D‑sign Teg­nestuens Arbe­jd­som­råder:

 • Byrum
 • Skol­er
 • Bib­liotek­er
 • Indret­ning
 • farv­er og belysning
 • Udstill­inger
 • Bruger­drevet design
 • Pro­duk­t­de­sign
 • D‑sign Teg­nestuen er en kreativ teg­nestue der arbe­jder i kryds­fel­tet mellem arkitek­tur og design. I kraft af mine gode samar­be­jdspart­nere — både indus­trielle designere, land­sk­ab­sarkitek­ter, grafiske designere, mul­ti­me­diedesignere og dygtige leverandør­er, kan teg­nestuen løfte opgaver i både små og store skalaer. Omkost­ningerne holdes nede da der kun hyres kon­sulen­ter ind i det omfang det er nød­vendigt for at løse de større pro­jek­ter.
 • D‑sign Teg­nestuen har fokus på de fysiske ram­mers betyd­ning for vores vel­befind­ende. Hvad enten det drejer sig om et byrum, skolens eller bib­liotekets indret­ning eller belysnin­gen i kon­tormiljøet så arbe­jder jeg med men­nes­ket i cen­trum. Jeg søger altid efter nye ind­faldsvin­kler og nye løs­ninger på at skabe rum der gør en forskel. 
 • D‑sign Teg­nestuen arbe­jder med brugerind­dragelse i design­processen og sikr­er dermed at brugerne føler ejer­skab til deres nye ram­mer. Start­skud­det på et nyt pro­jekt kan der­for være en kreativ work­shop med borg­ere og butik­se­jere i byen, medar­be­jdere i virk­somhe­den eller børn og lærere på skolen.
 • D‑sign Teg­nestuenlev­er­er således pro­fes­sionel råd­givn­ing lige fra kon­cep­tudvikling, pro­jek­ter­ing til realis­er­ing i tæt dia­log med kun­den og styr­er pro­jek­tet sikkert gen­nem alle fas­er.
 • Kon­takt mig så vi sam­men kan drøfte jeres pro­jekt — Arkitekt mAA Anne Mette Ras­mussen mob. 2256 2969

D-sign Tegnestuen, lave omkostninger, stort overblik, kan løse komplekse opgaver

Kun­derne udtaler — her frit citeret fra Nyborg Kom­mune i forbindelse med wayfind­ing og skil­tepro­jek­tet:

 • Det er gået op for os hvor mange fordele der kan være ved at samar­be­jde med et lille råd­givn­ings­fir­ma! Da teg­nestuen ofte ikke har så mange pro­jek­ter ad gan­gen, så får man stor kon­cen­tra­tion omkring det enkelte pro­jekt og derved meget for pen­gene!”