Produktdesign

D-sign Teg­nestuen har færdigud­viklet dialo­gred­sk­a­bet, som nu er i pro­duk­tion

Ideen med dialo­gred­sk­a­bet ’Lighed­er & Forskelle’ er, at det på en humoris­tisk og ligeværdig måde dan­ner en fælles forståelse for kul­turelle lighed­er og forskelle. Red­sk­a­bet kan igen­nem dia­log ned­bryde tabuer og mane for­domme til jor­den. Dermed kan dialo­gred­sk­a­bet under­støtte og fremme inte­gra­tionsprocessen.

Dialo­gred­sk­a­bet er blevet til i en bruger­drevet pro­ces i samar­be­jde med kur­sis­ter og under­vis­ere på Kold­ing Kom­munes Sprogskole og kur­sis­terne på Dan­sk Fly­gt­ninge­hjælps Sprogskole Job & Sprog.

Dialo­gred­sk­a­bet er blevet færdigud­viklet i tæt samar­be­jde med grafik­er Kamil­la Asmussen fra fir­maet i made this. Det er fir­maet Inprint fra Kold­ing der pro­duc­er­er det!

Kold­ing Kom­munes Inte­gra­tionspul­je har støt­tet færdigud­viklin­gen af dialo­gred­sk­a­bet økonomisk.

 

D-sign Teg­nestuen har designet Leg­eparkens nye leg­eskulp­tur og trappeskulp­tur

IMG_3505

D-sign Teg­nestuen har designet de nye leg­eskulp­tur­er til Leg­eparken i Kold­ing — en trappeskulp­tur og en leg­eskulp­tur. Ele­menterne blev straks taget i brug af børnene i Leg­eparken d. 24. august! Det er UNO der har pro­duc­eret ele­menterne og Kold­ing Kom­mune der har bestilt dem til Leg­eparken!

IMG_3583IMG_3499IMG_3551IMG_3556

 

D-sign Teg­nestuen arbe­jder med wayfind­ing og skil­tesys­te­mer til byens rum

IMG_8858

Eks. fra Wayfind­ing i Kold­ing midt­by udført af D-sign Teg­nestuen — Grafik­er Kamil­la Asmussen fra fir­maet ‘I made this’ har udført de grafiske ikon­er ud fra D-sign Teg­nestuens oplæg. Vek­sø er pro­du­cent på skil­tene.

IMG_8558IMG_8977IMG_8741

specialdesignet pullertspecialdesignet pullert.2 skilteIMG_2425

Eks. på spe­cialde­signede skilte til Leg­eparken i Kold­ing udført af D-sign Teg­nestuen.

IMG_1534nytm.2skilteIMG_1580.lille

 

D-sign Teg­nestuen har designet bænken ‘Bøl­gelængde’ som Out-sider pro­duc­er­er og sæl­ger

bølge.afmask.5

Bøl­gelængde’ — Udviklet i samar­be­jde med Design­børne­haven Sans­es­lot­tet. Børne­haven ønskede at få udført en bænk til både børn og vok­sne — til at sid­de på og til at lege på. Pro­duc­eres af Out-sider: www.out-sider.dk

NYBØLGEDSC08559bølgel.forf.3

Pro­to­typen afprøves:

 

D-sign Teg­nestuen fik Form­land­prisen for tidsskrifthold­er

Formlandprisen - tidsskriftholder i kanalplastmetal skrå

D-sign Teg­nestuen fik Form­land­prisen for denne tidsskrifthold­er udført i kanalplast og senere i rust­frit stål.

 

D-sign Teg­nestuen del­tog på Møbelmessen i Bel­la­cen­tret

puf foto til presse

Møbler til både børn og vok­sne — stof udført af tek­stilde­sign­er Ann­beth Poulsen.

bølgehylde-coatet rødsneglehylde -hvid

Bøl­ge­hylde’ og ‘Sne­gle­hylde’ udført i glas­fiber. Tænkt til opbe­var­ing — f.eks.af huer, handsker og tørk­læder i gan­gen eller til toi­letruller eller hånd­klæder i bade­værelset.

 

D-sign Teg­nestuen har designet et nyt alfa­be­tis­er­ingssys­tem til bib­liotek­er

abcdefgX.grønt.stortQ.rødt.stort

Efter ønske fra kun­den — bib­lioteket i Lystrup, som er et af Århus Bib­lioteks fil­ialer, så udførte D-sign Teg­nestuen disse Akryl­bogstaver til vinkel­ret alfa­be­tis­er­ing — på det nyde­signede inven­tar.


FAMILIEN COOL — møbler til børn i byrum­met

FAM. COOL - 'Børn i Byen - en by med liv, leg og læring' - et kids n' tweens projekt -
D-sign Teg­nestuen del­tog i 2011 i det EU støt­tede kids n’ tweens pro­jekt sam­men med pro­jek­t­grup­pen, der bestod af Mar­i­anne Dupont, led­er af Design­børne­haven, Ole Prinds, inter­ak­tions­de­sign­er, Kris­tine Gregersen, Stud. på AU, Ras­mus Nielsen og Ib Mogensen fra Out-sider. Sam­men med børn udviklede grup­pen ideer til hvor­dan der kunne skabes mere liv, leg og læring i Kold­ing midt­by. Vi udviklede ideer til en his­torisk skat­te­jagt gen­nem byen og D-sign Teg­nestuen udviklede ideen til FAMILIEN COOL møblerne. Møblerne blev udført som pro­to­typer der blev afprøvet af børn og givet feed back på.
cropped-Bymøbler-41.jpgBymøbler-5Bymøblerny-1
Bymøbler-3.mindreFAM. COOLFAM. COOL - et kids n' tweens projekt

se fil­men på youtube: