Bio

Inde­haver

KONTAKT

D‑sign Teg­nestuen

Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen 

Banegårdspladsen 12

6000 Kold­ing

mob. +45 2256 2969

mail: amr@d‑signtegnestuen.dk

CVR. 16703931

D‑sign Teg­nestuens inde­haver Anne Mette Ras­mussen er uddan­net fra Det Kon­gelige Danske Kun­stakademis Arkitek­t­skole, Insti­tut for Visuel Kommunikation.

UNDERVISNING

 • Beskikket cen­sor på de videregående kun­st­ner­iske uddan­nelser under Uddan­nelses- og Forskn­ingsmin­is­teri­et fra okt. 2018 — sept. 2022 samt 2022 — 2026 (igangværende)
 • SDU Insti­tut for Design og Kom­mu­nika­tion, ansat som ekstern lek­tor på kurset ‘Design­præsen­ta­tion­er og Formidling’ — efterår 2020
 • SDU Odense//Mærsk Mc-kin­ney Møller Insti­tut­tet — ekstern lek­tor Eit/ekspert in Team Inno­va­tion — efterårsse­mes­ter 2018 — feb. 2019
 • SDU Odense//Mærsk Mc-kin­ney Møller Insti­tut­tet — ekstern lek­tor Eit/ekspert in Teams — efterårsse­mes­ter 2017 — feb. 2018
 • SDU Kolding/Designskolen Kold­ing, beskikket cen­sor fra 2008 — 2014.
 • Rød­ding Højskole 2009 — 2011.
 • Design­skolen Kold­ing, som timelær­er 2006 — 2010
 • Århus Arkitek­t­skole, kon­sulent på udstill­ing­spro­jek­ter i 2003
 • Kun­stakademiets Arkitek­t­skole, timelær­er på insti­tut for Visuel Kom­mu­nika­tion 1989 — 1995

BESTYRELSER/JURYER

 • Bestyrelsen i Dan­sk Cen­ter for Lys, Syd­jyske Kreds 2004 — 2015.
 • Juryen for Den Danske Lyspris 2008 — 2012
 • Danske Designeres bestyrelse 2007–2011
 • Skol­erådet og Legatudval­get på Dan­marks Design­skole 2010–2012
 • KVINFOS ekspert database

INTERNATIONALT SAMARBEJDE

 • Via Danske Designeres Bestyrelse kon­takt til design organ­i­sa­tion­er i Ams­ter­dam, Berlin og Helsinki

TIDLIGERE PROJEKTER/ANSÆTTELSER

 • Kun­st­museet Trapholt, udstill­ingsarkitekt fra 1995 — 1999 — Møbel­museets åbn­ing­sud­still­ing, “Fritz Hansen”, “Eames”, “Vern­er Pan­ton — Lyset og Far­ven” m.m.
 • Inger Sor­gen­freis Teg­nestue, Udstill­ingsakitekt, National­museets Åbn­ing­sud­still­ing og Teknovision
 • Søren Sass, “Prin­sens Palais”, Udstillingsarkitekt
 • Louisiana, “På Kan­ten Af Kaos”, udstillingsdesign
 • Mag­a­sins Indretningsafdeling
 • Dan­miljømesse for Miljømin­is­teri­et, design af mess­e­s­tand i samarb. m. Teg­nestuen Trojka
 • Udstill­ing for Grøn­lands Hjemmestyre, Udstill­ingsarkitekt på europæisk vandreudstilling
 • Teg­nestuen Scene 1 — bl.a. “Liv på Sta­tion­erne” for DSB
 • Arkitekt Hougaard Nielsen og Nør­gaard Ped­er­sen (i dag Rør­bæk og Møller Arkitek­ter A/S)

KONKURRENCERLEGATERPRISER

 • lnd­budt konkur­rence vun­det 2018, udskrevet af Kold­ing Kommune/Designsekretariatet — ‘Midler­tidig Byrumsinstallation’
 • Kold­ing Kom­munes Arkitek­tur­pris 2016 — Kris­tine Jensens Teg­nestue, Ram­bøll Byud­vikling & Land­skab og D‑sign Teg­nestuen vin­der pris for Å‑steder langs med Kold­ing Å
 • lnd­budt konkur­rence vun­det 2014, udskrevet af Kold­ing Han­del­sråd og Kold­ing Kom­mune — ‘Wayfind­ing i Kold­ing Midt­by’ — pro­jek­tet er realis­eret i 2015
 • Ester og Jep Finks Min­del­e­gat, 2 gange
 • Form­land­pris for Tidsskrifthold­er udført i kanalplast
 • Spon­so­rat fra Sjølund A/S af valset juletræ m. ind­lagte lysledere
 • Spon­so­rat fra Riegens A/S af lysledere til valset juletræ

KUNSTNERISK UDVIKLINGSARBEJDE

 • Idéud­vikling af belysning­spro­jek­ter bl.a. i forb. m. fondsansøgninger
 • Pro­duk­tudvikling af møbelserie (igangværende dia­log m. producent)
 • Pro­duk­tudvikling af bænken ‘Bøl­gelængde’ – pro­duc­eres af Out-sider — http://out-sider.dk/da/product/bølgebænken

UDSTILLINGER, VÆRKER OG/ELLER UDSMYKNINGSOPGAVER

 • Kun­st­pro­jekt under Kold­ing Kom­mune — Farvesæt­ning og grafisk udsmykn­ing på Marielund­skolen 2018/19 (igangværende)
 • Pro­jekt ‘Fang Fortællin­gen’ — i samar­be­jde med Kold­ing Bib­liotek og grafisk design­er Kamil­la Asmussen/i made this* — et pro­jekt udviklet under Slots- og Kul­turstyrelsen 2017/18
 • Kun­st­pro­jekt under Kold­ing Kom­mune – ‘Skulp­turelt ude-rum’ på Vester Nebel Skole , 2015
 • Kun­st­pro­jekt under Kold­ing Kom­mune – ‘Skulp­turel skranke’ til det nye Bjert-Strand­huse IF, 2015
 • Kul­turkom­plek­set Nico­lai, Kold­ing, virk­somheds præsen­ta­tion af House of Design 2011
 • Møbelmessen, tal­ent­zo­nen, 2004
 • Design­forenin­gen RE: VISION, Borg­er­huset i Kold­ing, 2000
 • Design af gul­v­mo­saikker til Zool­o­gisk Muse­um Kbh. – ’Fra mam­mut­steppe til Kultursteppe’ 
 • Form­landmessen 1995
 • Møbelmessen 1995

CV_Anne Mette Ras­mussen-D-sign Tegnestuen.feb. 2024