Biblioteker

D‑sign Teg­nestuen arbe­jder med læringsmiljøer på skol­er og på bib­liotek­er. På teg­nestuen er mål­sæt­nin­gen, at arbe­jde med rum der vækker både børn og vok­snes nys­ger­righed og som frem­mer kreativitet. Sam­tidig skal rummene under­støtte mulighe­den for at koble den kreative til­gang med læring. I alle pro­jek­ter tages der udgangspunkt i brugernes behov, og samar­be­jdet foregår i en tæt dia­log med både brugere og ansat­te. F.eks. kan opstarten på et nyt pro­jekt være et spe­cialde­signet work­shop­for­løb på skolen eller på bib­lioteket, hvor alle ideer kom­mer i spil inden D‑sign Teg­nestuen afgrænser og skaber form der er tilpas­set den økonomiske ramme. Derefter vil der videre i processen være dia­log og feed­back i forhold til ideerne inden pro­jek­tet find­er sin endelige form, og der kan ind­hentes pris­er fra leverandør­er.

Fang Fortællin­gen’ — Åbnet på Kold­ing Bib­liotek d. 15.03.18

D‑sign Teg­nestuen har samar­be­jdet med grafik­er Kamil­la Asmussen fra fir­maet i made this* og Kold­ing Bib­liotek om pro­jek­tet ‘Fang Fortællin­gen’. Pro­jek­tet er støt­tet af Slots- og Kul­turstyrelsens udviklingspul­je 2017. Gen­tofte Bib­liotek er tovhold­er på pro­jek­tet hvor 10 bib­liotek­er fra hele lan­det delt­ager i at udvikle bør­nelit­terære udstill­inger, som skal van­dre rundt på lan­dets bib­liotek­er de næste 4–5 år.

Kolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign Tegnestuen#biblioteksudstilling Kolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign Tegnestuen

foto D‑sign Tegnestuen

Kolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign TegnestuenKolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign Tegnestuen

Kolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign TegnestuenKolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign Tegnestuen

Kolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign TegnestuenKolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign Tegnestuen

fotos Christoffer Askman

Første stop efter Kold­ing Bib­liotek har været Grib­skov Bib­liotek i peri­o­den fra maj — august 2018. Herefter har udstill­in­gen været på Hels­ingør Bib­liotek, Guld­borgsund Bib­liotek, Hvi­dovre Bib­liotek og udstill­in­gen er pt. på Lyn­g­by Bib­liotek (august — dec. 19). Derefter sendes den videre til Odsh­erred, Ballerup, Høje Glad­saxe, Gen­tofte og Egedal Bib­liotek­erne.

Her er kom­met fine kom­mentar­er fra bib­liotekar­er og brugere!

Grib­skov Bib­liotek udtaler:

Det er en meget smuk og ind­by­dende udstill­ing, som er skabt ud fra en lige så fan­tastisk og smuk bog”

Det har været en gave at have den flotte udstill­ing og mod­tage de med­føl­gende inspi­ra­tionsop­gaver”.

Vi har haft mange gode sam­taler med børnene; der har været meget åbne og ærlige input fra elever, der selv har oplevet at være ”ensomme og uden­for”. Det har indimellem givet gåse­hud at opleve, hvor­dan lit­ter­atur har kun­net åbne for væsentlige sam­taler med børn, som man ikke har et nært forhold til.”

foto fra Gribskov Bibliotek

Nyin­dret­ning af Vejle Bib­liotek samt design af spe­cial­in­ven­tar.

spændende biblioteksrum fra D-sign Tegnestuen og design tegnestuen

D-sign Tegnestuen og design tegnestuen udfører spændende biblioteksindretningerD-sign Tegnestuen og design tegnestuen laver biblioteksindretninger der giver brugerne spændende oplevelserbørnogavisIMG_4091IMG_2831digiø.ny

Kold­ing Bib­liotek — indret­ning af Børn X‑rummet og design af spe­cial­in­ven­tar

Kolding Børnebibliotek spændende design af D-sign TegnestuenIMG_0434IMG_0897IMG_0871IMG_0426.justIMG_0882

Kold­ing Bib­liotek — Udstill­ing­shat i forbindelse med Søren Kierkegaard Året. Udført i samar­be­jde med Refor­mo.

fototilfaceb

anderledes og flot biblioteks udstillingIMG_2515.nyIMG_2531.ny

Præk­val­i­fi­ceret i Konkur­rence om Hede­husene Bib­liotek i samar­be­jde med Con­fect og Jensen + Bygholm. Illus­tra­tioner udført af Con­fect.

C2 08052015B2 08052015

B2 08052015D2 08052015E 08052015

Odense Bib­liotek­er i Tarup og Vollsmose. Work­shop og idékat­a­log i forbindelse med imple­menter­ing af Borg­erser­vice.

Odense Biblioteker i Taarup og Volsmose

brugerdrevet design på D-sign TegnestuenIMG_6710IMG_6732

tarup.skrankesideTARUP.skitsehulvægGrafisk udkast

Lystrup Børnebib­liotek — Nyin­dret­ning og spe­cialde­sign til hele børnebib­liotek­tet. Pro­duc­eret af Rude Inven­tarsned­keri Aps.

computerkube

DSC09937.nybogtårn og legek1abcdefg

Demotek­sre­ol udført for Kold­ing Bib­liotek i samar­be­jde med unge­grup­pen Rastapopou­los.

IMG_0103

D‑sign Teg­nestuen afholdt et work­shop­for­løb på 4 timer hvor de unge arbe­jd­ede med ideer til reolen, som D‑sign Teg­nestuen derefter for­m­gav.

IMG_0077 2IMG_0106IMG_0091 2