Byrum

Nyborg Kom­mune - ‘Rigets Hov­ed­strøg’ - wayfind­ing, his­to­riefortælling og formidling

Rigets Hov­ed­strøg’ i Nyborg er færdi­getableret i okt. 2023. I et samar­be­jde mellem Nyborg Kom­mune, Nyborg Slot, Øst­fyns Museer og D‑sign Teg­nestuen har man i Nyborg øns­ket at til­føre byen et lag af historiefortælling. 

Mange byer oplever i disse år, at skulle finde nye måder at skabe liv på i byens rum. Enhver by har sit særk­ende og sine his­to­ri­er, der gør netop den by til noget særligt!

I Nyborg — ‘Dan­marks Riges Hjerte’ — får du på ‘Rigets Hov­ed­strøg’ for­t­alt his­to­rien om det his­toriske vej­for­løb, der for­bandt Øst- og Vest­dan­mark. Rejsende på tværs af lan­det helt fra 1500-tal­let og op til 1930’erne benyt­tede dette vej­for­løb, når de skulle over Storebælt.

Turen på ‘Rigets Hov­ed­strøg’ beg­y­n­der enten på Skib­s­broen yder­st på molen eller for enden af Lin­deal­léen, gen­nem Land­porten, for­bi slot­tet hen­over Torvet og ned til Kon­gens Skibsbro. 

Pro­jek­tet er blevet til i et samar­be­jde mellem Nyborg Kom­mune, Nyborg Slot, Øst­fyns Museer og D‑sign Teg­nestuen. Arbe­jdet med den kom­plicerede støb­n­ing af bronze­flis­er og kort er udført af Skulp­turstøberi­et i Svend­borg. Birke­ly Anlægs­gart­ner har stået for etab­lerin­gen af bronzefliserne.

Læse mere om pro­jek­tet og se alle bronze­flis­erne under: projekter/wayfinding

Nyborg Kom­mune - ‘Rigets Hov­ed­strøg’ - følg med i udviklin­gen her på siden

De 2 første af de 10 store bronzeko­rt til ‘Rigets Hov­ed­strøg’ på Ø 100 cm er klar til at blive lagt på Skib­s­broen i Nyborg! I løbet af august/september måned vil det være muligt at gå på opdagelse på det færdig anlagte ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i Nyborg — ca. 1 km med bronze­flis­er pr. 4. meter. Pro­jek­tet er en kom­bi­na­tion af et wayfind­ing og et formidling­spro­jekt af by og his­to­rie, der er blevet til i et samar­be­jde mellem Nyborg Kom­mune, Nyborg Slot, Øst­fyns Museer og D‑sign Teg­nestuen. Alle flis­er er teg­net efter gam­le fotos med motiv­er der så vidt mulig er fra Nyborg. Over­sigt­sko­rtene er teg­net efter Niels Høirups Kort over Nyborg, som byen så ud omkring 1810, hvor fæst­nin­gen var på sit højeste. Arbe­jdet med den kom­plicerede støb­n­ing af bronze­flis­er og kort er udført af Skulp­turstøberi­et i Svendborg. 

Se flere flise­mo­tiv­er under wayfind­ing: https://d‑signtegnestuen.dk/projekter/byrum/

Læs også om pro­jek­tet på Nyborg Slots’ www.side: https://nyborgslot.dk/rigets-hovedstroeg/

De sid­ste kvadratiske bronze­flis­er til ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i Nyborg er ved at komme ud af gips­formene på Skulp­turstøberi­et i Svend­borg. Sidst i juni måned blev dele af Fase 1 etableret på Skib­s­broen. Flis­erne er allerede ved at patinere og får på den måde mere liv — vi føl­ger spændte processen! De store over­sigt­sko­rt på Ø 100 cm er først nu ved at blive pro­duc­eret og vil der­for først blive etableret sidst på året. I uge 40 beg­y­n­der Anlægs­gart­ner Birke­ly etab­lerin­gen af Fase 2 der går op gen­nem Adel­gade og ned ad Konge­gade — her vil de store kort dog også først blive etableret senere og det samme gælder de 10 formidlingspæle der skal fortælle his­to­rien om ‘Rigets Hov­ed­strøg’. Det sam­lede strøg der skal anlægges gen­nem Nyborg er på ca. 1 km, hvor bronze­flis­er på 9 x 9 cm og 30 x 30 cm lægges med 4 meters afs­tand samt 10 stk. Ø 100 cm oversigtskort.

Læs mere om ‘Rigets Hov­ed­strøg’ på Nyborg Slots www.side via dette link: 

Der arbe­jdes med bronze­flis­er til ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i Nyborg 

På teg­nestuen arbe­jdes der på et større pro­jekt, hvor der teg­nes på flis­er, som skal udføres i bronze og lægges som mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i Nyborg.

Patiner­ing­sprøver i bronze udført hos Skulp­turstøberi­et i Svend­borg. Prøverne i midten er udført i Mdf plade, som der derefter er lavet de silikone­forme over som er anvendt til bronzestøbningen. 

Pro­jekt mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ gen­nem Nyborg 

Fase 2 af pro­jekt ‘Rigets Hov­ed­strøg’ blev endelig ved­taget i marts måned efter en præsen­ta­tion for styre­grup­pen i Nyborg. På D‑sign Teg­nestuen arbe­jdes der, i samar­be­jde med arbe­jds­grup­pen i Nyborg på dette byrum­spro­jekt, hvor motiv­er af trans­port­mi­dler fra mid­de­lalder til 1935 skal pryde bronze­flis­er og danne et spor gen­nem byen.

I Fyens Stift­sti­dende d. 26.04.21 beskrives pro­jekt ‘Mark­er­ing af Rigets Hov­ed­strøg’ — læs artiklen her: 

Pro­jekt ‘mark­er­ing af Rigets Hov­ed­strøg gen­nem Nyborg 

På D‑sign Teg­nestuen er jeg i gang med et læn­gere­varende samar­be­jde med Nyborg Kom­mune og muse­ums­folk fra Nyborg Slot om pro­jek­tet ‘mark­er­ing af Rigets Hov­ed­strøg’ gen­nem Nyborg Midt­by. Pro­jek­tet er koblet sam­men med den store restau­rering og tilbygn­ing til Nyborg Slot, samt etab­ler­ing af den nye plads foran Nyborg Råd­hus (Schön­herr Arkitek­ter), hvor der i belægnin­gen mark­eres en tværgående rute over plad­sen. ’Rigets Hov­ed­strøg’ er det his­toriske vej­for­løb, der for­bandt Øst- og Vest­dan­mark og løb hen­over Nyborg Torv og ned gen­nem byen til færg­erne ved Kon­gens Skib­s­bro. Siden mid­de­lalderen har konger og dron­ninger også redet ind i Nyborg By ad denne rute. I 2020 er Fase 1 af pro­jek­tet udført, hvor der er arbe­jdet med analyse og idé­generering i forhold til mark­erin­gen af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ gen­nem Nyborg.

Wayfinding og skiltning _ flotte skilte _ smukke skilte i byen_ wayfinding

I Nyborgs nye design­lin­ie på pegeskilte og pladeskilte er det enkel­he­den, de klare lin­ier og de blå, grå og grønne farv­er, der er val­gt som sym­bol på den nerve som byen Nyborg rum­mer. Øns­ket har været at skabe et design, ’der ikke råber højt’, og som sam­tidig vis­er kvalitet i mate­ri­al­e­valg og udtryk.
I forbindelse med mark­erin­gen af ’Rigets Hov­ed­strøg’ vil der blive arbe­jdet med ideer til at koble formidling af his­to­rie og by sam­men med ruten. I idéop-lægget vil der desu­den blive arbe­jdet med mulighe­den for at inte­grere belysning sam­men med mark­erin­gen af ’Rigets Hov­ed­strøg’.
Pro­jek­tet har haft opstart­møde d. 26.05 2020, og Fase 1 vil løbe i hele 2020. Fase 1 deles op i 3 under­fas­er:
1.1. ANALYSE OG ANBEFALING
1.2. KONKRETISERING OG FORMIDLINGSIDEER
1.3. SKITSEFORSLAG GENNEMARBEJDES

Læs mere om pro­jek­tet på: https://slotsprojektet.nyborg.dk/da

Wayfind­ing og skil­tepro­jekt for Nyborg Kommune

Wayfind­ing og skil­tepro­jek­tet for Nyborg Kom­mune er blevet imple­menteret både i midt­byen og i Nyborg Mari­na i forår og som­mer 2020. Til pro­jek­tet har D‑sign Teg­nestuen designet nye pladeskilte og pegeskilte, samt nye ikon­er og byko­rt. Plade­standere er udført i over­flade­be­han­dlet alu­mini­um med løve og hjerteikonet fræset ud i pladen. Arbe­jdet er foregået i et tæt samar­be­jde med arbe­jds­grup­pen i Nyborg Kom­mune, Teknik og Miljøforvaltningen.

wayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dk wayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dkwayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dkwayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dk wayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dkwayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dkwayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dk

Pro­jek­tet har bestået af 3 fas­er: Fase 1 analyse — Fase 2 wayfind­ing greb — Fase 3 design­lin­ie og tid­splan for implementering

wayfinding, skiltning, byrumsdesign, byrum spændende byrum, spændende wayfinding designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuen

Kon­cept for wayfind­ing og skilte i det cen­trale Nyborg

D‑sign Teg­nestuen har fra marts — juli måned 2019 samar­be­jdet med Nyborg Kom­mune om udvikling af design­lin­ien for et nyt wayfind­ing og skil­tekon­cept i det cen­trale Nyborg. Med bag­grund i 2 rap­porter udar­be­jdet af Gehl Arkitek­ter i hen­holdsvis 2014 og 2018, samt Nyborg Kom­munes eget idékat­a­log for fremti­dens byliv i Nyborg, er der arbe­jdet på ved hjælp af wayfind­ing ele­menter og skilte, at skabe en sam­men­hæn­gende bymidte fra den his­toriske byk­erne til sta­tion og motorvej. Pro­jek­tet er ét af mange igangværende pro­jek­ter i Nyborg, hvor Nyborg Slot er i gang med et meget stort restau­rerings- og tilbygn­ing­spro­jekt. På plad­sen foran Råd­huset og i sam­men­hæng med slot­sren­overin­gen er Schön­herr arkitek­ter i gang med pro­jek­ter­ing af ny belægn­ing til plad­sen, hvor bl.a. den tidligere Kongerute bliv­er mark­eret i et tværgående spor i belægnin­gen. På D‑sign Teg­nestuen fort­sæt­ter vi samar­be­jdet med Nyborg Kom­mune på den anden side af som­mer­fe­rien, hvor der bl.a. bliv­er fokus på det fælles mate­ri­al­e­valg for alle pro­jek­terne. Deru­dover skal der opsættes en pro­to­type på det skil­tekon­cept, som i et tæt samar­be­jde med arbe­jds­grup­pen er udar­be­jdet af D‑sign Tegnestuen.

Bøl­gemø­bel til Søster­haven i Christiansfeld

På D‑sign Teg­nestuen har jeg designet et nyt skulp­turelt bøl­gemø­bel til Søster­haven i Chris­tians­feld. Møblet indgår i den nye indret­ning af haven bag ved Søster­huset, hvor der er et lille leg­e­om­råde m. træh­este, tram­polin og sand­kasse. På D‑sign Teg­nestuen har jeg samar­be­jdet med Land­sk­ab­sarkitekt Thomas Mis­bach Durand Thinghu­us fra Kold­ing Kom­mune. Det er KSM Kragelund der har udført corten stålkon­struk­tio­nen og sned­ker Flem­ming Fyhn der har stået for den vanske­lige opgave at udføre trædækket der består af kileskårne bræd­der lagt på bølgekonstruktionen.

Land­sk­ab­sarkitekt Thomas Mis­bach Durand Thinghu­us udtaler: “Kan vi ikke blive enige om, at det må være ver­dens smukkeste bænk? Tak for jeres flotte arbejde!”

bølgemøbel, Christiansfeld, Søsterhuset, design, Arkitektur, børnemøbel, legeområde, kreativitet, byrum, legeplads, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, designtegnestuenbølgemøbel, Christiansfeld, Søsterhuset, design, Arkitektur, børnemøbel, legeområde, kreativitet, byrum, legepladsbølgemøbel, Christiansfeld, Søsterhuset, design, Arkitektur, børnemøbel, legeområde, kreativitet, byrum, legeplads, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, designtegnestuenbølgemøbel, Christiansfeld, Søsterhuset, design, Arkitektur, børnemøbel, legeområde, kreativitet, byrum, legeplads, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen

Belysning­spro­jekt ved Kold­ing Å

I august er der etableret fiberlys ved plat­formene ved den farvede bro ved Kold­ing Å. D‑sign Teg­nestuen har stået for design og pro­jek­ter­ing for Kold­ing Kom­mune. Roblon Light­ing har lev­eret fiberl­y­set og fir­maet Strøh har monteret.

spændende belysningsprojekt med fiberlys udført af designtegnestuen og D-sign Tegnestuen og d-signtegnestuen #arkitektfirma der arbejder med #belysningflot fiberlys udført af arkitektfirmaet D-sign Tegnestuen og arkitekt Anne Mette Rasmussen #arkitektannemetterasmussen #designogarkitektfirmaarkitekt og designfirmaet D-sign Tegnetsuen arbejder med spændende belysning i byens rum #rumibyen #lysibyen #Arkitektfirma

Laser­skårne stål­bånd til Mon­u­ment­plad­sen i Christiansfeld

D‑sign Teg­nestuen har teg­net og pro­jek­teret de laser­skårne stål­bånd til Mon­u­ment­plad­sen i Chris­tians­feld, som teg­nestuen Lab­land har teg­net for Kold­ing Kom­mune. Tek­sten på stål­bån­dene stam­mer fra postko­rt fra tiden omkring gen­forenin­gen i 1920. Postko­rtene blev sendt mellem ven­ner og fam­i­liemedlem­mer fra hver sin side af grænsen.

#flottebyrum udført af D-sign Tegnestuen #spændendebyrum udført af designtegnestuen d-signtegnestuen #flottepladseribyenD-sign Tegnestuen arbejder med byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrum #pladser #byrum #formidlingibyenD-sign Tegnestuen udfører flotte byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrum #pladser #byrum #formidling i byenD-sign Tegnestuen arbejder med byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrum #pladser #byrum #formidling i byen

D‑sign Teg­nestuen har vun­det den ind­budte konkur­rence om en midler­tidigt byrum­sin­stal­la­tion på Aksel Torv i Kolding!

D‑sign Teg­nestuen har vun­det den ind­budte konkur­rence, der blev udskrevet af Kold­ing Kom­munes Designsekre­tari­at i foråret, om ideer til en midler­tidig byrum­sin­stal­la­tion på Aksel­torv i forbindelse med 750 års jubilæet for Kold­inghus og Kold­ing by. Vin­der­forslaget er præmieret, men ikke realis­eret. I forslaget er der lagt vægt på en kom­bi­na­tion af his­to­riefortælling, inter­ak­tion med de his­toriske per­son­er der indgår i instal­la­tio­nen og en mulighed for at byens borg­ere i alle alder­s­grup­per på tværs af kul­turel bag­grund kan mødes og sætte spor og foran­dre den midler­tidi­ge byrum­sin­stal­la­tion sam­men hen over sommeren.

indbudt konkurrence vundet #vinderforslag #midlertidigtbyrum #kolding #akseltorv #design #arkitekter #udstillingsdesigner #udstillingsdesign

MidlertidigtByrum.Konkurrence.pdf

D‑sign Teg­nestuen har designet Leg­eparkens nye leg­eskulp­tur og trappeskulptur

specialdesignet legeskulptur fra D-sign Tegnestuen

D‑sign Teg­nestuen har designet de nye leg­eskulp­tur­er til Leg­eparken i Kold­ing — en trappeskulp­tur og en leg­eskulp­tur. Ele­menterne blev straks taget i brug af børnene i Leg­eparken d. 24. august! Det er UNO der har pro­duc­eret ele­menterne og Kold­ing Kom­mune der har bestilt dem til Legeparken!

IMG_3500IMG_3590IMG_3510IMG_3567IMG_3583IMG_3499IMG_3551IMG_3556specialdesignet legeskulptur fra D-sign TegnestuenIMG_3539IMG_3535img_3540-lille

 
 
 

D‑sign Teg­nestuen har arbe­jdet med wayfind­ing i Vejles Latin­erk­varter i foråret 2016

Vejles Latin­erk­varter — læs mere om pro­jek­tet under Wayfinding

spændende byrum fra D-sign Tegnestuen

D‑sign Teg­nestuen og Design­bu­reauet Quar­terre har udført pro­jek­tmappe til beboerforening 

Designkvarteret.forside

D‑sign Teg­nestuen og Design­bu­reauet Quar­terre har sam­men udar­be­jdet ideer og prospek­tmappe til fond­san­søgnin­gen om ‘pro­jekt Designkvarter — 3 veje med 3 forskel­lige karak­ter­er’, der har fået 45.000 kr. fra Kold­ing Kom­munes Bydel­spul­je til videreud­vikling af pro­jek­tet. Det er beboer­forenin­gen ‘Tre-i-en’ som har taget ini­tia­tiv til pro­jek­tet og som har hen­vendt sig til os for at få assis­tance til at videreud­vikle ideer og visu­alis­ere dem. Pro­jek­tet arbe­jder med at skabe nye fæl­lessk­aber på tværs af alder­s­grup­per — med særlig fokus på ældre og hand­i­cappede, som mod­vægt til den nærliggende Leg­eparks primære fokus på børn og børnefamilier. 

Læs mere om Quar­terre der har basis i Lon­don, men har medin­de­haver indus­triel design­er Jason Povlot­sky sid­dende i House of Design i Kold­ing: http://www.quarterrestudio.com/

D‑sign Teg­nestuen  har arbe­jdet med skilt­ning, farvesæt­ning, leg­eskulp­tur­er og hel­hed­splan i Leg­eparken i Kolding

Legeparken i Kolding - skiltning, farvesætning. legeskulpturer og helhedsplan i samarb. m. MOOS + LOOFT

Leg­eparken i Kold­ing har været gen­nem en større pro­ces i 2015 hvor D‑sign Teg­nestuen har udført ny skilt­ning, farvesæt­ning, design af leg­eskulp­tur­er og udført hel­hed­splan i samarb. m. MOOS + LOOFT. Leg­eskulp­tur­erne er opsat i august 2016 og pro­duc­eret af UNO.

helhedsplan.område1.nyhelhedsplan.område4.ny.ny.ny

helhedsplan.område3.nyfarver.legeptermoprik.legep.ny

flot skiltning fra D-sign TegnestuenIMG_1593.lillenytm.2skilte

D‑sign Teg­nestuen har udført den inter­ak­tive plads i Kold­ing i samar­be­jde med Kold­ing Kom­mune og UNO

interaktiv plads leg og læring i byens rum designtegnetsuen D-sign Tegnestuen

I forbindelse med etab­ler­ing af Å‑steder langs med Kold­ing Å har D‑sign Teg­nestuen teg­net ‘Spillop­pen’ i tæt samar­be­jde med By — og Udviklings­for­valt­nin­gen og UNO — en plads med inter­ak­tivt spil, der er koblet til spring­vand i begge ender. Hvis man sko­r­er mål står spring­van­det op i en høj stråle!

Flot byrumsdesign - Interaktiv plads i Kolding i samarbejde med Kolding Kommune og UNO

IMG_1278IMG_4285

ny.spil.1253IMG_4326bølge.afmask.5

D‑sign Teg­n­stuen har arbe­jdet med Å‑steder i Kold­ing i samar­be­jde med Kold­ing Kom­mune og GBL Landskabsarkitekter.

IMG_1164

I forbindelse med etab­ler­ing af Å‑steder langs med Kold­ing Å har D‑sign Teg­nestuen arbe­jdet med at skabe den ‘røde tråd’ og det fælles form­sprog for Å‑stederne i Kold­ing. D‑sign Teg­nestuen har sam­tidig teg­net det nye pejlemærke der er opsat langs med å‑forløbet. Pejlemær­ket skal anven­des til formidling af det plante og dyre­liv der find­es langs med og i åen. GBL Land­sk­ab­sarkitek­ter (nu Ram­bøll) har stået for idéud­vikling og pro­jek­ter­ing — både GBL og D‑sign Teg­nestuen i et tæt samar­be­jde med Kold­ing Kommune.

IMG_1244IMG_1250IMG_1254

IMG_1401IMG_1381img_1139-lille

IMG_1238.nyIMG_1346.nyIMG_1349

IMG_1409IMG_1775IMG_1415

Å‑stederne i Kold­ing er blevet pris­beløn­net af Kold­ing Kom­mune på Arkitek­turens dag!

Om Å‑stederne i JV

Pris­beløn­net:  Arkitekt og råd­gi­vere Kris­tine Jensens Teg­nestue, Ram­bøll Byud­vikling & Land­skab samt D‑sign Teg­nestuen er blevet pris­beløn­net af Kold­ing Kommune!

Ejer: Kold­ing Kommune,

Om Å‑steder langs Kold­ing Å — fra frem­læggelsen: “Åst­ed­erne er et meget sym­pa­tisk pro­jekt, som bringer bev­id­s­the­den om åens kvaliteter tilbage i bybilledet”. Udval­get ønsker at pris­belønne anlægget for “- et land­sk­a­beligt vel­lykket ele­ment, der kom­biner­er å, by og sted og skaber en sam­men­bindende rygrad i bystrukturen”.

#arkitekturpris Kolding Kommune 2016 D-sign Tegnestuen #designtegnestuen #designtegnestue

D‑sign Teg­nestuen har arbe­jdet med Børnes­ta­tion­er i Kold­ing midtby

Præs.side Børnest

Børnes­ta­tion­er i Kold­ing midt­by — i for­læn­gelse af FAM. COOL pro­jek­tet afsat­te Kold­ing Kom­mune 800.000 kr. til etab­ler­ing af Børnes­ta­tion­er i byen. D‑sign Teg­nestuen har udført den lille plads ved Klostergår­den, samt skil­tene til pro­jek­tet med dren­gene fra Munkevængets skole, som han­dler om his­toriske spots på vejen fra Munkevængets skole og til midtbyen.

børnestationerlegestationerIMG_8730

FAM. COOL — ‘Børn i Byen — en by med liv, leg og læring’ — et kids n’ tweens projekt

FAM. COOL - 'Børn i Byen - en by med liv, leg og læring' - et kids n' tweens projekt -

D‑sign Teg­nestuen del­tog i 2011 i det EU støt­tede kids n’ tweens pro­jekt sam­men med pro­jek­t­grup­pen, der bestod af Mar­i­anne Dupont, led­er af Design­børne­haven, Ole Prinds, inter­ak­tions­de­sign­er, Kris­tine Gregersen, Stud. på AU, Ras­mus Nielsen og Ib Mogensen fra Out-sider. Sam­men med børn udviklede grup­pen ideer til hvor­dan der kunne skabes mere liv, leg og læring i Kold­ing midt­by. Vi udviklede ideer til en his­torisk skat­te­jagt gen­nem byen og D‑sign Teg­nestuen udviklede ideen til FAMILIEN COOL møblerne. Møblerne blev udført som pro­to­typer der blev afprøvet af børn og givet feed back på.

urban playbørn i byenhistoriefortælling for børn i byen

Bymøbler-3.mindreFAM. COOLFAM. COOL - et kids n' tweens projekt

se fil­men på youtube: