D‑sign Tegnestuen er en kreativ tegnestue der arbejder i krydsfeltet mellem arkitektur, design og kunst både eksteriør og interiør.

 

D‑sign Tegnestuens arbejdsområder:

 • Udvikling af stedets eller byens potentiale
 • Wayfind­ing og formidling af  natur, kul­tur og historie
 • Design af skil­te­s­tandere og fingerpostskilte
 • Grafisk design af skilte, ikon­er, kort og foldere
 • Byrum — byrumsinventar
 • Formidling og udstill­inger for museer
 • Indret­ning, farvesæt­ning og belysning 
 • Udsmykn­ing og wayfind­ing — interiør
 • Borg­erind­dragelse og workshopforløb

 

 • Ekster­iør leveres der ydelser inden for wayfind­ing og formidling af natur, kul­tur og his­to­rie — både i byens rum og ude i land­sk­a­bet. Der arbe­jdes med udvikling af stedets eller byens poten­tiale, som bag­grund for at skabe nye sam­men­hænge og en spæn­dende formidling. Der designes skilte tilpas­set omgivelserne og der udføres grafisk design af kort og planch­er der pass­er til de spe­cialde­signede skilte. Der udføres design af byrum og byrum­sin­ven­tar samt spe­cial­in­ven­tar til legeområder.
 • Inter­iør leveres der ydelser inden for indret­ning, farvesæt­ning, spe­cialde­sign af inven­tar, udstill­ingstil­ret­telæggelse og formidling, wayfind­ing, skilt­ning og udsmykningsopgaver. 
 • D‑sign Teg­nestuen arbe­jder med et særligt fokus på en lang livs­cyk­lus i forhold til de mate­ri­aler der anven­des f.eks. til pro­duk­ter i byrum. Det samme gælder leg­e­pladser og spe­cial­in­ven­tar, hvor der også er fokus på en mul­ti­funk­tionel anvendelse.
 • D‑sign Teg­nestuen skaber rum til fæl­lessk­aber — i byens rum — på skolen — på bib­lioteketet — i sund­hed­s­cen­tret — i kon­tormiljøet — der får men­nesker til at trives. Alle pro­jek­ter er unikke, og på teg­nestuen søger jeg der­for altid efter nye ind­faldsvin­kler og nye løs­ninger for at skabe rum der gør en forskel for dem der skal færdes der hver dag.
 • D‑sign Teg­nestuen arbe­jder med brugerind­dragelse i design­processen og sikr­er dermed at brugerne føler ejer­skab til deres nye ram­mer. Start­skud­det på et nyt pro­jekt kan der­for være en kreativ work­shop med byens borg­ere, med kom­mune og lod­se­jere, med medar­be­jdere på arbe­jd­splad­sen eller børn og lærere på skolen.
 • D‑sign Teg­nestuen  løfter opgaver i både lille og stor skala og lev­er­er pro­fes­sionel råd­givn­ing fra idéud­vikling, pro­jek­ter­ing til realis­er­ing i en tæt dia­log med kunden.
 
 • Kon­takt mig så vi sam­men kan drøfte jeres pro­jekt — Arkitekt mAA Anne Mette Ras­mussen mob. 2256 2969