Arbe­jd­som­råder

 • Byrum
 • Skoler
 • Bib­lioteker
 • Indret­ning
 • Udstill­inger
 • Bruger­drevet design
 • Pro­duk­t­de­sign

 

 • D-sign Teg­nestuen er en kreativ teg­nestue der arbe­jder i kryds­fel­tet mellem arkitek­tur, design og kunst. Jeg arbe­jder i både små og store skalaer. Med men­nes­ket i cen­trum søger jeg altid efter nye ind­faldsvin­kler og nye løs­ninger på at skabe rum der gør en forskel.

 

 • D-sign Teg­nestuen har fokus på de fysiske ram­mers betyd­ning for vores vel­befind­ende, hvad enten det drejer sig om et byrum, skolens eller bib­liotekets indret­ning eller belysnin­gen i kon­tormiljøet. Ved at arbe­jde med brugerind­dragelse i design­processen kan man sikre ejer­skab til de nye ram­mer. Start­skud­det på et nyt pro­jekt kan der­for være en kreativ work­shop med borg­ere og butik­se­jere i byen, medar­be­jdere i virk­somhe­den eller børn og lærere på skolen.

 

 • D-sign Teg­nestuen lev­erer pro­fes­sionel råd­givn­ing og ydelser lige fra kon­cep­tudvikling, pro­jek­ter­ing til realis­er­ing. Alle pro­jek­tets faser foregår i en tæt dia­log med kun­den. Gen­nem idéskitser, 3D visu­alis­eringer og mod­eller udvikles det færdige kon­cept ud fra kun­dens indi­vidu­elle behov.

 

 • D-sign Teg­nestuen har en bred vifte af kreative samar­be­jdspart­nere, såsom indus­trielle designere, land­sk­ab­sarkitek­ter, inter­ak­tions­de­signere eller grafikere, som kan ind­drages i pro­jek­tet alt efter behov. Der­til kom­mer samar­be­jder med dygtige leverandører og pro­du­cen­ter gen­nem mange år. På den måde styrer jeg pro­jek­tet sikkert gen­nem alle faser, udfærdi­ger tid­splaner og bud­get­ter og fun­gerer som tovholder. Jeg delt­ager altid i et første uforplig­tende møde inden det nøje udspeci­fi­cerede tilbud gives.