Byrum

Skulp­turelt leg­emø­bel til Søster­haven i Chris­tians­feld

Søster­haven bag ved Chris­tians­feld­cen­teret skal bl.a. have et nyt leg­e­om­råde i forbindelse med nyetab­ler­ing af haven. D‑sign Teg­nestuen samar­be­jder med Kold­ing Kom­mune om design af en skulp­turel bølge-lege ø. Det første mod­el oplæg ser sådan ud, så må vi se om økonomien kan hænge sam­men, men tøm­r­er Flem­ming Fyhn er ikke afskrækket over at kaste sig ud i pro­jek­tet med bølgedæk lagt på en buet form!

legemøbel, bevægelse, børneleg, design, arkitektur, Christiansfeldcenteret, Søsterhaven, Christiansfeld, legeområde, leg, siddeskulptur, bevægelsesskulpturlegemøbel, bevægelse, børneleg, design, arkitektur, Christiansfeldcenteret, Søsterhaven, Christiansfeld, legeområde, leg, siddeskulptur, bevægelsesskulpturlegemøbel, bevægelse, børneleg, design, arkitektur, Christiansfeldcenteret, Søsterhaven, Christiansfeld, legeområde, leg, siddeskulptur, bevægelsesskulptur

 

Kon­cept for wayfind­ing og skilte i det cen­trale Nyborg

D‑sign Teg­nestuen har fra marts — juli måned 2019 samar­be­jdet med Nyborg Kom­mune om udvikling af design­lin­ien for et nyt wayfind­ing og skil­tekon­cept i det cen­trale Nyborg. Med bag­grund i 2 rap­porter udar­be­jdet af Gehl Arkitek­ter i hen­holdsvis 2014 og 2018, samt Nyborg Kom­munes eget idékat­a­log for fremti­dens byliv i Nyborg, er der arbe­jdet på ved hjælp af wayfind­ing ele­menter og skilte, at skabe en sam­men­hæn­gende bymidte fra den his­toriske byk­erne til sta­tion og motorvej. Pro­jek­tet er ét af mange igangværende pro­jek­ter i Nyborg, hvor Nyborg Slot er i gang med et meget stort restau­rerings- og tilbygn­ing­spro­jekt. På plad­sen foran Råd­huset og i sam­men­hæng med slot­sren­overin­gen er Schön­herr arkitek­ter i gang med pro­jek­ter­ing af ny belægn­ing til plad­sen, hvor bl.a. den tidligere Kongerute bliv­er mark­eret i et tværgående spor i belægnin­gen. På D‑sign Teg­nestuen fort­sæt­ter vi samar­be­jdet med Nyborg Kom­mune på den anden side af som­mer­fe­rien, hvor der bl.a. bliv­er fokus på det fælles mate­ri­al­e­valg for alle pro­jek­terne. Deru­dover skal der opsættes en pro­to­type på det skil­tekon­cept, som i et tæt samar­be­jde med arbe­jds­grup­pen er udar­be­jdet af D‑sign Teg­nestuen.

Pro­jek­tet har bestået af 3 fas­er: Fase 1 analyse — Fase 2 wayfind­ing greb — Fase 3 design­lin­ie og tid­splan for imple­menter­ing

wayfinding, skiltning, byrumsdesign, byrum spændende byrum, spændende wayfinding designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuen

 

Belysning­spro­jekt ved Kold­ing Å

I august er der etableret fiberlys ved plat­formene ved den farvede bro ved Kold­ing Å. D‑sign Teg­nestuen har stået for design og pro­jek­ter­ing for Kold­ing Kom­mune. Roblon Light­ing har lev­eret fiberl­y­set og fir­maet Strøh har mon­teret.

spændende belysningsprojekt med fiberlys udført af designtegnestuen og D-sign Tegnestuen og d-signtegnestuen #arkitektfirma der arbejder med #belysningflot fiberlys udført af arkitektfirmaet D-sign Tegnestuen og arkitekt Anne Mette Rasmussen #arkitektannemetterasmussen #designogarkitektfirmaarkitekt og designfirmaet D-sign Tegnetsuen arbejder med spændende belysning i byens rum #rumibyen #lysibyen #Arkitektfirma

 

Laser­skårne stål­bånd til Mon­u­ment­plad­sen i Chris­tians­feld

D‑sign Teg­nestuen har teg­net og pro­jek­teret de laser­skårne stål­bånd til Mon­u­ment­plad­sen i Chris­tians­feld, som teg­nestuen Lab­land har teg­net for Kold­ing Kom­mune. Tek­sten på stål­bån­dene stam­mer fra postko­rt fra tiden omkring gen­forenin­gen i 1920. Postko­rtene blev sendt mellem ven­ner og fam­i­liemedlem­mer fra hver sin side af grænsen.

#flottebyrum udført af D-sign Tegnestuen #spændendebyrum udført af designtegnestuen d-signtegnestuen #flottepladseribyenD-sign Tegnestuen arbejder med byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrum #pladser #byrum #formidlingibyenD-sign Tegnestuen udfører flotte byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrum #pladser #byrum #formidling i byenD-sign Tegnestuen arbejder med byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrum #pladser #byrum #formidling i byen

 

D‑sign Teg­nestuen har vun­det den ind­budte konkur­rence om en midler­tidigt byrum­sin­stal­la­tion på Aksel Torv i Kold­ing!

D‑sign Teg­nestuen har vun­det den ind­budte konkur­rence, der blev udskrevet af Kold­ing Kom­munes Designsekre­tari­at i foråret, om ideer til en midler­tidig byrum­sin­stal­la­tion på Aksel­torv i forbindelse med 750 års jubilæet for Kold­inghus og Kold­ing by. Vin­der­forslaget er præmieret, men ikke realis­eret. I forslaget er der lagt vægt på en kom­bi­na­tion af his­to­riefortælling, inter­ak­tion med de his­toriske per­son­er der indgår i instal­la­tio­nen og en mulighed for at byens borg­ere i alle alder­s­grup­per på tværs af kul­turel bag­grund kan mødes og sætte spor og foran­dre den midler­tidi­ge byrum­sin­stal­la­tion sam­men hen over som­meren.

indbudt konkurrence vundet #vinderforslag #midlertidigtbyrum #kolding #akseltorv #design #arkitekter #udstillingsdesigner #udstillingsdesign

MidlertidigtByrum.Konkurrence.pdf

 

Trafik­skole i Leg­eparken i Kold­ing

#legeplads #trafikskole #børnesjov

D‑sign Teg­nestuen har teg­net den nye Trafik­skole til Leg­eparken i Kold­ing. Med enkle midler er den gam­le Moon­car bane blevet for­van­dlet til en Trafik­skole med både rund­kørsel, cykel­sti­er, vejskilte og P‑pladser! Som­meren over har en masse børn hjulet rundt på banen!

designtegnestuen arbejder kreativt og sjovt med ideer til børnD-sign Tegnestuen er en kreativ tegnestue #arkitekteriKolding #indretningikolding designtegnetsuenarkitekttegnestue i Kolding D-sign Tegnestuen #Arkitekter #tegnestue #indretningsdesign #virksomhedsindretning

 

D‑sign Teg­nestuen har designet Leg­eparkens nye leg­eskulp­tur og trappeskulp­tur

specialdesignet legeskulptur fra D-sign Tegnestuen

D‑sign Teg­nestuen har designet de nye leg­eskulp­tur­er til Leg­eparken i Kold­ing — en trappeskulp­tur og en leg­eskulp­tur. Ele­menterne blev straks taget i brug af børnene i Leg­eparken d. 24. august! Det er UNO der har pro­duc­eret ele­menterne og Kold­ing Kom­mune der har bestilt dem til Leg­eparken!

IMG_3500IMG_3590IMG_3510IMG_3567IMG_3583IMG_3499IMG_3551IMG_3556specialdesignet legeskulptur fra D-sign TegnestuenIMG_3539IMG_3535img_3540-lille

D‑sign Teg­nestuen har arbe­jdet med wayfind­ing i Vejles Latin­erk­varter i foråret 2016

Vejles Latin­erk­varter — læs mere om pro­jek­tet under Wayfind­ing

spændende byrum fra D-sign Tegnestuen

 

D‑sign Teg­nestuen og Design­bu­reauet Quar­terre har udført pro­jek­tmappe til beboer­foren­ing 

Designkvarteret.forside

D‑sign Teg­nestuen og Design­bu­reauet Quar­terre har sam­men udar­be­jdet ideer og prospek­tmappe til fond­san­søgnin­gen om ‘pro­jekt Designkvarter — 3 veje med 3 forskel­lige karak­ter­er’, der har fået 45.000 kr. fra Kold­ing Kom­munes Bydel­spul­je til videreud­vikling af pro­jek­tet. Det er beboer­forenin­gen ‘Tre-i-en’ som har taget ini­tia­tiv til pro­jek­tet og som har hen­vendt sig til os for at få assis­tance til at videreud­vikle ideer og visu­alis­ere dem. Pro­jek­tet arbe­jder med at skabe nye fæl­lessk­aber på tværs af alder­s­grup­per — med særlig fokus på ældre og hand­i­cappede, som mod­vægt til den nærliggende Leg­eparks primære fokus på børn og børne­fam­i­li­er.

Læs mere om Quar­terre der har basis i Lon­don, men har medin­de­haver indus­triel design­er Jason Povlot­sky sid­dende i House of Design i Kold­ing: http://www.quarterrestudio.com/

 

D‑sign Teg­nestuen  har arbe­jdet med skilt­ning, farvesæt­ning, leg­eskulp­tur­er og hel­hed­splan i Leg­eparken i Kold­ing

Legeparken i Kolding - skiltning, farvesætning. legeskulpturer og helhedsplan i samarb. m. MOOS + LOOFT

Leg­eparken i Kold­ing har været gen­nem en større pro­ces i 2015 hvor D‑sign Teg­nestuen har udført ny skilt­ning, farvesæt­ning, design af leg­eskulp­tur­er og udført hel­hed­splan i samarb. m. MOOS + LOOFT. Leg­eskulp­tur­erne er opsat i august 2016 og pro­duc­eret af UNO.

helhedsplan.område1.nyhelhedsplan.område4.ny.ny.ny

helhedsplan.område3.nyfarver.legeptermoprik.legep.ny

 

flot skiltning fra D-sign TegnestuenIMG_1593.lillenytm.2skilte

 

D‑sign Teg­nestuen har udført den inter­ak­tive plads i Kold­ing i samar­be­jde med Kold­ing Kom­mune og UNO

interaktiv plads leg og læring i byens rum designtegnetsuen D-sign Tegnestuen

I forbindelse med etab­ler­ing af Å‑steder langs med Kold­ing Å har D‑sign Teg­nestuen teg­net ‘Spillop­pen’ i tæt samar­be­jde med By — og Udviklings­for­valt­nin­gen og UNO — en plads med inter­ak­tivt spil, der er koblet til spring­vand i begge ender. Hvis man sko­r­er mål står spring­van­det op i en høj stråle!

Flot byrumsdesign - Interaktiv plads i Kolding i samarbejde med Kolding Kommune og UNO

IMG_1278IMG_4285

ny.spil.1253IMG_4326bølge.afmask.5

 

D‑sign Teg­n­stuen har arbe­jdet med Å‑steder i Kold­ing i samar­be­jde med Kold­ing Kom­mune og GBL Land­sk­ab­sarkitek­ter.

IMG_1164

 

 

I forbindelse med etab­ler­ing af Å‑steder langs med Kold­ing Å har D‑sign Teg­nestuen arbe­jdet med at skabe den ‘røde tråd’ og det fælles form­sprog for Å‑stederne i Kold­ing. D‑sign Teg­nestuen har sam­tidig teg­net det nye pejlemærke der er opsat langs med å‑forløbet. Pejlemær­ket skal anven­des til formidling af det plante og dyre­liv der find­es langs med og i åen. GBL Land­sk­ab­sarkitek­ter (nu Ram­bøll) har stået for idéud­vikling og pro­jek­ter­ing — både GBL og D‑sign Teg­nestuen i et tæt samar­be­jde med Kold­ing Kom­mune.

IMG_1244IMG_1250IMG_1254

IMG_1401IMG_1381img_1139-lille

IMG_1238.nyIMG_1346.nyIMG_1349

IMG_1409IMG_1775IMG_1415

Å‑stederne i Kold­ing er blevet pris­beløn­net af Kold­ing Kom­mune på Arkitek­turens dag!

Om Å‑stederne i JV

Pris­beløn­net:  Arkitekt og råd­gi­vere Kris­tine Jensens Teg­nestue, Ram­bøll Byud­vikling & Land­skab samt D‑sign Teg­nestuen er blevet pris­beløn­net af Kold­ing Kom­mune!

Ejer: Kold­ing Kom­mune,

Om Å‑steder langs Kold­ing Å — fra frem­læggelsen: “Åst­ed­erne er et meget sym­pa­tisk pro­jekt, som bringer bev­id­s­the­den om åens kvaliteter tilbage i bybilledet”. Udval­get ønsker at pris­belønne anlægget for “- et land­sk­a­beligt vel­lykket ele­ment, der kom­biner­er å, by og sted og skaber en sam­men­bindende rygrad i bystruk­turen”.

#arkitekturpris Kolding Kommune 2016 D-sign Tegnestuen #designtegnestuen #designtegnestue

 

D‑sign Teg­nestuen har arbe­jdet med Børnes­ta­tion­er i Kold­ing midt­by

Præs.side Børnest

Børnes­ta­tion­er i Kold­ing midt­by — i for­læn­gelse af FAM. COOL pro­jek­tet afsat­te Kold­ing Kom­mune 800.000 kr. til etab­ler­ing af Børnes­ta­tion­er i byen. D‑sign Teg­nestuen har udført den lille plads ved Klostergår­den, samt skil­tene til pro­jek­tet med dren­gene fra Munkevængets skole, som han­dler om his­toriske spots på vejen fra Munkevængets skole og til midt­byen.

børnestationerlegestationerIMG_8730

 

FAM. COOL — ‘Børn i Byen — en by med liv, leg og læring’ — et kids n’ tweens pro­jekt

FAM. COOL - 'Børn i Byen - en by med liv, leg og læring' - et kids n' tweens projekt -

D‑sign Teg­nestuen del­tog i 2011 i det EU støt­tede kids n’ tweens pro­jekt sam­men med pro­jek­t­grup­pen, der bestod af Mar­i­anne Dupont, led­er af Design­børne­haven, Ole Prinds, inter­ak­tions­de­sign­er, Kris­tine Gregersen, Stud. på AU, Ras­mus Nielsen og Ib Mogensen fra Out-sider. Sam­men med børn udviklede grup­pen ideer til hvor­dan der kunne skabes mere liv, leg og læring i Kold­ing midt­by. Vi udviklede ideer til en his­torisk skat­te­jagt gen­nem byen og D‑sign Teg­nestuen udviklede ideen til FAMILIEN COOL møblerne. Møblerne blev udført som pro­to­typer der blev afprøvet af børn og givet feed back på.

urban playbørn i byenhistoriefortælling for børn i byen

Bymøbler-3.mindreFAM. COOLFAM. COOL - et kids n' tweens projekt

se fil­men på youtube: