Indretning/belysning

Hader­slev Kom­mune, Vojens Sund­hed­s­cen­ter — indret­ning, farvesæt­ning og wayfinding

Vojens Sund­hed­s­cen­ter har øns­ket at gøre Sund­hed­cen­tret mere imødek­om­mende og til et Sund­hed­s­cen­ter for alle byens borg­ere — unge som ældre. På bag­grund af work­shop­for­løb med brugerne har D‑sign Teg­nestuen i et tæt samar­be­jde med arbe­jds­grup­pen og Hader­slev Kom­munes afd. for Teknik og Kli­ma stået for fornyelsen af Vojens Sund­hed­s­cen­ter. Her er skabt nye imødek­om­mende ram­mer for byens borg­ere ved hjælp af nye farv­er, ny skilt­ning og nye møbler i træ, der sam­men med en stor plantevæg og moscirkler er med til at give varme til sid­deom­råder og ven­teom­råder. Uden­for er der kom­met nye bor­de og bænkesæt samt plantekass­er der er med til at skabe hyggelige ‘lom­mer’, som også kan anven­des uden­for Sund­hed­s­cen­trets og Bib­liotekets åbningstid.

Hader­slev Kom­mune, Sund­hed­s­cen­ter Hader­slev — udsmykn­ing og farvesætning 

Hader­slev Sund­hed­s­cen­ter — farvesæt­ning, udsmykn­ing, belysning og akustikreg­u­ler­ing i et kon­fer­encerum uden vin­duer. Deru­dover akustikreg­u­ler­ing i møde­lokale og kontor.

Farvesæt­ning og indret­ning af Riis Toft Kom­mu­nale tandpleje

Kold­ing Kom­munes tand­ple­je Riis Toft er blevet indret­tet og farvesat af D‑sign Teg­nestuen. Pro­jek­tet er udført i samar­be­jde med tand­ple­jens arbe­jds­gruppe og Kold­ing Kom­munes Afdel­ing for Kom­mu­nale Ejen­domme, der har stået for bygningsændringerne.

Indret­ning, farvesæt­ning og forslag til grafisk udsmykn­ing for Kold­ing Kom­mune på Riis Toft Tandpleje.

På D‑sign Teg­nestuen samar­be­jder jeg med Riis Toft Tand­ple­je omkring ny indret­ning, farvesæt­ning og design af grafiske motiv­er til vægudsmykn­ing. I feb. 2021 ombygges toi­let og tand­børsterum og i som­mer­fe­rien lægges der nyt gulv og males vægge, samt udføres slænge­podi­er og legetavle.

flot farvesætning hos tandlæge _ indretning _ specialdesign _ smukke farver _ unikke farver

Farvesæt­ning og forslag til wayfind­ing og grafisk udsmykn­ing for Hader­slev Kommune.

flot farvesætning  _ indretning _ specialdesign _ smukke farver _ unikke farver_ wayfinding _ grafisk udsmykningflot farvesætning  _ indretning _ specialdesign _ smukke farver _ unikke farver_ wayfinding _ grafisk udsmykning

Farvesæt­ning og forslag til grafiske møn­stre på Vester­mark­skolen i Svend­borg Kommune.

farvesætning på skoler_ grafisk udsmykning på skoler _ farvesætning _ indretning _ udsmykning

Artikel i tidsskriftet DeFarv­er om D‑sign Teg­nestuens indret­ning og farvesæt­ning på Marielund­skolen i Kolding

Marielund­skolen i Kold­ing er en spe­cial­skole og skolein­spek­tør Hen­rik Balle Lau­rid­sen udtaler: “Farvesæt­nin­gen og de grafiske møn­stre i skolens fire meter brede gan­gareal­er har været med til at ændre adfær­den hos de ofte udadrea­gerende elever — tænk at farv­er kan gøre så stor en forskel”.

D-sign Tegnestuen I tidsskriftet DeFarver - indretning og farvesætning i DeFarver - flot design - flot farvesætning - farvesætning der ændrer adfærdD-sign Tegnestuen I tidsskriftet DeFarver - indretning og farvesætning i DeFarver - flot design - flot farvesætning - farvesætning der ændrer adfærd

D‑sign Teg­nestuen — læs artiklen i DeFarver

Indret­ning, farvesæt­ning og grafiske møn­stre på Marielundskolen

På D‑sign Teg­nestuen har jeg det sen­este år samar­be­jdet med Schmidt Arkitek­t­fir­ma, Kold­ing Kom­mune og per­son­ale og ledelse på Marielund­skolen om ren­over­ing af  Marielund­skolen i Kold­ing. D‑sign Teg­nestuen står for indret­ning, farvesæt­ning og design af grafiske ele­menter. Skolen er en spe­cial skole og i forbindelse med ren­overin­gen af skolen har det været vigtigt at skabe en bedre udnyt­telse af de 4 meter brede gan­gareal­er, så de kan anven­des som et aktiv for børn og lærere på skolen. Ved at lægge halv­cirkler på gul­vet udført i For­bos Mar­moleum Wal­ton og male farvede fel­ter på vægfladerne er der skabt rum i rum­met. Skolen blev ind­taget af børn, per­son­ale og foræl­dre i beg­y­n­delsen af juni 2019.

farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue#skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com#skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com#skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com#skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.comfarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

Farvesæt­ning og grafisk udsmykn­ing for Kold­ing Kom­mune og Kold­ing Boldklub

På D‑sign Teg­nestuen er jeg i gang med et farvesæt­nings og udsmykn­ing­spro­jekt for Kold­ing Kom­mune og Kold­ing Bold­klub. Da brugerne blev involveret udviklede den grafiske udsmykn­ing sig! Ideen om at arbe­jde med grafikken i fod­bold­baner, blev plud­selig også til et anven­deligt strate­gi board ved at vi print­er udsmyknin­gen på mag­netiske white­board plad­er på 150 x 250 cm.

farvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuenfarvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuenfarvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuenfarvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuen

Indret­ning af ankom­starealet i Kold­ing Sund­hed­s­cen­ter er færdig — ind­vielse d. 23. marts

D‑sign Teg­nestuen har stået for indret­nin­gen af ankom­stom­rådet i det nye Sund­hed­s­cen­ter i Kold­ing, etape 2 i et tæt samar­be­jde med indret­nings­grup­pen. Udover selve indret­nin­gen så har D‑sign Teg­nestuen teg­net to lege-øer og en ny slange­formet skranke, som skal fun­gere som velkomst‑ø. Sund­hed­s­cen­tret har offi­ciel åbn­ing d. 23. marts, men blev allerede taget i brug i beg­y­n­delsen af det nye år 2018.

Arkitek­t­fir­maet GPP har teg­net Sund­hed­s­cen­tret og Hoff­mann A/S er totalentreprenør.

#indretningsundhedscenter #helendearkitektur #indretning #designtegnestuen #designtegnestue #D-sign Tegnestuen #farvesætning #indretningsundhedscenter #helendearkitektur #indretning #designtegnestuen #designtegnestue #D-sign Tegnestuen spændende indretning og flot farvesætning #indretningsundhedscenter #helendearkitektur #indretning #designtegnestuen #designtegnestue #D-sign Tegnestuenspændende indretning og flot farvesætning #indretningsundhedscenter #helendearkitektur #indretning #designtegnestuen #designtegnestue #D-sign Tegnestuen

spændende indretning og flot farvesætning #indretningsundhedscenter #helendearkitektur #indretning #designtegnestuen #designtegnestue #D-sign Tegnestuen udfører en meget spændende indretning i Kolding Kommunes nye Sundhedscenterspændende indretning og flot farvesætning #indretningsundhedscenter #helendearkitektur #indretning #designtegnestuen #designtegnestue #D-sign Tegnestuenspændende indretning og flot farvesætning #indretningsundhedscenter #helendearkitektur #indretning #designtegnestuen #designtegnestue #D-sign TegnestuenIndret­ning af Sundhedscenter i Kolding D-sign Tegnestuen #designtegnestue #sygehusindretning #farvesætning #sygehusinventar

Indret­ning af Fit­ness­cen­ter ved Lyshøjskolen i Kolding

Bjert-Strandhuse idrætscenter

D‑sign Teg­nestuen har stået for indret­ning og design af en amøbe­formet skranke til recep­tio­nen i Bjert-Strand­huse Fit­ness­cen­ter. Pro­jek­tet er udført for Kold­ing Kom­mune/B­jert-Strand­huse IF som et pro­jekt under Kunstpuljen.

spændende skranker fra D-sign Tegnestuen designtegnestuen design tegnestuenIMG_1693IMG_1707

Indret­ning og farvesæt­ning af UC Syd/Pædagogseminariet

flot farvesætning fra D-sign Tegnestuen

D‑sign Teg­nestuen har stået for indret­ning og farvesæt­ning af fælle­sareal­er for UC Syd/Pædagogseminariet

DSC04437UC Syd - Indretning og farvesætning DSC04439DSC04444