D-sign Teg­nestuens Arbe­jd­som­råder

 • Byrum
 • Skoler
 • Bib­lioteker
 • Indret­ning
 • farver og belysning
 • Udstill­inger
 • Bruger­drevet design
 • Pro­duk­t­de­sign

 

 • D-sign Teg­nestuen er en kreativ teg­nestue der arbe­jder i kryds­fel­tet mellem arkitek­tur og design. I kraft af mine gode samar­be­jdspart­nere — både indus­trielle designere, land­sk­ab­sarkitek­ter, grafiske designere, mul­ti­me­diedesignere og dygtige leverandører, kan teg­nestuen løfte opgaver i både små og store skalaer.

 

 • D-sign Teg­nestuen har fokus på de fysiske ram­mers betyd­ning for vores vel­befind­ende, hvad enten det drejer sig om et byrum, skolens eller bib­liotekets indret­ning eller belysnin­gen i kon­tormiljøet arbe­jder jeg med men­nes­ket i cen­trum og søger altid efter nye ind­faldsvin­kler og nye løs­ninger på at skabe rum der gør en forskel. 

 

 • D-sign Teg­nestuen arbe­jder med brugerind­dragelse i design­processen og sikrer dermed at brugerne føler ejer­skab til deres nye ram­mer. Start­skud­det på et nyt pro­jekt kan der­for være en kreativ work­shop med borg­ere og butik­se­jere i byen, medar­be­jdere i virk­somhe­den eller børn og lærere på skolen.

 

 • D-sign Teg­nestuen lev­erer således pro­fes­sionel råd­givn­ing lige fra kon­cep­tudvikling, pro­jek­ter­ing til realis­er­ing i tæt dia­log med kun­den og styrer pro­jek­tet sikkert gen­nem alle faser. 

 

 Kon­takt mig for et første uforplig­tende møde, hvor vi sam­men kan drøfte jeres pro­jekt mob. 2256 2969