Grafisk D‑sign

På D‑sign Teg­nestuen bliv­er der arbe­jdet med grafisk design af skilte i forbindelse med wayfind­ing og formidling i by og natur. Der designes byko­rt med særlig farve­hold­ning samt ikon­er til f.eks. pegeskilte. Til udstill­inger designes der planch­er, skilte, foldere etc.

Deru­dover bliv­er der arbe­jdet med grafisk udsmykn­ing og iden­titet samt wayfind­ing indendørs. Udsmyknin­gen foregår i nogle af pro­jek­terne i samar­be­jde med en kun­st­ner.

Udsmykn­ings­foli­er til møde­lokaler, hos­pi­tals­gange, kon­tor­gange, glaspartier 

På D‑sign Teg­nestuen er jeg ved at udvikle en ny type folieudsmykn­ing, hvor der arbe­jdes fra akvarel til grafik med hen­blik på at skære motiverne i folie. Folierne kan anven­des til udsmykn­ing af gan­gareal­er, glas­par­tri­er ind til møde­lokaler, på hos­pi­taler, skol­er eller i andre sam­men­hænge, hvor der ønskes et poet­isk natur islæt med mulighed for at få sit helt eget udtryk!

Kon­takt mig for at få jeres helt eget bud på poet­isk natur i rum­met på 22562969

Nyborg Kom­mune og Øst­fyns Museer - Skilte til Volden

På D‑sign Teg­nestuen fort­sæt­ter jeg samar­be­jdet med Nyborg Kom­mune og Øst­fyns Museer om at designe skilte til Vold­en, hvor design­lin­jen fra wayfind­ning og skil­tepro­jek­tet og fra ‘Rigets Hov­ed­strøg’ fort­sættes. Det er pla­nen, at der til foråret etableres 15 formidlings­standere på Vold­en, der fortæller his­to­rien om Nyborg Fæst­ning. På standeren og via min­dre pejlemærk­er formi­dles den 3 km lange rund­tur på Vold­en via et lagdelt kort, der vis­er hvor­dan Vold­en har set ud i 3 forskel­lige tidspe­ri­oder. Til rund­turen er der desu­den udført en fold­er, som kan hentes hos Vis­it­Ny­borg på Torvet. På teg­nestuen er jeg i gang med pro­to­typer på skilt, kro­nel­o­go og planch­er. Før realis­erin­gen skal pro­jek­tet god­k­endes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Fak­ta: Pro­jek­tet udføres i et samar­be­jde mellem Nyborg Kom­mune, Øst­fyns Museer og D‑sign Tegnestuen.

Kold­ing Kom­mune, Ålegår­den — farvesæt­ning, wayfind­ig og udsmykning

På Ålegår­den er der arbe­jdet med at skabe en hel­hed gen­nem bygnin­gens 7000 m² mellem farvesæt­ning, udsmykn­ing og wayfind­ing. Kun­st­pro­jek­tet er blevet til i et tæt samar­be­jde mellem designer/kunstner Kris­tine Mands­berg og Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen/D‑sign Tegnestuen.

Hern­ing Kom­mune - Wayfind­ing og Formidling i Gjellerup Enge

På D‑sign Teg­nestuen har jeg udført grafisk lay­out og design til den nye ‘skil­te­fam­i­lie’ til Hern­ing Kom­munes Blå-Grønne områder. Der er teg­net et kort til området der holdes inden for den val­gte farveskala, så pro­jek­tet har et hel­støbt udtryk.

Pro­jek­tet er blevet til i et samar­be­jde mellem Ege Car­pets, Den Danske Natur­fond, Hern­ing Vand, Ravns­b­jerg Grun­de­jer­foren­ing og Hern­ing Kom­mune, som tilsam­men ejer areal­erne i Gjellerup Enge.

Nyborg Kom­mune - ‘Rigets Hov­ed­strøg’ - wayfind­ing, his­to­riefortælling og formidling

Til ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i Nyborg er der teg­net 3 gen­nemgående ikon­er, der siden er udført som bronze­flis­er. Der­til kom­mer 23 forskel­lige motivflis­er på 30 x 30 cm og over­sigt­sko­rt på Ø 100 cm. 

Pro­jek­tet er blevet til i et samar­be­jde mellem Nyborg Kom­mune, Nyborg Slot, Øst­fyns Museer og D‑sign Teg­nestuen. Arbe­jdet med den kom­plicerede støb­n­ing af bronze­flis­er og kort er udført af Skulp­turstøberi­et i Svend­borg. Birke­ly Anlægs­gart­ner har stået for etab­lerin­gen af bronzefliserne.

Læs mere om pro­jek­tet og se alle bronze­flis­erne under: projekter/wayfinding

Wayfind­ing og skil­tepro­jekt for Nyborg Kom­mune samt grafisk design af nye ikon­er og oversigtskort

I Nyborgs nye design­lin­ie på pegeskilte og pladeskilte er det enkel­he­den, de klare lin­ier og de blå, grå og grønne farv­er, der er val­gt som sym­bol på den nerve som byen Nyborg rum­mer. Øns­ket har været at skabe et design ’der ikke råber højt’ og som sam­tidig vis­er kvalitet i mate­ri­al­e­valg og udtryk.

 

Hader­slev Kom­mune, Sund­hed­s­cen­ter Hader­slev — wayfind­ing og skiltning.

Sund­hed­s­cen­ter Hader­slev der blev ind­vi­et i 2018 og er teg­net af KPF Arkitekter/Erik Arkitek­ter havde brug for et ekstra lag af wayfind­ing som sup­ple­ment til de eksis­terende skilte. 

 

Hader­slev Kom­mune, Sund­hed­s­cen­ter Hader­slev — udsmykn­ing og farvesætning 

Hader­slev Sund­hed­s­cen­ter — farvesæt­ning, udsmykn­ing, belysning og akustikreg­u­ler­ing i et kon­fer­encerum uden vin­duer. Deru­dover akustikreg­u­ler­ing i møde­lokale og kontor.

 

Farvesæt­ning og grafiske møn­stre på Marielundskolen

På Marielund­skolen i Kold­ing har de fået deres helt egen grafiske udsmykn­ing i gan­gareal­erne. D‑sign Teg­nestuen har stået for ny indret­ning, farvesæt­ning og design af de grafiske elementer. 

Pro­jek­tet er blevet til i et samar­be­jde mellem Kold­ing Kom­mune, Marielund­skolen og D‑sign Tegnestuen.

#skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com#skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com

 

Farvesæt­ning og grafisk udsmykn­ing for Kold­ing Kom­mune og Kold­ing Boldklub

For Kold­ing Bold­klub og Kold­ing Kom­mune har D‑sign Teg­nestuen udført et farvesæt­nings og udsmykn­ing­spro­jekt. Da brugerne blev involveret udviklede den grafiske udsmykn­ing sig! Ideen om at arbe­jde med grafikken i fod­bold­baner, blev plud­selig også til et anven­deligt strate­gi board ved at vi printe udsmyknin­gen på mag­netiske white­board plad­er på 150 x 250 cm.

farvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuenfarvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuenfarvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuenfarvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuen