Inspirationsoplæg

Inspi­ra­tionso­plæg om his­to­rieformidling i byens rum

Med udgangspunkt i pro­jek­tet: ‘Mark­er­ing af Rigets Hov­ed­strøg’ i Nyborg fortælles der om hvilke tanker der er gjort om formidling af his­to­rie i byens rum. Der fortælles om arbe­jd­sprocessen for pro­jek­tet og om de erfaringer der er gjort under­ve­js. Deru­dover vis­es resul­tatet og der fortælles om de mange mulighed­er der er for at arbe­jde med formidling af pro­jek­tet for både børn og voksne. 

Inspi­ra­tionso­plægget kan udføres som en kort intro­duk­tion til his­to­rieformidling i byens rum á ca. 15 min. varighed eller som et lidt læn­gere fore­drag på ca. 45 min.

Kon­takt mig for at høre nærmere: Arkitekt mAA Anne Mette Ras­mussen mob. 22562969