Kunder

 • Kold­ing Kom­mune, idéskitser til formidling af Dron­ning Doroth­eas Slot­shave i Kloster­gadek­varteret (igangværende maj 2024)
 • Nyborg Kom­mune, skilte på Vold­en (igangværende okt. 2023/2024)
 • Nyborg Kom­mune, skilte til Bod­il Begtrups Plads (afs­lut­tet nov. 2023)
 • Nyborg Kom­mune, mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ (2020 — afs­lut­tet okt. 2023)
 • Hern­ing Kom­mune, ‘Den Blå-Grønne Ring’ — formidling­spro­jekt og skilt­edesign ved Gjellerup Enge (afs­lut­tet maj 2023)
 • Kold­ing Kom­mune, Ålegår­den — farvesæt­ning, wayfind­ing og udsmykn­ing (afs­lut­tet aug. 2023)
 • Kold­ing Kom­mune, facadeudsmykn­ing på Munkevænget skole (afs­lut­tet jan. 2023)
 • Hader­slev Kom­mune, Hader­slev Sund­hed­s­cen­ter — wayfind­ing og skilt­ning (afs­lut­tet marts 2023)
 • Hader­slev Kom­mune, Hader­slev Sund­hed­s­cen­ter — akustikreg­u­ler­ing i møderum/kontor (udført 2023)
 • Hader­slev Kom­mune, Hader­slev Sund­hed­s­cen­ter — farvesæt­ning af kon­fer­encerum (udført 2022)
 • Hader­slev Kom­mune, Vojens Sund­hed­s­cen­ter — indret­ning, farvesæt­ning og wayfind­ing (udført 2022)
 • Vis­it­Ny­borg — grafisk design af kort­blok (afs­lut­tet juni ’21)
 • Kold­ing Kom­mune, indret­ning og farvesæt­ning af Den Kom­mu­nale Tand­ple­je Riis Toft (’20 og ’21)
 • Hader­slev Kom­mune, idékatalog/visuel guide til træn­ings- og Reha­bili­ter­ings­cen­ter Var­bergvej (nov./dec.’20)
 • Hader­slev Kom­mune, idékatalog/visuel guide til Reha­bili­ter­ings­cen­ter Ribe Lan­de­vej (nov./dec.’20)
 • Svend­borg Kom­mune — farvesæt­ning af Vester­mark­skolen (efterår 2020)
 • Nyborg Kom­mune, skit­se­forslag til mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ (hele 2020)
 • SDU Insti­tut for Design og Kom­mu­nika­tion, ansat som ekstern lek­tor E 20 på kurset ‘Design­præsen­ta­tion­er og Formidling
 • Nyborg Mari­na, wayfind­ing og skil­tekon­cept — afs­lut­tet juni 2020
 • Nyborg Kom­mune, wayfind­ing og skil­tekon­cept — afs­lut­tet juni 2020
 • Kold­ing Kom­mune, skulp­turelt leg­emø­bel til Søster­haven i Chris­tians­feld afs­lut­tet maj 2020
 • Kold­ing Kom­mune, ren­over­ing­spro­jekt Marielund­skolen, indret­ning, design, farvesæt­ning og grafisk udsmykn­ing — marts ’18 — juni ’19
 • Kold­ing Kom­mune, Hel­hed­sori­en­teret ren­over­ing­spro­jekt på Bakkeskolen, idékat­a­log fond­san­søgn­ing indret­ning, formidling, farv­er 2018/19
 • Beskikket cen­sor på de videregående kun­st­ner­iske uddan­nelser under Uddan­nelses- og Forskn­ingsmin­is­teri­et fra okt. 2018 — sept. 2022
 • SDU Odense/Mærsk Mc-kin­ney Møller Insti­tut­tet — ekstern lek­tor Eit/ekspert in Team Inno­va­tion — efterårsse­mes­ter 2018 — feb. 2019
 • Pro­jek­tled­er og udstill­ingsarkitekt på udstill­in­gen ‘Vores Vind’ — Naturkraft, Vat­ten­fall, MHI Ves­tas, A2sea, Energinet, Hvide Sande Havn og Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Delt­agelse og vin­der af ind­budt konkur­rence om ‘Midler­tidigt Byrum’ — Designsekre­tari­atet og Kold­ing Kom­mune 2018
 • Pro­jekt ‘Fang Fortællin­gen’ — i samar­be­jde med Kold­ing Bib­liotek og grafisk design­er Kamil­la Asmussen — et pro­jekt udviklet under Slots- og Kul­turstyrelsen 2017/18
 • Leg­eparken Kold­ing — sup­plerende wayfind­ing 2018
 • SDU Odense/Mærsk Mc-kin­ney Møller Insti­tut­tet — ekstern lek­tor Eit/ekspert in Teams — efterårsse­mes­ter 2017 — feb. 2018
 • Kold­ing Kom­mune, By — og Udviklings­for­valt­ning midler­tidig skilt­ning i Kold­ing Midt­by som­mer 2018
 • Kold­ing Kom­mune, Å‑sted fold­er 2018
 • Sundhedscentret/Kolding Kom­mune — indret­ning af ankom­stom­rådet 2017/2018
 • Belysning v. plat­forme v. Å/Kolding Kom­mune 2017
 • Christiansfeld/Kolding Kom­mune — idéud­vikling af Chris­tians­feld skilt til butikker 2017
 • Christiansfeld/Kolding Kom­mune — laser­skårne bånd til Mon­u­ment­plad­sen 2017
 • Midler fra Inte­gra­tionspul­jen i Kold­ing Kom­mune — til udvikling af dialo­gred­skab til fremme af inte­gra­tion — 2016
 • Dan­foss Uni­verse — VR udstilling
 • Vejle Kom­mune — Wayfind­ing i Vejles Latinerkvarter
 • Kold­ing Kommune/Nicolai Kul­tur — Trafik­skole i Legeparken 
 • Beboer­forenin­gen ‘Tre-i-en’ — ‘Pro­jekt Designkvarter’ — i samar­be­jde med design­bu­reauet Quarterre
 • ByLiv Kold­ing — Work­shop­for­løb ‘Piger i Bevægelse’ på Munkevængets skole
 • Pro­jek­tet ‘Dia­log & Design’ i samar­be­jde med viden­scen­tret VIFIN og Etnolog Inger-Marie Børgesen 
 • Nr. Bjert/Strandhuse IF/Kolding Kom­mune — Skulp­turel skranke til receptionsområde
 • Kold­ing Kommune/Nicolai Kul­tur — Leg­epark skulp­turelle legeelementer
 • Kold­ing Kommune/Nicolai Kul­tur — Leg­eparken hel­hed­splan, skilte etc.
 • Banedan­mark — Planch­er til Bro­huset i Middelfart
 • Vester Nebel skole/Kolding Kom­mune — Skulp­turelt ‘Ude-Rum’
 • Kold­ing Kom­mune — Udløb­s­bygværk — design af siddelementer
 • Kold­ing Kommune/Designsekretariatet — Pylon­er — grafisk
 • Kold­ing Kommune/Kolding Han­del­sråd — Wayfinding
 • Kold­ing Kom­mune — ‘Drenge i byen’
 • Busi­ness Kolding/Interreg4A/WinVin, designred­skab til skoler
 • Pæd­a­gogisk For­valt­ning, Kold­ing Kom­mune — ‘bevægelses­møbler’ til piger
 • Munkevængets Skole, Kold­ing Kom­mune — work­shop ‘Piger i bevægelse’
 • Aalykkeskolen, Kold­ing — work­shop ‘Piger i bevægelse’
 • Brænd­kjærskolen, Kold­ing — work­shop ‘Piger i bevægelse’
 • Kold­ing Kommune/UNO/D‑sign Teg­nestuen — Å‑sted 5
 • Odense Cen­tral­bib­liotek, Tarup og Vollsmose
 • Kold­ing Kom­mune — ‘Børnes­ta­tion­er’ i midtbyen
 • Kold­ing Bib­liotek — HAT — i samarb. m. Reformo
 • Kold­ing Bib­liotek — ‘Et Kærlighedsmysterie’
 • Vejle Bib­liotek — Nyin­dret­ning af Forhallen
 • Vejle Bib­liotek — Nyin­dret­ning af Biblioteket
 • Kold­ing Kom­mune/G­BL-Arkitek­ter/Kold­ing Å‑Park
 • Kold­ing Kom­mune/G­BL-Arkitek­ter/En Go’ Omvej’
 • Kold­ing Kom­mune — Design af pejlemærke
 • Kids n’ Tweens/‘En By med Liv, Leg og Læring’
 • Design­børne­haven Sans­es­lot­tet — design af bænk ‘Bøl­gelængde’
 • Dagin­sti­tu­tion Drejens — nyt lpgo
 • House of Design/‘Lækre Modeller’
 • House of Design/KID X
 • Kold­ing Børnebib­liotek — Børn X Rummet
 • Museet på Kold­inghus — Søren Lund Kierkegaard idékat­a­log til fondsansøgning
 • Muse­um Søn­der­jyl­land .- “Chris­t­ian d. II Udstill­ing” og “Fejder om For­tiden — Ret­ten til Oldtiden”
 • Zool­o­gisk Muse­um Kbh. — “Fra Mam­mut­steppe til Kultursteppe”
 • Odense Bys Museer — Udstill­ing i anled­ning af H.C. Ander­sen året
 • Bil­lund Muse­um — Vor­basse udstilling
 • Grind­st­ed Muse­um — forbedring af den per­ma­nente udstilling
 • Syge­ple­je­his­torisk Muse­um — særud­still­inger, kat­a­log etc.
 • Elmuseet — Idékatalog
 • Blichereg­nens Muse­um — Formidlingseftersyn
 • Vendsys­sel His­toriske Muse­um — Formidlingseftersyn
 • Struer Muse­um — Idékat­a­log til fondsansøgninger
 • Fre­gat­ten Ped­er Skram — Idékat­a­log til fondsansøgninger
 • Roy­al Greenland
 • Vejle Børnebib­liotek — Pip­pi­hus, Fred­eriks Rute­bil, farvesæt­ning, skilt­ning, garder­obe etc.
 • Kold­ing Børnebibliotek
 • Ringe Børnebib­liotek — Leg­e­om­råde i samar­be­jde med Cato Thau Jensen
 • Svend­borg Bibliotek
 • Esb­jerg Børnebibliotek
 • Børkop Børnebib­liotek
 • Bov Børnebib­liotek  — Leg­e­om­råde i samar­be­jde med Cato Thau Jensen
 • Århus Biblioteksfilial/Lystrup Børnebib­liotek — nyin­dret­ning og design af nyt inven­tar til hele børnebiblioteket
 • Fåborg Børnebib­liotek
 • Fåborg Kom­mune — kontorindretning
 • Out­okumpu A/S — firmaindretning


Kunderne udtaler:

Nyborg Kom­mune: “Det er gået op for os hvor mange fordele der er ved at samar­be­jde med et lille råd­givn­ings­fir­ma! Vi har en tæt dia­log med teg­nestuen om det igangværende pro­jekt, og føler at der er stor kon­cen­tra­tion omkring netop vores projekt”

Land­sk­ab­sarkitekt Thomas Thinghu­us udtaler da Bøl­gemøblet er sat op i Søster­haven i Chris­tians­feld: “Kan vi ikke blive enige om at det må være ver­dens smukkeste bænk? Tak for jeres flotte arbejde!”

Grib­skov Bib­liotek udtaler: “Det er en meget smuk og ind­by­dende udstill­ing, som er skabt ud fra en lige så fan­tastisk og smuk bog”