Skoler

Indret­ning, design og farvesæt­ning på Marielund­skolen i Kold­ing

D-sign Teg­nestuen samar­be­jder med Kold­ing Kom­mune og Schmidt Arkitek­t­fir­ma i forbindelse med et ren­over­ing­spro­jekt på Marielund­skolen i Kold­ing. På D-sign Teg­nestuen arbe­jder jeg med ideer til hvor­dan de 4 m brede gan­gareal­er kan udnyttes til leg. læring og fordy­belse. Idéo­plægget lig­ger pt. til gen­nem­syn på skolen så lærere og per­son­ale kan komme med deres kom­mentar­er sidst i maj inden pro­jek­tet videre bear­be­jdes. Schmidt Arkitek­t­fir­ma står for selve ren­over­ing­sop­gaven. Pro­jek­tet for­ven­tet færdigt i foråret 2019.

#skolæeindretning #farvesætning #indretning #leg&læring #arkitekt #designer #designtegnestue #designtegnestuen D-sign Tegnestuen#skolæeindretning #farvesætning #indretning #leg&læring #arkitekt #designer #designtegnestue #designtegnestuen D-sign Tegnestuen#skolæeindretning #farvesætning #indretning #leg&læring #arkitekt #designer #designtegnestue #designtegnestuen D-sign Tegnestuen#skolæeindretning #farvesætning #indretning #leg&læring #arkitekt #designer #designtegnestue #designtegnestuen D-sign Tegnestuen#skolæeindretning #farvesætning #indretning #leg&læring #arkitekt #designer #designtegnestue #designtegnestuen D-sign Tegnestuen

 

Hel­hed­sori­en­teret ren­over­ing­spro­jekt på Bakkeskolen i Kold­ing

D-sign Teg­nestuen samar­be­jder med Kold­ing Kom­mune i forbindelse med ren­over­ing­spro­jek­tet på Bakkeskolen, hvor der skal være fokus på cirkulær økono­mi, formidling og læring omkring ren­over­ing­spro­jek­tet til gavn for både skolelever, lærere og borg­erne i lokalom­rådet. ‘De fire ele­menter’ dan­ner en para­ply over pro­jek­tet og vil være syn­lig både i indret­ning og formidlin­gen på de mange forskel­lige plat­forme.

 

D-sign Teg­nestuen udvikler work­shop­for­løb for børn og unge og arbe­jder med brugerind­dragelse i design­processen.

brugerdrevne designprocesser på skoler

D-sign Teg­nestuen har samar­be­jdet med ByLiv Kold­ing og pigerne fra de to 7. klass­er på Munkevængets Skole i ugerne 20, 21 og 22 2016 omkring idéud­vikling af nye ‘bevægelses­møbler’ til området ved bolig­be­byggelsen Munke­bo i Kold­ing. Pro­jek­tet blev afs­luttes d. 22. juni med at pigerne præsen­terede deres forslag til  ‘bevægelses­møbler’ for bestyrelsen for Lejer­bo, som råder over en pul­je til udførelse af nogle af pigernes ideer ved bolig­byggelsen Munke­bo. Læs mere om pro­jek­tet og se flere fotos på siden: Bruger­drevet Design

Kris­tine Oest­mann Karl­shøj delt­ager som under­vis­er i work­shop­for­lø­bet — se link: http://www.kristinekarlshoej.dk

IMG_2973IMG_2909IMG_3132.lilledesign af skolegårde med udgangspunkt i brugerdrevne designprocesserIMG_2983.lilleIMG_2981.lille

 

D-sign Teg­nestuen har teg­net et skulp­turelt uderum til Vester Nebel skole

spændende rum til leg og læring på skoler

D-sign Teg­nestuen har teg­net et ‘Skulp­turelt Ude-rum’ til Vester Nebel Skole i Kold­ing Kom­mune. Det ‘Skulp­turelle Ude-rum’ inde­hold­er tal­lene fra 1–100, så det kan anven­des til leg med tal i både matem­atik, engel­sk og tysk. Pro­duc­eret af KSM Kragelund Aps og Uniqa.

IMG_0545.nyIMG_0393.nyIMG_0520

IMG_0400IMG_0466IMG_0489

 

D-sign Teg­nestuen udvikler work­shop­for­løb til folkeskolens fag ‘hånd­værk & design’ samt ‘inno­va­tion & entre­prenørskab’

skoler med spændende rum til leg og læring - D-sign Tegnestuen

Pro­jekt ‘Piger i Bevægelse’ — work­shop­for­løb og efter­føl­gende design af bevægelses­møbler udført for Munkevængets Skole og Børne og Unge­for­valt­nin­gen i Kold­ing. Work­shop­for­lø­bet er udformet specielt til Munkevænget skole og til det fokus som skolen ønskede at have på design af et nyt bevægelsesom­råde, som kunne være særligt attrak­tivt for teenagepiger.

work3.modelfbrugerdrevet design.modellerIMG_7805

IMG_7795sitpdf.piger.sidetilwww

Læs artiklen i tidsskriftet MOV:E 3 hvor  D-sign Teg­nestuen har beskrevet pro­jek­tet ‘Teenagepiger i bevægelse’. Tidsskriftet MOV:E udgives af Forskn­ings- og Inno­va­tion­scen­ter for Idræt, Bevægelse og Læring, Uni­ver­si­ty Col­lege Lille­bælt og Syd­dan­sk Uni­ver­sitet.

Link til MOV:E 3 — artikel s. 60–65: MOV:E 3 artikel om ‘Teenagepiger i bevægelse’

MOV-E 3.1.side

D-sign Teg­nestuen har udført 3 prøve work­shop­for­løb på 3 folkeskol­er i Kold­ing

teenagepiger arbejder med rum til bevægelse

Pro­jekt ‘Piger i Bevægelse’ udført som prøve­for­løb på Ålykkeskolen, Brænd­kjærskolen og Munkevængets Skole i Kold­ing. Design­er Anne Mette Clausen har været tilknyt­tet D-sign Teg­nestuen i en peri­ode og været med til at udvikle for­lø­bet.

workshopfoto1juni2013Brugerdrevet designIMG_5785

 

D-sign Teg­nestuen har arbe­jdet sam­men med dren­gene i 8. klasse om Børnes­ta­tion­er

Børnestation - drenge i byen arbejder med historiefortælling

Drenge i byen’ — 8. klass­es drenge fra Munkevængets Skole arbe­jder med his­to­riefortælling. 5 spots fra Kold­ing by er udval­gt i samar­be­jde med Kold­ing Stad­sarkiv, der har skrevet den fak­tuelle his­to­rie, mens dren­gene har digtet et fik­tivt dra­ma, som de selv har lagt stem­mer til hvorefter his­to­ri­erne er lagt på skil­tene via Layr App.

IMG_8730IMG_8786IMG_8780