Nyheder

Indret­ning af ankom­starealet i Kold­ing Sund­hed­s­cen­ter er næsten færdig

D-sign Teg­nestuen har stået for indret­nin­gen af ankom­stom­rådet i det nye Sund­hed­s­cen­ter i Kold­ing, etape 2 i et tæt samar­be­jde med indret­nings­grup­pen. Udover selve indret­nin­gen så har D-sign Teg­nestuen teg­net to lege-øer og en ny slange­formet skranke, som skal fun­gere som velkomst-ø. Sund­hed­s­cen­tret har offi­ciel åbn­ing i marts, men er allerede ved at blive færdigin­dret­tet og taget i brug her i beg­y­n­delsen af det nye år 2018.

Arkitek­t­fir­maet GPP har teg­net Sund­hed­s­cen­tret og Hoff­mann A/S er total­en­tre­prenør.

#indretning #indretningsprojekter #designtegnestuen #D-sign Tegnestuen Flot nyindretning udført af D-sign Tegnestuen #skranker #velkomstø  spændende indretning i Sundhedscenter #designtegnestuen #sygehusindretning#indretning #indretningsprojekter #designtegnestuen #D-sign Tegnestuen #skranker #velkomstø spændende indretning i Sundhedscenter#indretning #indretningsprojekter #designtegnestuen #D-sign Tegnestuen #skranker #velkomstø  spændende indretning i Sundhedscenter #sygehuse #sygehusindretning #designtegnestue #designtegnestuen #indretningsprojekter #nyindretning#børneområder #legeområder #indretning #indretningsprojekter #designtegnestuen #D-sign Tegnestuen #børneindretning #farvesætning #rumforbørn  spændende indretning for børn i Sundhedscenter Kolding #sygehusindretning #designtegnestue #indretningsprojekter #nyindretning#børneområder #legeområder #indretning #indretningsprojekter #designtegnestuen #D-sign Tegnestuen #børneindretning #farvesætning #rumforbørn  spændende indretning for børn i Sundhedscenter Kolding #sygehusindretning #designtegnestue #indretningsprojekter #nyindretning

Laserskårne stålbånd til Monumentpladsen i Christiansfeld

D-sign Teg­nestuen har teg­net og pro­jek­teret de laser­skårne stål­bånd til Mon­u­ment­plad­sen i Chris­tians­feld, som teg­nestuen Lab­land har teg­net for Kold­ing Kom­mune. Tek­sten på stål­bån­dene stam­mer fra postko­rt fra tiden omkring gen­forenin­gen i 1920. Postko­rtene blev sendt mellem ven­ner og fam­i­liemedlem­mer fra hver sin side af grænsen.

#flottebyrum udført af D-sign Tegnestuen #spændendebyrum udført af designtegnestuen d-signtegnestuen #flottepladseribyenD-sign Tegnestuen arbejder med byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrum #pladser #byrum #formidlingibyenD-sign Tegnestuen udfører flotte byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrum #pladser #byrum #formidling i byenD-sign Tegnestuen arbejder med byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrum #pladser #byrum #formidling i byen

 

Fang Fortællingen’ — Kolding Bibliotek

D-sign Teg­nestuen bliv­er en del af pro­jekt ‘Fang Fortællin­gen’ i samar­be­jde med Kold­ing Bib­liotek. Pro­jek­tet er støt­tet af Slots- og Kul­turstyrelsens udviklingspul­je 2017. Gen­tofte Bib­liotek er tovhold­er på pro­jek­tet hvor 10 bib­liotek­er fra hele lan­det delt­ager i at udvikle bør­nelit­terære udstill­inger. Når udstill­ingerne er færdigde­signede og har været udstil­let på det bib­liotek, som man samar­be­jder med, så skal udstill­in­gen van­dre rundt i lan­det på andre bib­liotek­er der måtte ønske dem. Igen kom­mer Grafik­er Kamil­la Asmussen fra i made this* og D-sign Teg­nestuen til at indgå et spæn­dende samar­be­jde!

 

Belysning­spro­jek­tet ved plat­formene v. Kold­ing Å er færdigt

I august er der etableret fiberlys ved plat­formene ved den farvede bro v. Kold­ing Å. D-sign Teg­nestuen har stået for design og pro­jek­ter­ing for Kold­ing Kom­mune. Roblon Light­ing har lev­eret belysnin­gen og fir­maet Strøh har mon­teret.

D-sign Tegnestuen arbejder med #lysibyensrum #byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrumoglys #lys #belysning #pladser #byrum #lysibyen
D-sign Tegnestuen arbejder med #lysibyensrum #byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen d-signyegnestuen #byrumoglys #lys #belysning #pladser #byrum #lysibyenD-sign Tegnestuen arbejder med #lysibyensrum #byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrumoglys #lys #belysning #pladser #byrum #lysibyenD-sign Tegnestuen arbejder med #lysibyensrum #byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrumoglys #lys #belysning #pladser #byrum #lysibyen flot belysning i #koldingD-sign Tegnestuen arbejder med #lysibyensrum #byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrumoglys #lys #belysning #pladser #byrum #lysibyen

Indret­ning af ankom­starealet i Kold­ing Sund­hed­s­cen­ter tager form

Til decem­ber åbn­er det nye Sund­hed­s­cen­ter i Kold­ing, etape 2. D-sign Teg­nestuen står for indret­ning af ankom­starealet i tæt samar­be­jde med pro­jek­t­grup­pen. I en del af ankom­starealet bliv­er der udført lege-øer for børnene som D-sign Teg­nestuen har designet. Grafisk design­er Kamil­la Asmussen fra i made this* spe­cialde­sign­er store mag­net­fig­ur­er til børnene, som pass­er til grafikken i Milepæleparken som Kamil­la også har udført. Arkitek­t­fir­maet GPP har teg­net Sund­hed­s­cen­tret og Hoff­mann A/S er total­en­tre­prenør på pro­jek­tet, som for­ventes at blive ind­vi­et i dec. 2017.

D-sign Tegnestuen arbejder med #lysirum #indretningafsygehuse #sygehusindretning #farvesætningpåsygehuse spændende farvesætning på #Kolding Sygehus #Koldingsundhedscenter #legeområdepåsygehus #legeområdesundhedscenter #designtegnestuen #skrankedesign #design af #specialskranker #lys #belysning #lysirum #rumbelysningD-sign Tegnestuen arbejder med #lysirum #indretningafsygehuse #sygehusindretning #farvesætningpåsygehuse spændende farvesætning på #Kolding Sygehus #Koldingsundhedscenter #legeområdepåsygehus #legeområdesundhedscenter #designtegnestuen #skrankedesign #design af #specialskranker #lys #belysning #lysirum #rumbelysning

Legeparken i Kolding — Trafikskolen

Leg­eparken i Kold­ing — Trafik­skolen blev færdig til som­mer­fe­rien og en masse børn har hjulet rundt på banen hele som­meren! Skønt at der med så enkle midler kan skabes gode foran­dringer! D-sign Teg­nestuen har stået for opgaven i samar­be­jde med Nico­lai Kul­tur i Kold­ing og Leg­eparkens ansat­te.

leg og læring og sjove ideer for børn udført af D-sign Tegnestuen og designtegnestuenD-sign Tegnestuen og designtegnestuen laver flot trafikskole for børnspændende læring for børn udført af D-sign Tegnestuen i Kolding #legoglæring #designforbørn designtegnestuenD-sign Tegnestuen er en kreativ tegnestue der arbejder i krydsfeltet mellem design og arkitektur designtegnestuen #kreativtegnestue #design #arkitektur #arkitekter

 

D-sign Teg­nestuen har faciliteret, samt delt­aget i en work­shop på Kold­ing­bib­liotek­erne

Som del af Kold­ing­bib­liotek­ernes kom­mende Vestibulepro­jekt, så var start­skud­det en work­shop, som D-sign Teg­nestuen både faciliterede og selv del­tog i d. 17. maj. I work­shop­pen del­tog én af bib­liotekar­erne, grafik­er Tine Kil­dahl, grafik­er Kamil­la Asmussen, samt 2 per­son­er fra Lammhults Bib­lioteks­de­sign. Der kom en masse gode ideer frem på de 3 timer som work­shop­pen varede!

D-sign Tegnestuen arbejder med #lysirum #indretningafbiblioteker #farvesætningpåbiblioteker spændende farvesætning på #nyindretning #flottefarver #farvesætning #biblioteker #biblioteksindretninger #legeområder på #biblioteker #designtegnestuen #skrankedesign #design af nyt #inventar #workshopforløb #lys #indretning #lysirum #rumdesignD-sign Tegnestuen arbejder med #lysirum #indretningafbiblioteker #farvesætningpåbiblioteker spændende farvesætning på #nyindretning #flottefarver #farvesætning #biblioteker #biblioteksindretninger #legeområder på #biblioteker #designtegnestuen #skrankedesign #design af nyt #inventar #workshopforløb #lys #indretning #lysirum #rumdesign
D-sign Tegnestuen arbejder med #lysirum #indretningafbiblioteker #farvesætningpåbiblioteker spændende farvesætning på #nyindretning #flottefarver #farvesætning #biblioteker #biblioteksindretninger #legeområder på #biblioteker #designtegnestuen #skrankedesign #design af nyt #inventar #workshopforløb #lys #indretning #lysirum #rumdesignD-sign Tegnestuen arbejder med #lysirum #indretningafbiblioteker #farvesætningpåbiblioteker spændende farvesætning på #nyindretning #flottefarver #farvesætning #biblioteker #biblioteksindretninger #legeområder på #biblioteker #designtegnestuen #skrankedesign #design af nyt #inventar #workshopforløb #lys #indretning #lysirum #rumdesignD-sign Tegnestuen arbejder med #lysirum #indretningafbiblioteker #farvesætningpåbiblioteker spændende farvesætning på #nyindretning #flottefarver #farvesætning #biblioteker #biblioteksindretninger #legeområder på #biblioteker #designtegnestuen #skrankedesign #design af nyt #inventar #workshopforløb #lys #indretning #lysirum #rumdesign

D-sign Teg­nestuen har holdt et oplæg for den tværfaglige arbe­jds­gruppe i Faaborg-Midtfyn Kom­mune

Som inspi­ra­tion til de spæn­dende pro­jek­ter, som de er i gang med i Faaborg- Midt­fyn Kom­mune, så holdt jeg i uge 18 et oplæg om wayfind­ing, brugerind­dragelse, formidling, leg og læring i byens rum!

VR-udstillingen på Uni­verse åbnede lørdag d. 8. april — D-sign Teg­nestuen har arbe­jdet med idéud­vikling til udstill­in­gen

D-sign Teg­nestuen  samar­be­jd­ede med Uni­verse i idé­fasen til den nye VR-Udstill­ing. På D-sign Teg­nestuen udviklede jeg, i samar­be­jde med udstill­ings­grup­pen på Uni­verse, ideen til den sky­line der er plac­eret over de mange caves med de spæn­dende VR attrak­tion­er. Deru­dover arbe­jd­ede jeg med at stramme plan­løs­nin­gen op og med både farve­hold­ning og udkast til den grafiske opsæt­ning.
se link skit­seo­plæg: D-sign Teg­nestuen — VR-udstilling.skitseoplæg.okt.16

D-sign Tegnestuen arbejder med #udstillingsdesign #formidling #museumsudstillinger spændende udstillingsdesign #interaktiveudstillinger #formidling #interaktion #læring #legoglæring #legeområder på #udstillingeribyrum #designtegnestuen #udstillingsdesign #design af nyt #inventar til #museer #workshopforløb #lys #indretning #lysirum #rumdesign
D-sign Tegnestuen arbejder med #udstillingsdesign #formidling #museumsudstillinger spændende udstillingsdesign #interaktiveudstillinger #formidling #interaktion #læring #legoglæring #legeområder på #udstillingeribyrum #designtegnestuen #udstillingsdesign #design af nyt #inventar til #museer #workshopforløb #lys #indretning #lysirum #rumdesignD-sign Tegnestuen arbejder med #udstillingsdesign #formidling #museumsudstillinger spændende udstillingsdesign #interaktiveudstillinger #formidling #interaktion #læring #legoglæring #legeområder på #udstillingeribyrum #designtegnestuen #udstillingsdesign #design af nyt #inventar til #museer #workshopforløb #lys #indretning #lysirum #rumdesign
D-sign Tegnestuen arbejder med #udstillingsdesign #formidling #museumsudstillinger spændende udstillingsdesign #interaktiveudstillinger #formidling #interaktion #læring #legoglæring #legeområder på #udstillingeribyrum #designtegnestuen #udstillingsdesign #design af nyt #inventar til #museer #workshopforløb #lys #indretning #lysirum #rumdesignD-sign Tegnestuen arbejder med #udstillingsdesign #formidling #museumsudstillinger spændende udstillingsdesign #interaktiveudstillinger #formidling #interaktion #læring #legoglæring #legeområder på #udstillingeribyrum #designtegnestuen #udstillingsdesign #design af nyt #inventar til #museer #workshopforløb #lys #indretning #lysirum #rumdesign

D-sign Teg­nestuen har færdigud­viklet dialo­gred­sk­a­bet, som nu er i pro­duk­tion

Ideen med dialo­gred­sk­a­bet ’Lighed­er & Forskelle’ er, at det på en humoris­tisk og ligeværdig måde dan­ner en fælles forståelse for kul­turelle lighed­er og forskelle. Red­sk­a­bet kan igen­nem dia­log ned­bryde tabuer og mane for­domme til jor­den. Dermed kan dialo­gred­sk­a­bet under­støtte og fremme inte­gra­tionsprocessen.
Dialo­gred­sk­a­bet er blevet til i en bruger­drevet pro­ces i samar­be­jde med kur­sis­ter og under­vis­ere på Kold­ing Kom­munes Sprogskole og kur­sis­terne på Dan­sk Fly­gt­ninge­hjælps Sprogskole Job & Sprog samt gym­nasi­et KG i Kold­ing.Dialo­gred­sk­a­bet er blevet færdigud­viklet i tæt samar­be­jde med grafik­er Kamil­la Asmussen fra fir­maet i made this*. Det er fir­maet Inprint fra Kold­ing der pro­duc­er­er det!
Kold­ing Kom­munes Inte­gra­tionspul­je har støt­tet færdigud­viklin­gen af dialo­gred­sk­a­bet økonomisk.
D-sign Tegnestuen #designtegnestuen #brugerdrevetdesign #designprocesser #workshopforløb #ldialogredskab #integrationsspil #spildesign #integration

Å-stederne i Kold­ing er blevet pris­beløn­net af Kold­ing Kom­mune på Arkitek­turens dag!

Om Å-sted­erne i JV

Pris­beløn­net:  Arkitekt og råd­gi­vere Kris­tine Jensens Teg­nestue, Ram­bøll Byud­vikling & Land­skab samt D-sign Teg­nestuen er blevet pris­beløn­net af Kold­ing Kom­mune!

Ejer: Kold­ing Kom­mune,

Om Å-sted­er langs Kold­ing Å — fra frem­læggelsen: “Åst­ed­erne er et meget sym­pa­tisk pro­jekt, som bringer bev­id­s­the­den om åens kvaliteter tilbage i bybilledet”. Udval­get ønsker at pris­belønne anlægget for “- et land­sk­a­beligt vel­lykket ele­ment, der kom­biner­er å, by og sted og skaber en sam­men­bindende rygrad i bystruk­turen”.

D-sign Tegnestuen har designet Legeparkens nye legeskulptur og trappeskulptur

D-sign Teg­nestuen har designet de nye leg­eskulp­tur­er til Leg­eparken i Kold­ing — en trappeskulp­tur og en leg­eskulp­tur. Ele­menterne blev straks taget i brug af børnene i Leg­eparken d. 24. august! Det er UNO der har pro­duc­eret ele­menterne og Kold­ing Kom­mune der har bestilt dem til Leg­eparken!