D‑sign Teg­nestuens Arbe­jd­som­råder:

 • Wayfind­ing og skiltning 
 • Formidling og udstillinger 
 • Byrum — byrumsinventar 
 • Indret­ning og belysning 
 • Farvesæt­ning og udsmykning 
 • Pro­duk­t­de­sign 
 • Work­shop­for­løb

 

 • D‑sign Teg­nestuen er en kreativ teg­nestue der arbe­jder i kryds­fel­tet mellem arkitek­tur, design og kun­st. Der udføres opgaver både ude og inde. Et særligt fokus på D‑sign Teg­nestuen er opgaver, hvor wayfind­ing og skilt­ning forenes med formidling af his­to­rie og kul­tur — både i byens rum og ude i land­sk­a­bet. Et andet foku­som­råde er indret­nings og udsmykn­ing­sop­gaver, hvor farvesæt­ning, wayfind­ing og udsmykn­ing designes så der skabes et hel­støbt udtryk.

 

 • D‑sign Teg­nestuen skaber rum til fæl­lessk­aber — i byens rum — på skolen — på bib­lioteketet — i sund­hed­s­cen­tret — i kon­tormiljøet — der får men­nesker til at trives. Alle pro­jek­ter er unikke, og på teg­nestuen søger jeg der­for altid efter nye ind­faldsvin­kler og nye løs­ninger for at skabe rum der gør en forskel for dem der skal færdes der hver dag.

 

 • D‑sign Teg­nestuen arbe­jder med brugerind­dragelse i design­processen og sikr­er dermed at brugerne føler ejer­skab til deres nye ram­mer. Start­skud­det på et nyt pro­jekt kan der­for være en kreativ work­shop med byens borg­ere, med kom­mune og lod­se­jere, med medar­be­jdere på arbe­jd­splad­sen eller børn og lærere på skolen.

 

 • D‑sign Teg­nestuen  løfter opgaver i både lille og stor skala og lev­er­er pro­fes­sionel råd­givn­ing fra idéud­vikling, pro­jek­ter­ing til realis­er­ing i en tæt dia­log med kunden.
 
 • Kon­takt mig så vi sam­men kan drøfte jeres pro­jekt — Arkitekt mAA Anne Mette Ras­mussen mob. 2256 2969