Farver og belysning

 

Et af D-sign Teg­nestuens arbe­jd­som­råder er arbe­jdet med farv­er 

fine farvesammenstillinger af D-sign Tegnestuen

I forbindelse med indret­ning­pro­jek­ter, byrum­sop­gaver eller wayfind­ing arbe­jder jeg på D-sign Teg­nestuen med brug af farv­er med særlig hen­syn til opgavens karak­ter. D-sign Teg­nestuen væl­ger aldrig stan­dard­løs­ninger, men arbe­jder med farvesæt­nin­gen i forhold til opgavens karak­ter — skal far­ven kom­mu­nikere, sam­le og skabe en rød tråd eller skal farverne lægge sig dæm­pet i bag­grun­den.

 

Inspi­ra­tion til nye farvesam­men­still­inger hentes bl.a. fra naturen

flot farvesætning af D-sign Tegnestuen

 

D-sign Teg­nestuen har udviklet dialo­gred­sk­a­bet ‘Lighed­er & Forskelle’

D-sign Tegnestuen arbejder med fine farvesammenstillingerDialogredskab til integration af flygtninge udviklet af D-sign Tegnestuen

Dialo­gred­sk­a­bet er blevet færdigud­viklet i samar­be­jde med Grafik­er Kamil­la Asmussen fra fir­maet ‘i made this’ og der er bl.a. arbe­jdet meget intenst på at få farverne til at svinge sam­men på den helt rigtige måde!

 

D-sign Teg­nestuen arbe­jder med belysning

flot belysning i byrum fra D-sign Tegnestuen  

I forbindelse med belysning­spro­jek­ter arbe­jder jeg på D-sign Teg­nestuen med lyset som lede­tråd gen­nem en by, som stemn­ings­giv­er i en indret­ning eller til at sætte særlig fokus på udval­gte gen­stande i en udstill­ing. Gen­nem mit mangeårige virke i bestyrelsen i Dan­sk Cen­ter for Lys — Syd­jyske Kreds og i juryen for Den Danske Lyspris, har jeg arbe­jdet med og stud­eret lys og belysning i mange sam­men­hænge — både i byrum, i indret­ning­spro­jek­ter og på museer.