Wayfinding

Nyborg Kom­mune og Øst­fyns Museer - Skilte til Volden

På D‑sign Teg­nestuen fort­sæt­ter jeg samar­be­jdet med Nyborg Kom­mune og Øst­fyns Museer om at designe skilte til Vold­en, hvor design­lin­jen fra wayfind­ning og skil­tepro­jek­tet og fra ‘Rigets Hov­ed­strøg’ fort­sættes. Det er pla­nen, at der til foråret etableres 15 formidlings­standere på Vold­en, der fortæller his­to­rien om Nyborg Fæst­ning. På standeren og via min­dre pejlemærk­er formi­dles den 3 km lange rund­tur på Vold­en via et lagdelt kort, der vis­er hvor­dan Vold­en har set ud i 3 forskel­lige tidspe­ri­oder. Til rund­turen er der desu­den udført en fold­er, som kan hentes hos Vis­it­Ny­borg på Torvet. På teg­nestuen er jeg i gang med pro­to­typer på skilt, kro­nel­o­go og planch­er. Før realis­erin­gen skal pro­jek­tet god­k­endes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Fak­ta: Pro­jek­tet udføres i et samar­be­jde mellem Nyborg Kom­mune, Øst­fyns Museer og D‑sign Tegnestuen.

 
 
Nyborg Kom­mune - ‘Rigets Hov­ed­strøg’ - når wayfind­ing, his­to­riefortælling og formidling smelter sammen

På ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i Nyborg får du for­t­alt his­to­rien om det his­toriske vej­for­løb, der for­bandt Øst- og Vest­dan­mark og løb gen­nem Land­porten, for­bi slot­tet hen­over Torvet og ned gen­nem byen til færg­erne ved Kon­gens Skib­s­bro. Rejsende på tværs af lan­det helt fra 1500-tal­let og op til 1930’erne benyt­tede dette vej­for­løb, når de skulle over Storebælt.

På det 1 km lange strøg gen­nem byen er der plac­eret 154 ikon­flis­er på 9 x 9 cm, der skaber det gen­nemgående spor med 3 forskel­lige motiv­er: ‘hju­likonet’, løve-hjerteikonet’ og ‘kro­neikonet’. 

Om de tre gen­nemgående ikon­er: ‘Hju­likonet’ der repræsen­ter­er at ‘Rigets Hov­ed­strøg’ har været brugt til trans­port fra mid­de­lalder og frem til 1935’ — ‘løve & hjerte’ ikonet der er teg­net efter Valde­mar Sejrs segl, da det er Valde­mar Sejr der fulden­der byg­geri­et af Nyborg Slot — og ‘kro­nen’ der er teg­net efter Erik Klip­pings kro­ne, da Erik Klip­pings hånd­fæst­ning blev beseglet i Nyborg i 1282. Hånd­fæst­nin­gen beteg­nes ofte som Dan­marks første grundlov.

På det 1 km lange strøg gen­nem byen er der desu­den plac­eret 48 bronze­flis­er på 30 x 30 cm, der med deres 23 forskel­lige motiv­er vis­er nogle af alle de men­nesker og trans­port­mi­dler der har færd­edes på ‘Rigets Hov­ed­strøg’ for at komme til eller fra færgelejet.

Der er også plac­eret 10 over­sigt­sko­rt på Ø 100 cm, der med en mess­ing­knop vis­er hvor du er plac­eret. Over­sigt­sko­rtene er teg­net efter for­læg fra Niels Høirups Kort over Nyborg, som byen så ud omkring 1810, hvor fæst­nin­gen var på sit højeste. Tæt på de store kort er der plac­eret en formidlings­stander, hvor der kan læs­es om his­to­rien på både dan­sk og engelsk.

Turen på ‘Rigets Hov­ed­strøg’ kan beg­y­n­de enten fra Skib­s­broen yder­st på molen eller for enden af Lin­deal­léen. Ud over en gåtur på ‘Rigets Hov­ed­strøg’ kan det anbe­fales også at gå en tur op på det his­toriske voldan­læg hvor fra du har god udsigt til Nyborg slot og by.

Pro­jek­tet er blevet til i et samar­be­jde mellem Nyborg Kom­mune, Nyborg Slot, Øst­fyns Museer og D‑sign Teg­nestuen. Arbe­jdet med den kom­plicerede støb­n­ing af bronze­flis­er og kort er udført af Skulp­turstøberi­et i Svend­borg. Birke­ly Anlægs­gart­ner har stået for etab­lerin­gen af bronzefliserne.

Læs også om pro­jek­tet på Nyborg Slots www.side: https://nyborgslot.dk/rigets-hovedstroeg/

 
 
Kold­ing Kom­mune, Ålegår­den — farvesæt­ning, wayfind­ig og udsmykning

Kun­st­pro­jek­tet på Ålegår­den for Kold­ing Kom­mune er ved at nå sin afs­lut­ning og kun de sid­ste detal­jer man­gler før den offi­cielle ind­vielse d. 18. august. På Ålegår­den er der arbe­jdet med at skabe en hel­hed gen­nem bygnin­gens 7000 m² mellem farvesæt­ning, udsmykn­ing og wayfind­ing. Kun­st­pro­jek­tet er blevet til i et tæt samar­be­jde mellem designer/kunstner Kris­tine Mands­berg og Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen/D‑sign Teg­nestuen, der sam­tidig har fun­geret som pro­jek­tled­er på opgaven. I forbindelse med pro­jek­tet har designer/kunstner Kris­tine Mands­berg udviklet nye lyd­pan­el­er til kan­ti­nens udsmykning.

Ålegår­den skal fre­mover huse en række af Kold­ing Kom­munes afdelinger, som hjælpemid­de­lafdelin­gen, hjem­me­ple­je, hjem­me­hjælp, syge­ple­jek­linikker, dag­ple­jead­min­is­tra­tion, økono­mi­afdel­ing, dig­i­talis­er­ing & Nexus, SSR, designkon­sulen­ter, chef­grup­pen, kvalitet­safdel­ing samt direk­tions- og mødelokaler.

Fak­ta: Kold­ing Kom­mune har stået for ren­over­ing­sop­gaven af den 7000 m² store bygn­ing i samar­be­jde med Teg­nestuen Mejeri­et. Kun­st­pro­jekt: farvesæt­ning, wayfind­ing og udsmykn­ing er udført af kunstner/designer Kris­tine Mands­berg og D‑sign Tegnestuen.

Hader­slev Kom­mune, Sund­hed­s­cen­ter Hader­slev — wayfind­ing og skiltning.

Sund­hed­s­cen­ter Hader­slev der blev ind­vi­et i 2018 og er teg­net af KPF Arkitekter/Erik Arkitek­ter havde brug for et ekstra lag af wayfind­ing som sup­ple­ment til de eksis­terende skilte. 

Sam­men med arbe­jds­grup­pen gik vi på rund­tur i huset og der blev drøftet og udvek­slet ideer. Derefter udfærdi­gede D‑sign Teg­nestuen et idékat­a­log med diverse ideer til hvor­dan der med enkle tilt­ag og få midler kunne skabes forbedring for brugerne af huset. Forslaget gik i al sin enkel­hed ud på at anvende farverne fra kun­st­neren Kris­t­ian Vod­ders fine udsmykn­ing som udgangspunkt for val­get af 3 wayfind­ing farv­er på hen­holdsvis stuen, parterre og 1. sal. — orange, klar grønne og klar blå.

Farvede foli­er med hvide tek­ster på blev påført dørene ind til de forskel­lige afdelinger, og de eksis­terende skilte fik mon­teres små kvadratiske farve­fel­ter for at binde det hele sam­men.
Det nye lag af wayfind­ing har efter kun­dens udsagn gjort det meget let­tere for husets brugere at finde vej.

Hern­ing Kom­mune - Wayfind­ing og Formidling i Gjellerup Enge

D‑sign Teg­nestuen — Wayfind­ing og Formidling I Hern­ing, hvor de har meget at byde på med de mange blå-grønne områder, der lig­ger i en ring rundt om byen. Èt af disse områder ved Gjellerup Enge blev ind­vi­et mandag d. 15. maj. På D‑sign Teg­nestuen har jeg designet en ny ‘skil­te­fam­i­lie’ til Hern­ing Kom­munes Blå-Grønne områder, hvor området ved Gjellerup Enge er et pilot­pro­jekt for afprøvn­ing af den nye type skilte. I Gjellerup Enge er der etableret 3 nye skilte val­gt ud fra ‘skil­te­fam­i­lien’ der består af 10 forskel­lige skil­te­typer. Der­til har pro­jek­tet inde­holdt et skit­seo­plæg til hvor­dan der kan etableres ophold­som­råder, områder til bevægelse og lege- og formidling­som­råder der visuelt hænger sam­men og ind­pass­es i de smukke naturområder.

Fak­ta: Gjellerup Enge er et ca. 80 ha stort bynært natur­om­råde, hvor der er skabt et sam­men­hæn­gende natur­om­råde med græssende dyr, enge med kær, over­drev, skov og krat, hvor fugle som san­glærke og vibe får nye fugtige enge at yngle på. Det nye område ved Gjellerup Enge skal sikre naturen og give frilufts oplevelser til de besøgende. 

Pro­jek­tet er blevet til i et samar­be­jde mellem Ege Car­pets, Den Danske Natur­fond, Hern­ing Vand, Ravns­b­jerg Grun­de­jer­foren­ing og Hern­ing Kom­mune, som tilsam­men ejer areal­erne i Gjellerup Enge.

 

Nyborg Kom­mune - ‘Rigets Hov­ed­strøg’ - når wayfind­ing, his­to­riefortælling og formidling smelter sammen

På ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i Nyborg kom­bineres wayfind­ing med his­to­riefortælling og formidling af by og his­to­rie. Pro­jek­tet er blevet til i et samar­be­jde mellem Nyborg Kom­mune, Nyborg Slot, Øst­fyns Museer og D‑sign Teg­nestuen. Alle flis­er er teg­net efter gam­le fotos med motiv­er der så vidt mulig er fra Nyborg. Over­sigt­sko­rtene er teg­net efter Niels Høirups Kort over Nyborg, som byen så ud omkring 1810, hvor fæst­nin­gen var på sit højeste. Arbe­jdet med den kom­plicerede støb­n­ing af bronze­flis­er og kort er udført af Skulp­turstøberi­et i Svendborg. 

Læs mere om pro­jek­tet på: https://d‑signtegnestuen.dk/projekter/byrum‑2/

Læs om pro­jek­tet på Nyborg Slots www.side: https://nyborgslot.dk/rigets-hovedstroeg/

I formidling­spro­jek­tet fortælles der om det his­toriske vej­for­løb, der for­bandt Øst- og Vest­dan­mark i århun­dred­er. Således har rejsende der skulle krydse Store­bælt fra øst til vest eller omvendt benyt­tet sig af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ helt fra 1500-tal­let og op til 1930’erne. Den ca. 1 km lange rute gik ind gen­nem Nyborgs hjerte og Land­porten. His­to­rien om alle de men­nesker og trans­port­mi­dler der har færd­edes på ‘Rigets Hov­ed­strøg’ fortælles ved hjælp af bronze­flis­erne med motiv­er af gående med kuf­fer­t­er, rid­dere på hest, man­den der trækker sin ko, konger og dronninger. 

De 2 første af de 10 store bronzeko­rt til ‘Rigets Hov­ed­strøg’ på Ø 100 cm er klar til at blive lagt på Skib­s­broen i Nyborg! I løbet af juni måned vil det være muligt at gå på opdagelse på det færdig anlagte ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i Nyborg — ca. 1 km med bronze­flis­er pr. 4. meter. Der vil også blive plac­eret 10 formidlingspæle, hvor man kan læse mere om den spæn­dende historie.

De sid­ste kvadratiske bronze­flis­er til ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i Nyborg er ved at komme ud af gips­formene på Skulp­turstøberi­et i Svend­borg. Sidst i juni måned blev dele af Fase 1 etableret på Skib­s­broen. Flis­erne er allerede ved at patinere og får på den måde mere liv — vi føl­ger spændte processen! De store over­sigt­sko­rt på Ø 100 cm er først nu ved at blive pro­duc­eret og vil der­for først blive etableret sidst på året. I uge 40 beg­y­n­der Anlægs­gart­ner Birke­ly etab­lerin­gen af Fase 2 der går op gen­nem Adel­gade og ned ad Konge­gade — her vil de store kort dog også først blive etableret senere og det samme gælder de 10 formidlingspæle der skal fortælle his­to­rien om ‘Rigets Hov­ed­strøg’. Det sam­lede strøg der skal anlægges gen­nem Nyborg er på ca. 1 km, hvor bronze­flis­er på 9 x 9 cm og 30 x 30 cm lægges med 4 meters afs­tand samt 10 stk. Ø 100 cm oversigtskort.

Pro­jekt ‘mark­er­ing af Rigets Hov­ed­strøg gen­nem Nyborg 

På D‑sign Teg­nestuen er jeg i gang med et læn­gere­varende samar­be­jde med Nyborg Kom­mune og muse­ums­folk fra Nyborg Slot om pro­jek­tet ‘mark­er­ing af Rigets Hov­ed­strøg’ gen­nem Nyborg Midt­by. Pro­jek­tet er koblet sam­men med den store restau­rering og tilbygn­ing til Nyborg Slot, samt etab­ler­ing af den nye plads foran Nyborg Råd­hus (Schön­herr Arkitek­ter), hvor der i belægnin­gen mark­eres en tværgående rute over plad­sen. ’Rigets Hov­ed­strøg’ er det his­toriske vej­for­løb, der for­bandt Øst- og Vest­dan­mark og løb hen­over Nyborg Torv og ned gen­nem byen til færg­erne ved Kon­gens Skib­s­bro. Siden mid­de­lalderen har konger og dron­ninger også redet ind i Nyborg By ad denne rute.

Wayfinding og skiltning _ flotte skilte _ smukke skilte i byen_ wayfinding

I Nyborgs nye design­lin­ie på pegeskilte og pladeskilte er det enkel­he­den, de klare lin­ier og de blå, grå og grønne farv­er, der er val­gt som sym­bol på den nerve som byen Nyborg rum­mer. Øns­ket har været at skabe et design, ’der ikke råber højt’, og som sam­tidig vis­er kvalitet i mate­ri­al­e­valg og udtryk.

I forbindelse med mark­erin­gen af ’Rigets Hov­ed­strøg’ vil der blive arbe­jdet med ideer til at koble formidling af his­to­rie og by sam­men med ruten. I idéop-lægget vil der desu­den blive arbe­jdet med mulighe­den for at inte­grere belysning sam­men med mark­erin­gen af ’Rigets Hovedstrøg’.
Pro­jek­tet har haft opstart­møde d. 26.05 2020, og Fase 1 vil løbe i hele 2020. Fase 1 deles op i 3 underfaser:
1.1. ANALYSE OG ANBEFALING
1.2. KONKRETISERING OG FORMIDLINGSIDEER
1.3. SKITSEFORSLAG GENNEMARBEJDES

Læs mere om pro­jek­tet på: https://slotsprojektet.nyborg.dk/da

Wayfind­ing og skil­tepro­jek­tet i Nyborg midt­by og Nyborg Mari­na er blevet implementeret

Wayfind­ing og skil­tepro­jek­tet for Nyborg Kom­mune er blevet imple­menteret både i midt­byen og i Nyborg Mari­na. Til pro­jek­tet er der spe­cial designet skilte, som plade­standere i over­flade­be­han­dlet alu­mini­um, fin­ger­post­skilte, grafiske ikon­er, samt grafiske over­sigt­sko­rt over midt­by og Mari­na — alt sam­men i et tæt samar­be­jde med arbe­jds­grup­pen i Nyborg Kom­mune og med Idéskilte og Hai som producenter.

wayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dk wayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dkwayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dkwayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dk wayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dk wayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dkwayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dkwayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dkwayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dkwayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dkwayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dk

Wayfind­ing og skilte pro­jek­tet i det cen­trale Nyborg — Pro­to­type sat op

Så er pro­to­typen på skil­te­s­tanderen plac­eret på hav­nen i Nyborg d. 28.11.19. Løven er teg­net frit efter Valde­mar d. II’ segl og fræset ud i alu­mini­um­spladen , som derefter er blevet over­flade­be­han­dlet i farve som corten­stål. Udover design af det nye skil­tesys­tem, så er der til pro­jek­tet også spe­cial­teg­net 15 nye ikon­er og et nyt byko­rt. Når det sam­lede pro­jekt realis­eres til foråret 2020, så vil der også blive opsat en række fin­ger­post skilte på mas­ter rundt i det cen­trale Nyborg.

wayfinding og skilte design, arkitekt, designer, arkitektur, skiltedesign www.designtegnestue.dk flotte skilt, flot skiltedesign, spændende wayfinding, wayfinding i Nyborg, Nyborg Kommunewayfinding og skilte design, arkitekt, designer, arkitektur, skiltedesign www.designtegnestue.dk flotte skilt, flot skiltedesign, spændende wayfinding, wayfinding i Nyborg, Nyborg Kommunewayfinding og skilte design, arkitekt, designer, arkitektur, skiltedesign www.designtegnestue.dk flotte skilt, flot skiltedesign, spændende wayfinding, wayfinding i Nyborg, Nyborg Kommunewayfinding og skilte design, arkitekt, designer, arkitektur, skiltedesign www.designtegnestue.dk flotte skilt, flot skiltedesign, spændende wayfinding, wayfinding i Nyborg, Nyborg Kommunewayfinding og skilte design, arkitekt, designer, arkitektur, skiltedesign, ikoner, grafisk design, www.designtegnestue.dk flotte skilt, flot skiltedesign, spændende wayfinding, wayfinding i Nyborg, Nyborg Kommune

Kon­cept for wayfind­ing og skilte i det cen­trale Nyborg

D‑sign Teg­nestuen samar­be­jder med Nyborg Kom­mune i 2019/20 om udvikling af en design­lin­ie for et wayfind­ing og skil­tekon­cept i det cen­trale Nyborg. Med bag­grund i 2 rap­porter udar­be­jdet af Gehl Arkitek­ter i hen­holdsvis 2014 og 2018, samt Nyborg Kom­munes eget idékat­a­log for fremti­dens byliv i Nyborg, er der arbe­jdet med først en analyse af byen og siden med et idékat­a­log til, hvor­dan man kan skabe en sam­men­hæn­gende bymidte fra den his­toriske byk­erne til sta­tion og motorvej. Pro­jek­tet er ét af mange igangværende pro­jek­ter i Nyborg, hvor Nyborg Slot er i gang med et stort restau­rerings- og tilbygn­ing­spro­jekt. På plad­sen foran Råd­huset og i sam­men­hæng med slot­sren­overin­gen er Schön­herr arkitek­ter i gang med pro­jek­ter­ing af ny belægn­ing til plad­sen. Her bliv­er den tidligere Kongerute mark­eret i et tværgående spor i belægnin­gen. Sam­men med arbe­jds­grup­pen er der arbe­jdet intenst med mate­ri­al­e­valg, prøver og pro­to­typer i 2019. D‑sign Teg­nestuen fort­sæt­ter samar­be­jdet med Nyborg Kom­mune på den anden side af årsskiftet.

Pro­jek­tet består af 4 fas­er: Fase 1 analyse — Fase 2 wayfind­ing greb — Fase 3 design­lin­ie og tid­splan for imple­menter­ing — Fase 4 — design og realisering

ekspert i wayfinding, skiltning, byrumsdesign, byrum spændende byrum, spændende wayfinding designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuen

D‑sign Teg­nestuen har arbe­jdet for Vejle Kom­mune med wayfind­ing i Vejles Latinerkvarter 

D-sign Tegnestuen og Design Tegnestuen arbejder med wayfinding på nye måder er ekspert i wayfinding design skilte arkitektur designer arkitekt

Wayfind­ing i Vejles Latin­erk­varter. D‑sign Teg­nestuen har i foråret 2016 udført 2 idékat­a­loger for Vejle Kom­mune, Teknik & Miljø, pro­jek­tudvikling. Fra idékat­a­logerne er der val­gt at sætte fokus på videreud­vikling af de tværgående spor. Ideerne skal præsen­teres for borg­ere, butik­se­jere og poli­tikere inden der i sen­som­meren tages still­ing til det videre for­løb og søges om midler fra Midt­by­pul­jen til afprøvn­ing i 1:1 af de udval­gte ideer.

spændende rum i byen - Design Tegnestuen og D-sign TegnestuenD-sign Tegnestuen og designtegnestuen har fokus på spændende belysning i byrummetpersp.vejle.3.ny

D‑sign Teg­nestuen har udført wayfind­ing­pro­jek­tet i Kold­ing midtby.

wayfinding i Kolding er nytænkende skiltedesign udført af D-sign Tegnestuen og design tegnestuen ekspert i wayfinding

Wayfind­ing i Kold­ing midt­by — En ind­budt konkur­rence udskrevet af Kold­ing Kom­mune og Busi­ness Kold­ing i 2014 og vun­det af D‑sign Teg­nestuen. Grafik­er Kamil­la Asmussen fra fir­maet ‘I made this’ har udført de grafiske ikon­er ud fra D‑sign Teg­nestuens oplæg. Vek­sø er pro­du­cent på skil­tene. Pro­jek­tet stod færdig i sen­som­meren 2015.

D-sign Tegnestuen og design tegnestuen arbejder med wayfinding på nye måder i byens rum ekspert i wayfinding på nye måderD-sign Tegnestuen og design tegnestuen arbejder med wayfinding på spændende måder i byens rumspændende wayfinding på nye måder udført af D-sign Tegnestuen og design tegnestuen i byens rumD-sign Tegnestuen og designtegnestuen arbejder med wayfinding på spændende nye måder i byens rumD-sign Tegnestuen og design tegnestuen arbejder med wayfinding på spændende anderledes måder i byens rumD-sign Tegnestuen og design tegnestuen arbejder med wayfinding på nytænkende måder i byens rum

wayfinding i Kolding er nytænkende skilte - og mastedesign udført af D-sign Tegnestuen og designtegnestuenD-sign Tegnestuen og design tegnestuen arbejder med wayfinding i flot skiltedesign til byens rumSuper flot skiltedesign adført af D-sign Tegnestuen og design tegnestuen som wayfinding til byens rumwayfinding og et skilt til værtsskabrollen i byens rum udført af D-sign Tegnestuen og designtegnestuenpejlemærkerne i Kolding er nytænkende skiltedesign udført af D-sign Tegnestuen og designtegnestuenspecialdesignede pullert til wayfinding i byens rum udført af D-sign Tegnestuen og Designtegnestuenspecialdesignet pullert giver spændende wayfinding i Kolding midtby - udført af D-sign Tegnestuen og designtegnestuen

D‑sign Teg­nestuen har udført wayfind­ing og skilt­ning i Leg­eparken i Kolding.

Legeparken i Kolding - skiltning, farvesætning. legeskulpturer og helhedsplan i samarb. m. MOOS + LOOFT

Leg­eparken i Kold­ing — D‑sign Teg­nestuen har stået for design af skilt­ning, farvesæt­ning og design af legeskulpturer.

Udførelse af hel­hed­spla­nen i samar­be­jde med land­sk­ab­sarkitek­terne MOOSLOOFT

IMG_1534nytm.2skilte

IMG_1593.lilleIMG_1580.lilleIMG_1597.lille