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign TegnestuenKolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign Tegnestuen

foto D-sign Tegnestuen

 

Hel­hed­sori­en­teret ren­over­ing­spro­jekt på Bakkeskolen i Kold­ing

D-sign Teg­nestuen samar­be­jder med Kold­ing Kom­mune i forbindelse med ren­over­ing­spro­jek­tet på Bakkeskolen, hvor der skal være fokus på cirkulær økono­mi, formidling og læring omkring ren­over­ing­spro­jek­tet til gavn for både skolelever, lærere og borg­erne i lokalom­rådet. ‘De fire ele­menter’ dan­ner en para­ply over pro­jek­tet og vil være syn­lig både i indret­ning og formidlin­gen på de mange forskel­lige plat­forme.

Laser­skårne stålbånd til Mon­u­ment­plad­sen i Chris­tians­feld

D-sign Teg­nestuen har teg­net og pro­jek­teret de laser­skårne stål­bånd til Mon­u­ment­plad­sen i Chris­tians­feld, som teg­nestuen Lab­land har teg­net for Kold­ing Kom­mune. Tek­sten på stål­bån­dene stam­mer fra postko­rt fra tiden omkring gen­forenin­gen i 1920. Postko­rtene blev sendt mellem ven­ner og fam­i­liemedlem­mer fra hver sin side af grænsen.

#flottebyrum udført af D-sign Tegnestuen #spændendebyrum udført af designtegnestuen d-signtegnestuen #flottepladseribyenD-sign Tegnestuen arbejder med byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrum #pladser #byrum #formidlingibyenD-sign Tegnestuen udfører flotte byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrum #pladser #byrum #formidling i byenD-sign Tegnestuen arbejder med byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrum #pladser #byrum #formidling i byen

Belysning­spro­jek­tet ved plat­formene v. Kold­ing Å er færdigt

I august er der etableret fiberlys ved plat­formene ved den farvede bro v. Kold­ing Å. D-sign Teg­nestuen har stået for design og pro­jek­ter­ing for Kold­ing Kom­mune. Roblon Light­ing har lev­eret belysnin­gen og fir­maet Strøh har mon­teret.

D-sign Tegnestuen arbejder med #lysibyensrum #byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrumoglys #lys #belysning #pladser #byrum #lysibyen
D-sign Tegnestuen arbejder med #lysibyensrum #byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen d-signyegnestuen #byrumoglys #lys #belysning #pladser #byrum #lysibyenD-sign Tegnestuen arbejder med #lysibyensrum #byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrumoglys #lys #belysning #pladser #byrum #lysibyenD-sign Tegnestuen arbejder med #lysibyensrum #byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrumoglys #lys #belysning #pladser #byrum #lysibyen flot belysning i #koldingD-sign Tegnestuen arbejder med #lysibyensrum #byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrumoglys #lys #belysning #pladser #byrum #lysibyen

Legeparken i Kolding — Trafikskolen

Leg­eparken i Kold­ing — Trafik­skolen blev færdig til som­mer­fe­rien og en masse børn har hjulet rundt på banen hele som­meren! Skønt at der med så enkle midler kan skabes gode foran­dringer! D-sign Teg­nestuen har stået for opgaven i samar­be­jde med Nico­lai Kul­tur i Kold­ing og Leg­eparkens ansat­te.

leg og læring og sjove ideer for børn udført af D-sign Tegnestuen og designtegnestuenD-sign Tegnestuen og designtegnestuen laver flot trafikskole for børnspændende læring for børn udført af D-sign Tegnestuen i Kolding #legoglæring #designforbørn designtegnestuenD-sign Tegnestuen er en kreativ tegnestue der arbejder i krydsfeltet mellem design og arkitektur designtegnestuen #kreativtegnestue #design #arkitektur #arkitekter

D-sign Teg­nestuen har faciliteret, samt delt­aget i en work­shop på Kold­ing­bib­liotek­erne

Som del af Kold­ing­bib­liotek­ernes kom­mende Vestibulepro­jekt, så var start­skud­det en work­shop, som D-sign Teg­nestuen både faciliterede og selv del­tog i d. 17. maj. I work­shop­pen del­tog én af bib­liotekar­erne, grafik­er Tine Kil­dahl, grafik­er Kamil­la Asmussen, samt 2 per­son­er fra Lammhults Bib­lioteks­de­sign. Der kom en masse gode ideer frem på de 3 timer som work­shop­pen varede!

D-sign Tegnestuen arbejder med #lysirum #indretningafbiblioteker #farvesætningpåbiblioteker spændende farvesætning på #nyindretning #flottefarver #farvesætning #biblioteker #biblioteksindretninger #legeområder på #biblioteker #designtegnestuen #skrankedesign #design af nyt #inventar #workshopforløb #lys #indretning #lysirum #rumdesignD-sign Tegnestuen arbejder med #lysirum #indretningafbiblioteker #farvesætningpåbiblioteker spændende farvesætning på #nyindretning #flottefarver #farvesætning #biblioteker #biblioteksindretninger #legeområder på #biblioteker #designtegnestuen #skrankedesign #design af nyt #inventar #workshopforløb #lys #indretning #lysirum #rumdesign
D-sign Tegnestuen arbejder med #lysirum #indretningafbiblioteker #farvesætningpåbiblioteker spændende farvesætning på #nyindretning #flottefarver #farvesætning #biblioteker #biblioteksindretninger #legeområder på #biblioteker #designtegnestuen #skrankedesign #design af nyt #inventar #workshopforløb #lys #indretning #lysirum #rumdesignD-sign Tegnestuen arbejder med #lysirum #indretningafbiblioteker #farvesætningpåbiblioteker spændende farvesætning på #nyindretning #flottefarver #farvesætning #biblioteker #biblioteksindretninger #legeområder på #biblioteker #designtegnestuen #skrankedesign #design af nyt #inventar #workshopforløb #lys #indretning #lysirum #rumdesignD-sign Tegnestuen arbejder med #lysirum #indretningafbiblioteker #farvesætningpåbiblioteker spændende farvesætning på #nyindretning #flottefarver #farvesætning #biblioteker #biblioteksindretninger #legeområder på #biblioteker #designtegnestuen #skrankedesign #design af nyt #inventar #workshopforløb #lys #indretning #lysirum #rumdesign

D-sign Teg­nestuen har holdt et oplæg for den tværfaglige arbe­jds­gruppe i Faaborg-Midtfyn Kom­mune

Som inspi­ra­tion til de spæn­dende pro­jek­ter, som de er i gang med i Faaborg- Midt­fyn Kom­mune, så holdt jeg i uge 18 et oplæg om wayfind­ing, brugerind­dragelse, formidling, leg og læring i byens rum!

VR-udstillingen på Uni­verse åbnede lørdag d. 8. april — D-sign Teg­nestuen har arbe­jdet med idéud­vikling til udstill­in­gen

D-sign Teg­nestuen  samar­be­jd­ede med Uni­verse i idé­fasen til den nye VR-Udstill­ing. På D-sign Teg­nestuen udviklede jeg, i samar­be­jde med udstill­ings­grup­pen på Uni­verse, ideen til den sky­line der er plac­eret over de mange caves med de spæn­dende VR attrak­tion­er. Deru­dover arbe­jd­ede jeg med at stramme plan­løs­nin­gen op og med både farve­hold­ning og udkast til den grafiske opsæt­ning.
se link skit­seo­plæg: D-sign Teg­nestuen — VR-udstilling.skitseoplæg.okt.16

D-sign Tegnestuen arbejder med #udstillingsdesign #formidling #museumsudstillinger spændende udstillingsdesign #interaktiveudstillinger #formidling #interaktion #læring #legoglæring #legeområder på #udstillingeribyrum #designtegnestuen #udstillingsdesign #design af nyt #inventar til #museer #workshopforløb #lys #indretning #lysirum #rumdesign
D-sign Tegnestuen arbejder med #udstillingsdesign #formidling #museumsudstillinger spændende udstillingsdesign #interaktiveudstillinger #formidling #interaktion #læring #legoglæring #legeområder på #udstillingeribyrum #designtegnestuen #udstillingsdesign #design af nyt #inventar til #museer #workshopforløb #lys #indretning #lysirum #rumdesignD-sign Tegnestuen arbejder med #udstillingsdesign #formidling #museumsudstillinger spændende udstillingsdesign #interaktiveudstillinger #formidling #interaktion #læring #legoglæring #legeområder på #udstillingeribyrum #designtegnestuen #udstillingsdesign #design af nyt #inventar til #museer #workshopforløb #lys #indretning #lysirum #rumdesign
D-sign Tegnestuen arbejder med #udstillingsdesign #formidling #museumsudstillinger spændende udstillingsdesign #interaktiveudstillinger #formidling #interaktion #læring #legoglæring #legeområder på #udstillingeribyrum #designtegnestuen #udstillingsdesign #design af nyt #inventar til #museer #workshopforløb #lys #indretning #lysirum #rumdesignD-sign Tegnestuen arbejder med #udstillingsdesign #formidling #museumsudstillinger spændende udstillingsdesign #interaktiveudstillinger #formidling #interaktion #læring #legoglæring #legeområder på #udstillingeribyrum #designtegnestuen #udstillingsdesign #design af nyt #inventar til #museer #workshopforløb #lys #indretning #lysirum #rumdesign

D-sign Teg­nestuen har færdigud­viklet dialo­gred­sk­a­bet, som nu er i pro­duk­tion

Ideen med dialo­gred­sk­a­bet ’Lighed­er & Forskelle’ er, at det på en humoris­tisk og ligeværdig måde dan­ner en fælles forståelse for kul­turelle lighed­er og forskelle. Red­sk­a­bet kan igen­nem dia­log ned­bryde tabuer og mane for­domme til jor­den. Dermed kan dialo­gred­sk­a­bet under­støtte og fremme inte­gra­tionsprocessen.
Dialo­gred­sk­a­bet er blevet til i en bruger­drevet pro­ces i samar­be­jde med kur­sis­ter og under­vis­ere på Kold­ing Kom­munes Sprogskole og kur­sis­terne på Dan­sk Fly­gt­ninge­hjælps Sprogskole Job & Sprog samt gym­nasi­et KG i Kold­ing.Dialo­gred­sk­a­bet er blevet færdigud­viklet i tæt samar­be­jde med grafik­er Kamil­la Asmussen fra fir­maet i made this*. Det er fir­maet Inprint fra Kold­ing der pro­duc­er­er det!
Kold­ing Kom­munes Inte­gra­tionspul­je har støt­tet færdigud­viklin­gen af dialo­gred­sk­a­bet økonomisk.
D-sign Tegnestuen #designtegnestuen #brugerdrevetdesign #designprocesser #workshopforløb #ldialogredskab #integrationsspil #spildesign #integration

Å-stederne i Kold­ing er blevet pris­beløn­net af Kold­ing Kom­mune på Arkitek­turens dag!

Om Å-sted­erne i JV

Pris­beløn­net:  Arkitekt og råd­gi­vere Kris­tine Jensens Teg­nestue, Ram­bøll Byud­vikling & Land­skab samt D-sign Teg­nestuen er blevet pris­beløn­net af Kold­ing Kom­mune!

Ejer: Kold­ing Kom­mune,

Om Å-sted­er langs Kold­ing Å — fra frem­læggelsen: “Åst­ed­erne er et meget sym­pa­tisk pro­jekt, som bringer bev­id­s­the­den om åens kvaliteter tilbage i bybilledet”. Udval­get ønsker at pris­belønne anlægget for “- et land­sk­a­beligt vel­lykket ele­ment, der kom­biner­er å, by og sted og skaber en sam­men­bindende rygrad i bystruk­turen”.

D-sign Tegnestuen har designet Legeparkens nye legeskulptur og trappeskulptur

D-sign Teg­nestuen har designet de nye leg­eskulp­tur­er til Leg­eparken i Kold­ing — en trappeskulp­tur og en leg­eskulp­tur. Ele­menterne blev straks taget i brug af børnene i Leg­eparken d. 24. august! Det er UNO der har pro­duc­eret ele­menterne og Kold­ing Kom­mune der har bestilt dem til Leg­eparken!