D‑sign Teg­nestuens Arbe­jd­som­råder:

 • Byrum
 • Wayfind­ing og skilt­ning 
 • Skol­er
 • Bib­liotek­er
 • Indret­ning
 • farv­er og belysning
 • Udstill­inger
 • Bruger­drevet design
 • Pro­duk­t­de­sign
 • D‑sign Teg­nestuen er en kreativ teg­nestue der arbe­jder i kryds­fel­tet mellem arkitek­tur og design. I kraft af mine gode samar­be­jdspart­nere kan teg­nestuen løfte opgaver i både små og store skalaer. Omkost­ningerne holdes nede da der kun hyres eksterne kon­sulen­ter ind i det omfang det er nød­vendigt for at løse de helt store pro­jek­ter.
 • D‑sign Teg­nestuen har fokus på de fysiske ram­mers betyd­ning for vores vel­befind­ende hvad enten det drejer sig om et byrum, skolens eller bib­liotekets indret­ning eller belysnin­gen i kon­tormiljøet. Jeg søger altid efter nye ind­faldsvin­kler og nye løs­ninger på at skabe rum der gør en forskel. 
 • D‑sign Teg­nestuen arbe­jder med brugerind­dragelse i design­processen og sikr­er dermed at brugerne føler ejer­skab til deres nye ram­mer. Start­skud­det på et nyt pro­jekt kan der­for være en kreativ work­shop med f.eks. borg­ere og butik­se­jere i byen, medar­be­jdere i virk­somhe­den eller børn og lærere på skolen.
 • D‑sign Teg­nestuen lev­er­er således pro­fes­sionel råd­givn­ing fra idéud­vikling, pro­jek­ter­ing til realis­er­ing i en tæt dia­log med kun­den.
 • Kon­takt mig så vi sam­men kan drøfte jeres pro­jekt — Arkitekt mAA Anne Mette Ras­mussen mob. 2256 2969