Skoler

D‑sign Teg­nestuen arbe­jder med læringsmiljøer på skol­er og på bib­liotek­er. På teg­nestuen er mål­sæt­nin­gen, at arbe­jde med rum der vækker børns nys­ger­righed og som frem­mer deres kreativitet og deres motorik sam­tidig med at rummene under­støt­ter mulighe­den for at koble leg med læring. Starten på et nyt pro­jekt kan være et spe­cialde­signet work­shop­for­løb på skolen eller på bib­lioteket, hvor alle ideer kom­mer i spil!

Kold­ing Kom­mune, Munkevænget skole — facadeudsmykn­ing i forbindelse med renovering

På Munkevænget skole i Kold­ing har de fået mon­teret 6 udsmykn­ingse­le­menter på deres facade. Pro­jek­tet er udført som et kun­st­pro­jekt i forbindelse med at Kold­ing Kom­mune har ren­overet skolens facad­er. På skolen arbe­jder de med værdier som: omsorg, engage­ment, faglighed, ans­var, respekt og den sam­lende kløver der rum­mer alle værdier. Med udgangspunkt i ikon­erne for disse værdier har D‑sign Teg­nestuen skabt en udsmykn­ing, som flet­ter værdierne sam­men og skaber tværgående fortællinger. Ideer som senere evt. også kan anven­des til små deko­ra­tive fortællinger rundt omkring på skolen.

Farvesæt­ning og forslag til grafiske møn­stre på Vester­mark­skolen i Svend­borg Kommune.

farvesætning på skoler_ grafisk udsmykning på skoler _ farvesætning _ indretning _ udsmykning

Indret­ning, farvesæt­ning og grafiske møn­stre på Marielundskolen

På D‑sign Teg­nestuen har jeg det sen­este år samar­be­jdet med Schmidt Arkitek­t­fir­ma, Kold­ing Kom­mune og per­son­ale og ledelse på Marielund­skolen om ren­over­ing af  Marielund­skolen i Kold­ing. D‑sign Teg­nestuen står for indret­ning, farvesæt­ning og design af grafiske ele­menter. Skolen er en spe­cial skole og i forbindelse med ren­overin­gen af skolen har det været vigtigt at skabe en bedre udnyt­telse af de 4 meter brede gan­gareal­er, så de kan anven­des som et aktiv for børn og lærere på skolen. Ved at lægge halv­cirkler på gul­vet udført i For­bos Mar­moleum Wal­ton og male farvede fel­ter på vægfladerne er der skabt rum i rum­met. Skolen blev ind­taget af børn, per­son­ale og foræl­dre i beg­y­n­delsen af juni 2019.

farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue#skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com#skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com#skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com#skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com   #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel i tidsskriftet DeFarv­er om D‑sign Teg­nestuens indret­ning og farvesæt­ning på Marielund­skolen i Kolding

Marielund­skolen i Kold­ing er en spe­cial­skole og skolein­spek­tør Hen­rik Balle Lau­rid­sen udtaler: “Farvesæt­nin­gen og de grafiske møn­stre i skolens fire meter brede gan­gareal­er har været med til at ændre adfær­den hos de ofte udadrea­gerende elever — tænk at farv­er kan gøre så stor en forskel”.

D-sign Tegnestuen I tidsskriftet DeFarver - indretning og farvesætning i DeFarver - flot design - flot farvesætning - farvesætning der ændrer adfærdD-sign Tegnestuen I tidsskriftet DeFarver - indretning og farvesætning i DeFarver - flot design - flot farvesætning - farvesætning der ændrer adfærd

D‑sign Teg­nestuen — læs artiklen i DeFarver

farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

farvesætning, flot indretning, grafik, mønstre, flotte farver, grafisk design, grafiske mønstre, udsmykning, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

farvesætning, flot indretning, grafik, mønstre, flotte farver, grafisk design, grafiske mønstre, udsmykning, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

farvesætning, flot indretning, grafik, mønstre, flotte farver, grafisk design, grafiske mønstre, udsmykning, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

farvesætning, flot indretning, grafik, mønstre, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

 

Hel­hed­sori­en­teret ren­over­ing­spro­jekt på Bakkeskolen i Kolding

D‑sign Teg­nestuen samar­be­jder med Kold­ing Kom­mune i forbindelse med ren­over­ing­spro­jek­tet på Bakkeskolen, hvor der skal være fokus på cirkulær økono­mi, formidling og læring omkring ren­over­ing­spro­jek­tet til gavn for både skolelever, lærere og borg­erne i lokalom­rådet. ‘De fire ele­menter’ dan­ner en para­ply over pro­jek­tet og vil være syn­lig både i indret­ning og formidlin­gen på de mange forskel­lige platforme.

 

D‑sign Teg­nestuen udvikler work­shop­for­løb for børn og unge og arbe­jder med brugerind­dragelse i designprocessen.

brugerdrevne designprocesser på skoler

D‑sign Teg­nestuen har samar­be­jdet med ByLiv Kold­ing og pigerne fra de to 7. klass­er på Munkevængets Skole i ugerne 20, 21 og 22 2016 omkring idéud­vikling af nye ‘bevægelses­møbler’ til området ved bolig­be­byggelsen Munke­bo i Kold­ing. Pro­jek­tet blev afs­luttes d. 22. juni med at pigerne præsen­terede deres forslag til  ‘bevægelses­møbler’ for bestyrelsen for Lejer­bo, som råder over en pul­je til udførelse af nogle af pigernes ideer ved bolig­byggelsen Munke­bo. Læs mere om pro­jek­tet og se flere fotos på siden: Bruger­drevet Design

Kris­tine Oest­mann Karl­shøj delt­ager som under­vis­er i work­shop­for­lø­bet — se link: http://www.kristinekarlshoej.dk

IMG_2973IMG_2909IMG_3132.lilledesign af skolegårde med udgangspunkt i brugerdrevne designprocesserIMG_2983.lilleIMG_2981.lille

D‑sign Teg­nestuen har teg­net et skulp­turelt uderum til Vester Nebel skole

spændende rum til leg og læring på skoler

D‑sign Teg­nestuen har teg­net et ‘Skulp­turelt Ude-rum’ til Vester Nebel Skole i Kold­ing Kom­mune. Det ‘Skulp­turelle Ude-rum’ inde­hold­er tal­lene fra 1–100, så det kan anven­des til leg med tal i både matem­atik, engel­sk og tysk. Pro­duc­eret af KSM Kragelund Aps og Uniqa.

IMG_0545.nyIMG_0393.nyIMG_0520

IMG_0400IMG_0466IMG_0489

D‑sign Teg­nestuen udvikler work­shop­for­løb til folkeskolens fag ‘hånd­værk & design’ samt ‘inno­va­tion & entreprenørskab’

skoler med spændende rum til leg og læring - D-sign Tegnestuen

Pro­jekt ‘Piger i Bevægelse’ — work­shop­for­løb og efter­føl­gende design af bevægelses­møbler udført for Munkevængets Skole og Børne og Unge­for­valt­nin­gen i Kold­ing. Work­shop­for­lø­bet er udformet specielt til Munkevænget skole og til det fokus som skolen ønskede at have på design af et nyt bevægelsesom­råde, som kunne være særligt attrak­tivt for teenagepiger.

work3.modelfbrugerdrevet design.modellerIMG_7805

IMG_7795sitpdf.piger.sidetilwww

Læs artiklen i tidsskriftet MOV:E 3 hvor  D‑sign Teg­nestuen har beskrevet pro­jek­tet ‘Teenagepiger i bevægelse’. Tidsskriftet MOV:E udgives af Forskn­ings- og Inno­va­tion­scen­ter for Idræt, Bevægelse og Læring, Uni­ver­si­ty Col­lege Lille­bælt og Syd­dan­sk Universitet.

Link til MOV:E 3 — artikel s. 60–65: MOV:E 3 artikel om ‘Teenagepiger i bevægelse’

MOV-E 3.1.side

D‑sign Teg­nestuen har udført 3 prøve work­shop­for­løb på 3 folkeskol­er i Kolding

teenagepiger arbejder med rum til bevægelse

Pro­jekt ‘Piger i Bevægelse’ udført som prøve­for­løb på Ålykkeskolen, Brænd­kjærskolen og Munkevængets Skole i Kold­ing. Design­er Anne Mette Clausen har været tilknyt­tet D‑sign Teg­nestuen i en peri­ode og været med til at udvikle forløbet.

workshopfoto1juni2013Brugerdrevet designIMG_5785

D‑sign Teg­nestuen har arbe­jdet sam­men med dren­gene i 8. klasse om Børnestationer

Børnestation - drenge i byen arbejder med historiefortælling

Drenge i byen’ — 8. klass­es drenge fra Munkevængets Skole arbe­jder med his­to­riefortælling. 5 spots fra Kold­ing by er udval­gt i samar­be­jde med Kold­ing Stad­sarkiv, der har skrevet den fak­tuelle his­to­rie, mens dren­gene har digtet et fik­tivt dra­ma, som de selv har lagt stem­mer til hvorefter his­to­ri­erne er lagt på skil­tene via Layr App.

IMG_8730IMG_8786IMG_8780