Byrum

 

Kon­cept for wayfind­ing og skilte i det cen­trale Nyborg

D-sign Teg­nestuen skal i marts måned 2019 i gang med et læn­gere­varende samar­be­jde med Nyborg Kom­mune om udvikling og imple­menter­ing af et wayfind­ing og skil­tekon­cept i det cen­trale Nyborg. Med bag­grund i 2 rap­porter udar­be­jdet af Gehl Arkitek­ter i hen­holdsvis 2014 og 2018, samt Nyborg Kom­munes eget idékat­a­log for fremti­dens byliv i Nyborg, skal der arbe­jdes med at skabe en sam­men­hæn­gende bymidte fra den his­toriske byk­erne til sta­tion og motorvej.

Pro­jek­tet består af 3 fas­er: Fase 1 analyse — Fase 2 wayfind­ing greb — Fase 3 design­lin­ie

 

Indret­ning, farvesæt­ning og grafiske møn­stre på Marielund­skolen

På D-sign Teg­nestuen samar­be­jder jeg pt. med Schmidt Arkitek­t­fir­ma og Kold­ing Kom­mune om ren­over­ing af  Marielund­skolen i Kold­ing. D-sign Teg­nestuen står for indret­ning, farvesæt­ning og design af grafiske ele­menter. Skolen er en spe­cial skole og i forbindelse med ren­overin­gen af skolen skal de 4 meter brede gan­gareal­er nu ind­tages som et aktiv for børn og lærere på skolen. Ved at lægge halv­cirkler på gul­vet udført i For­bos Mar­moleum Wal­ton og male farvede fel­ter på vægfladerne skabes der rum i rum­met. Opgaven for­ventes færdig i forår og som­mer 2019.

 

Belysning­spro­jekt ved Kold­ing Å

I august er der etableret fiberlys ved plat­formene ved den farvede bro ved Kold­ing Å. D-sign Teg­nestuen har stået for design og pro­jek­ter­ing for Kold­ing Kom­mune. Roblon Light­ing har lev­eret fiberl­y­set og fir­maet Strøh har mon­teret.

 

spændende belysningsprojekt med fiberlys udført af designtegnestuen og D-sign Tegnestuen og d-signtegnestuen #arkitektfirma der arbejder med #belysningflot fiberlys udført af arkitektfirmaet D-sign Tegnestuen og arkitekt Anne Mette Rasmussen #arkitektannemetterasmussen #designogarkitektfirmaarkitekt og designfirmaet D-sign Tegnetsuen arbejder med spændende belysning i byens rum #rumibyen #lysibyen #Arkitektfirma

 

Laser­skårne stål­bånd til Mon­u­ment­plad­sen i Chris­tians­feld

D-sign Teg­nestuen har teg­net og pro­jek­teret de laser­skårne stål­bånd til Mon­u­ment­plad­sen i Chris­tians­feld, som teg­nestuen Lab­land har teg­net for Kold­ing Kom­mune. Tek­sten på stål­bån­dene stam­mer fra postko­rt fra tiden omkring gen­forenin­gen i 1920. Postko­rtene blev sendt mellem ven­ner og fam­i­liemedlem­mer fra hver sin side af grænsen.

#flottebyrum udført af D-sign Tegnestuen #spændendebyrum udført af designtegnestuen d-signtegnestuen #flottepladseribyenD-sign Tegnestuen arbejder med byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrum #pladser #byrum #formidlingibyenD-sign Tegnestuen udfører flotte byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrum #pladser #byrum #formidling i byenD-sign Tegnestuen arbejder med byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrum #pladser #byrum #formidling i byen

 

Trafik­skole i Leg­eparken i Kold­ing

#legeplads #trafikskole #børnesjov

D-sign Teg­nestuen har teg­net den nye Trafik­skole til Leg­eparken i Kold­ing. Med enkle midler er den gam­le Moon­car bane blevet for­van­dlet til en Trafik­skole med både rund­kørsel, cykel­sti­er, vejskilte og P-pladser! Som­meren over har en masse børn hjulet rundt på banen!

designtegnestuen arbejder kreativt og sjovt med ideer til børnD-sign Tegnestuen er en kreativ tegnestue #arkitekteriKolding #indretningikolding designtegnetsuenarkitekttegnestue i Kolding D-sign Tegnestuen #Arkitekter #tegnestue #indretningsdesign #virksomhedsindretning

 

D-sign Teg­nestuen har designet Leg­eparkens nye leg­eskulp­tur og trappeskulp­tur

specialdesignet legeskulptur fra D-sign Tegnestuen

D-sign Teg­nestuen har designet de nye leg­eskulp­tur­er til Leg­eparken i Kold­ing — en trappeskulp­tur og en leg­eskulp­tur. Ele­menterne blev straks taget i brug af børnene i Leg­eparken d. 24. august! Det er UNO der har pro­duc­eret ele­menterne og Kold­ing Kom­mune der har bestilt dem til Leg­eparken!

IMG_3500IMG_3590IMG_3510IMG_3567IMG_3583IMG_3499IMG_3551IMG_3556specialdesignet legeskulptur fra D-sign TegnestuenIMG_3539IMG_3535img_3540-lille

D-sign Teg­nestuen har arbe­jdet med wayfind­ing i Vejles Latin­erk­varter i foråret 2016

Vejles Latin­erk­varter — læs mere om pro­jek­tet under Wayfind­ing

spændende byrum fra D-sign Tegnestuen

 

D-sign Teg­nestuen og Design­bu­reauet Quar­terre har udført pro­jek­tmappe til beboer­foren­ing 

Designkvarteret.forside

D-sign Teg­nestuen og Design­bu­reauet Quar­terre har sam­men udar­be­jdet ideer og prospek­tmappe til fond­san­søgnin­gen om ‘pro­jekt Designkvarter — 3 veje med 3 forskel­lige karak­ter­er’, der har fået 45.000 kr. fra Kold­ing Kom­munes Bydel­spul­je til videreud­vikling af pro­jek­tet. Det er beboer­forenin­gen ‘Tre-i-en’ som har taget ini­tia­tiv til pro­jek­tet og som har hen­vendt sig til os for at få assis­tance til at videreud­vikle ideer og visu­alis­ere dem. Pro­jek­tet arbe­jder med at skabe nye fæl­lessk­aber på tværs af alder­s­grup­per — med særlig fokus på ældre og hand­i­cappede, som mod­vægt til den nærliggende Leg­eparks primære fokus på børn og børne­fam­i­li­er.

Læs mere om Quar­terre der har basis i Lon­don, men har medin­de­haver indus­triel design­er Jason Povlot­sky sid­dende i House of Design i Kold­ing: http://www.quarterrestudio.com/

 

 

D-sign Teg­nestuen  har arbe­jdet med skilt­ning, farvesæt­ning, leg­eskulp­tur­er og hel­hed­splan i Leg­eparken i Kold­ing

Legeparken i Kolding - skiltning, farvesætning. legeskulpturer og helhedsplan i samarb. m. MOOS + LOOFT

Leg­eparken i Kold­ing har været gen­nem en større pro­ces i 2015 hvor D-sign Teg­nestuen har udført ny skilt­ning, farvesæt­ning, design af leg­eskulp­tur­er og udført hel­hed­splan i samarb. m. MOOS + LOOFT. Leg­eskulp­tur­erne er opsat i august 2016 og pro­duc­eret af UNO.

helhedsplan.område1.nyhelhedsplan.område4.ny.ny.ny

helhedsplan.område3.nyfarver.legeptermoprik.legep.ny

 

flot skiltning fra D-sign TegnestuenIMG_1593.lillenytm.2skilte

 

 

D-sign Teg­nestuen har udført den inter­ak­tive plads i Kold­ing i samar­be­jde med Kold­ing Kom­mune og UNO

interaktiv plads leg og læring i byens rum designtegnetsuen D-sign Tegnestuen

I forbindelse med etab­ler­ing af Å-sted­er langs med Kold­ing Å har D-sign Teg­nestuen teg­net ‘Spillop­pen’ i tæt samar­be­jde med By — og Udviklings­for­valt­nin­gen og UNO — en plads med inter­ak­tivt spil, der er koblet til spring­vand i begge ender. Hvis man sko­r­er mål står spring­van­det op i en høj stråle!

Flot byrumsdesign - Interaktiv plads i Kolding i samarbejde med Kolding Kommune og UNO

IMG_1278IMG_4285

ny.spil.1253IMG_4326bølge.afmask.5

 

D-sign Teg­n­stuen har arbe­jdet med Å-sted­er i Kold­ing i samar­be­jde med Kold­ing Kom­mune og GBL Land­sk­ab­sarkitek­ter.

IMG_1164

 

 

I forbindelse med etab­ler­ing af Å-sted­er langs med Kold­ing Å har D-sign Teg­nestuen arbe­jdet med at skabe den ‘røde tråd’ og det fælles form­sprog for Å-sted­erne i Kold­ing. D-sign Teg­nestuen har sam­tidig teg­net det nye pejlemærke der er opsat langs med å-for­lø­bet. Pejlemær­ket skal anven­des til formidling af det plante og dyre­liv der find­es langs med og i åen. GBL Land­sk­ab­sarkitek­ter (nu Ram­bøll) har stået for idéud­vikling og pro­jek­ter­ing — både GBL og D-sign Teg­nestuen i et tæt samar­be­jde med Kold­ing Kom­mune.

IMG_1244IMG_1250IMG_1254

IMG_1401IMG_1381img_1139-lille

IMG_1238.nyIMG_1346.nyIMG_1349

IMG_1409IMG_1775IMG_1415

Å-stederne i Kold­ing er blevet pris­beløn­net af Kold­ing Kom­mune på Arkitek­turens dag!

Om Å-sted­erne i JV

Pris­beløn­net:  Arkitekt og råd­gi­vere Kris­tine Jensens Teg­nestue, Ram­bøll Byud­vikling & Land­skab samt D-sign Teg­nestuen er blevet pris­beløn­net af Kold­ing Kom­mune!

Ejer: Kold­ing Kom­mune,

Om Å-sted­er langs Kold­ing Å — fra frem­læggelsen: “Åst­ed­erne er et meget sym­pa­tisk pro­jekt, som bringer bev­id­s­the­den om åens kvaliteter tilbage i bybilledet”. Udval­get ønsker at pris­belønne anlægget for “- et land­sk­a­beligt vel­lykket ele­ment, der kom­biner­er å, by og sted og skaber en sam­men­bindende rygrad i bystruk­turen”.

#arkitekturpris Kolding Kommune 2016 D-sign Tegnestuen #designtegnestuen #designtegnestue

 

D-sign Teg­nestuen har arbe­jdet med Børnes­ta­tion­er i Kold­ing midt­by

Præs.side Børnest

Børnes­ta­tion­er i Kold­ing midt­by — i for­læn­gelse af FAM. COOL pro­jek­tet afsat­te Kold­ing Kom­mune 800.000 kr. til etab­ler­ing af Børnes­ta­tion­er i byen. D-sign Teg­nestuen har udført den lille plads ved Klostergår­den, samt skil­tene til pro­jek­tet med dren­gene fra Munkevængets skole, som han­dler om his­toriske spots på vejen fra Munkevængets skole og til midt­byen.

børnestationerlegestationerIMG_8730

 

FAM. COOL — ‘Børn i Byen — en by med liv, leg og læring’ — et kids n’ tweens pro­jekt

FAM. COOL - 'Børn i Byen - en by med liv, leg og læring' - et kids n' tweens projekt -

D-sign Teg­nestuen del­tog i 2011 i det EU støt­tede kids n’ tweens pro­jekt sam­men med pro­jek­t­grup­pen, der bestod af Mar­i­anne Dupont, led­er af Design­børne­haven, Ole Prinds, inter­ak­tions­de­sign­er, Kris­tine Gregersen, Stud. på AU, Ras­mus Nielsen og Ib Mogensen fra Out-sider. Sam­men med børn udviklede grup­pen ideer til hvor­dan der kunne skabes mere liv, leg og læring i Kold­ing midt­by. Vi udviklede ideer til en his­torisk skat­te­jagt gen­nem byen og D-sign Teg­nestuen udviklede ideen til FAMILIEN COOL møblerne. Møblerne blev udført som pro­to­typer der blev afprøvet af børn og givet feed back på.

urban playbørn i byenhistoriefortælling for børn i byen

Bymøbler-3.mindreFAM. COOLFAM. COOL - et kids n' tweens projekt

se fil­men på youtube: