Brugerdrevet Design

 

D-sign Teg­nestuen arbe­jder med brugerind­dragelse i design­processen

IMG_2927  spiral.forside

Design i folkeskolen. D-sign Teg­nestuen har end­nu en gang udført pro­jek­tet ‘Piger i Bevægelse’ — denne gang for Byliv Kold­ing. Et work­shop­for­løb hvor pigerne har arbe­jdet med design­processen og udvikling af ideer til et nyt bevægelsesom­råde ved bolig­be­byggelsen Munke­bo i Kold­ing. I pro­jek­tet er der både fokus på sund­hed, kost og motion, sam­tidig med at der arbe­jdes med inno­va­tion og design. Gen­nem hele for­lø­bet arbe­jdes der med mod­eller, farv­er og mate­ri­aler. Pigernes ideer skal præsen­teres for Munke­bos bestyrelse d. 22. juni 2016, hvor pigerne skal over­be­vise bestyrelsen om, at deres pro­jek­ter er så gode, at de skal realis­eres ved klub­huset ‘Den Grønne Gren’ der lig­ger midt i området ved Munke­bo.

IMG_2909IMG_2933IMG_2944IMG_2973IMG_2977IMG_2981.lilleIMG_2983.lilleIMG_3057.lilleIMG_3049.lilleIMG_3044.lilleIMG_3069IMG_3064

IMG_3118IMG_3136.lilleIMG_3132.lilleIMG_3142.lilleIMG_3166.lilleIMG_3170.lille

 

 

Brugerdrevet design

Bruger­drevet design —  Pro­jek­tet ‘Piger i bevægelse’ der først blev udført som prøve­for­løb på Aalykkeskolen, Brænd­kjærskolen og Munkevængets Skole i Kold­ing og senere som et læn­gere for­løb på Munkevængets Skole med pigerne fra to 8. klass­er. For­lø­bet gen­t­ages i foråret 2016.

IMG_5740IMG_7776IMG_7704-amc

IMG_7779worksh.2work3.modelf

IMG_7795brugerdrevet design.modellerIMG_7801

Ud fra pigernes mange ideer for­m­gav jeg på D-sign Teg­nestuen forslag til 5 bevægelsessta­tion­er.

piger2www.maj14sitpdf.piger.sidetilwww

 

 

spiral.forside

 

D-sign Teg­nestuen har udført en pro­to­type på et designred­skab til brug i Folkeskolens desig­nun­dervis­ning. Pro­jek­tet blev betalt af Busi­ness Kold­ing under det EU støt­tede Interreg4A/Winvin pro­jekt. D-sign Teg­nestuen betalte fir­maet MADE for at udføre inter­views med lærere på 5 forskel­lige skol­er i Kold­ing inden udar­be­jdelsen af designred­sk­a­bet. Jeg arbe­jder løbende med at videreud­vikle designred­sk­a­bet, som igen vil blive anvendt i det nye work­shop­for­løb med ‘Piger i bevægelse’, som påb­eg­y­n­des d. 20. maj 2016 på Munkevængets Skole i Kold­ing.

 

 

IMG_6723

Odense Bib­liotek­er i Tarup og Vollsmose. D-sign Teg­n­stuen del­tog i en work­shop sam­men med medar­be­jderne i forbindelse med imple­menter­ing af Borg­erser­vice. På bag­grund af ideerne på work­shop­pen udar­be­jd­ede D-sign Teg­nestuen 2 idékat­a­loger.

IMG_6710IMG_6732IMG_6711.lille

 

 

bytur6

Bruger­drevet design — i forbindelse med kids n’ tweens pro­jek­tet ‘Børn i Byen’ var pro­jek­t­grup­pen  på walk and talk i Kold­ing midt­by med børn fra Munkevængets SFO. Pro­jek­t­grup­pen bestod af led­eren af Design­børne­haven Sans­es­lot­tet Mar­i­anne Arn­steen Dupont, inter­ak­tions­de­sign­er Ole Prinds, Ib Mogensen og Ras­mus Nielsen fra Out-sider og Cand.stud.polyt Kris­tine Gregersen og D-sign Teg­nestuen.

bytur2Bymøbler-4bytur1