Nyheder

Farvesæt­ning og indret­ning af Riis Toft Kom­mu­nale tand­ple­je

Hos Kold­ing Kom­munes tand­ple­je Riis Toft er indret­nings- og farvesæt­ning­spro­jek­tet ved at blive afs­lut­tet. Pro­jek­tet er udført i samar­be­jde med tand­ple­jens arbe­jds­gruppe og Kold­ing Kom­munes Afdel­ing for Kom­mu­nale Ejen­domme, der har stået for bygn­ingsæn­dringerne.

Der arbe­jdes med bronze­flis­er til ‘rigets Hoived­strøg’ i Nyborg

På teg­nestuen arbe­jdes der på et større pro­jekt, hvor der teg­nes på flis­er, som skal udføres i bronze og lægges som mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i Nyborg.

Patiner­ing­sprøver i bronze udført hos Skulp­turstøberi­et i Svend­borg. Prøverne i midten er udført i Mdf plade, som der derefter er lavet de silikone­forme over som er anvendt til bronzestøb­nin­gen.

Pro­to­typer i bronze lagt ud på gågaden i Nyborg

Pro­to­typer på bronze­flis­er lagt ud i gågaden i Nyborg — i kryd­set mellem Adel­gade og Konge­gade. Flis­erne skal nu ligge og patinere, så vi bedre kan vur­dere udtrykket på dem, inden der lægges flis­er på hele ‘Rigets Hov­ed­strøg’.

Vis­it­Ny­borg — Grafisk design af kort­blokke

Vis­it­Ny­borg — nyt design af kort­blokke i samme stil som Nyborgs nye wayfind­ing og skil­tesys­tem. Der­til design af udval­gte attrak­tion­er.

Pro­jekt mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ gen­nem Nyborg

I Fyens Stift­sti­dende d. 26.04.21 beskrives pro­jekt ‘Mark­er­ing af Rigets Hov­ed­strøg’ — læs artiklen her:

Pro­jekt mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ gen­nem Nyborg

Fase 2 af pro­jekt ‘Rigets Hov­ed­strøg’ blev endelig ved­taget i marts måned efter en præsen­ta­tion for styre­grup­pen i Nyborg. På D‑sign Teg­nestuen arbe­jdes der, i samar­be­jde med arbe­jds­grup­pen i Nyborg på dette byrum­spro­jekt, hvor motiv­er af trans­port­mi­dler fra mid­de­lalder til 1935 skal pryde bronze­flis­er og danne et spor gen­nem byen.

Pro­jekt mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ gen­nem Nyborg

Samar­be­jdet med Nyborg Kom­mune fort­sæt­ter i 2021 — foreløbig med de indle­dende skitser til arbe­jdet med ‘bronze­flis­erne’, der skal bære motiv­er på de trans­port­mi­dler der har færd­edes på ‘Rigets Hov­ed­strøg’ gen­nem Nyborg midt­by fra mid­de­lalder og frem til 1937. Jeg har besøgt Skulp­turstøberi­et i Svend­borg for at se værk­st­edet, arbe­jdsme­toder og de mange mulighed­er for over­flad­er som der find­es.

Indret­ning, farvesæt­ning og forslag til grafisk udsmykn­ing for Kold­ing Kom­mune på Riis Toft Tand­ple­je.

På D‑sign Teg­nestuen samar­be­jder jeg med Riis Toft Tand­ple­je omkring ny indret­ning, farvesæt­ning og design af grafiske motiv­er til vægudsmykn­ing. I feb. 2021 ombygges toi­let og tand­børsterum og i som­mer­fe­rien lægges der nyt gulv og males vægge, samt udføres slænge­podi­er og leg­e­tavle.

flot farvesætning hos tandlæge _ indretning _ specialdesign _ smukke farver _ unikke farver

Tak for 2020 med ønsker om en rigtig glædelig jul og et godt nytår til mine samar­be­jdspart­nere og kun­der!

I Nyborg midt­by er skil­te­s­tanderen kom­met i fornemt sel­skab på Schön­herr Land­sk­ab­sarkitek­ters smukke nyan­lagte plads foran Nyborg Råd­hus.

Fra D‑sign Teg­nestuen ønskes der en rigtig glædelig jul & et godt nytår til jer alle!2020 har på trods af Coro­na været et godt år på teg­nestuen med mange spæn­dende opgaver! Her kan nævnes det omfat­tende wayfind­ing og skil­tepro­jekt for Nyborg Kom­mune, der blev afs­lut­tet med nye skilte i både midt­by og i Nyborg Mari­na i juni måned. I midt­byen er skil­te­s­tanderen kom­met i fornemt sel­skab på Schön­herr Land­sk­ab­sarkitek­ters smukke nyan­lagte plads foran Nyborg Råd­hus. Samar­be­jdet med Nyborg Kom­mune er fort­sat med det store pro­jekt omkring mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ gen­nem Nyborg midt­by. For Kold­ing Kom­mune er det spe­cialde­signede bøl­gemø­bel sat op i Søster­haven i Chris­tians­feld. På D‑sign Teg­nestuen er der også arbe­jdet med flere spæn­dende indret­nings- og farvesæt­nings opgaver, som det igangværende for Kold­ing Kom­munes Kom­mu­nale Tand­ple­je, for Svend­borg Kom­mune i forbindelse med en ren­over­ing af én af deres skol­er, et igangværende pro­jekt for Hader­slev Kom­mune på 2 af deres ple­je- og reha­bili­ter­ings­cen­tre. Der­til kom­mer idékat­a­log til indret­ning af show­room m.m. Så tak til mine kun­der for at vælge D‑sign Teg­nestuen! Jeg ser frem til samar­be­jdet i 2021!

Det omfat­tende wayfind­ing og skil­tepro­jekt for Nyborg Kom­mune blev afs­lut­tet med nye skilte i både midt­by og i Nyborg Mari­na i juni måned.
Også i Nyborg Mari­na blev der sat nye skil­te­s­tandere og pegeskilte op inden som­mer­fe­rien.
I Søster­haven i Chris­tians­feld blev det spe­cialde­signede bøl­gemø­bel sat op i det tidlige forår.
Samar­be­jdet med Nyborg Kom­mune er fort­sat med det store pro­jekt omkring mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ gen­nem Nyborg midt­by. Pro­jek­tet udvikles i et tæt samar­be­jde i arbe­jds­grup­pen, hvor både folk fra Nyborg Slot og fra Nyborg Kom­munes Teknik- og Miljøafdelin­gen, Plan og Byg delt­ager.
På D‑sign Teg­nestuen er der også arbe­jdet med flere spæn­dende indret­nings- og farvesæt­nings opgaver, som det igangværende for Kold­ing Kom­munes Kom­mu­nale Tand­ple­je, for Svend­borg Kom­mune i forbindelse med en ren­over­ing af én af deres skol­er samt et igangværende pro­jekt for Hader­slev Kom­mune på 2 af deres ple­je- og reha­bili­ter­ings­cen­tre.

Pro­jekt mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ gen­nem Nyborg

På D‑sign Teg­nestuen bliv­er der fort­sat arbe­jdet med det store pro­jekt ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i samar­be­jde med Nyborg Kom­mune og muse­ums­folk fra Nyborg Slot. De første prøver på ikonet for ‘Rigets Hov­ed­strøg’ er udført på SDU’s værk­st­ed i Pakhuset. Det endelige ikon skal udføres i bronze og lægges som flis­er gen­nem byen — der forestår en lang og spæn­dende pro­ces de kom­mende år inden hele pro­jek­tet kan realis­eres sam­tidig med at Nyborg Slot genåb­n­er i 2023!

Afprøvn­ing af de første skitser til mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i pos­i­tiv og neg­a­tiv gen­givelse!

Farvesæt­ning og grafisk udsmykn­ing på Vester­mark­skolen

På D‑sign Teg­nestuen har jeg udført et forslag til farvesæt­ning og grafisk udsmykn­ing på Vester­mark­skolen i Svend­borg Kom­mune. Pro­jek­tet er udført i forbindelse med at skolen skal ren­overes. Det er ikke et stort og dyrt pro­jekt, men der er snarere tale om, hvor­dan man med enkle midler, som nye farv­er og grafisk udsmykn­ing, kan løfte en lidt slidt skole op til glæde for elever og lærere. Det gam­le men smukke gran­it­gulv kan vækkes til live for­di de nye væg­farv­er er med til at ‘løfte det op’, og det samme gør sig gældende hvis der vælges den rigtige farve på det nye linoleums­gulv — farv­er er magi!

Pro­jekt mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ gen­nem Nyborg

På D‑sign Teg­nestuen er jeg i gang med et læn­gere­varende samar­be­jde med Nyborg Kom­mune og muse­ums­folk fra Nyborg Slot om pro­jek­tet ‘mark­er­ing af Rigets Hov­ed­strøg’ gen­nem Nyborg Midt­by. Pro­jek­tet er koblet sam­men med den store restau­rering og tilbygn­ing til Nyborg Slot, samt etab­ler­ing af den nye plads foran Nyborg Råd­hus (Schön­herr Arkitek­ter), hvor der i belægnin­gen mark­eres en tværgående rute over plad­sen. ’Rigets Hov­ed­strøg’ er det his­toriske vej­for­løb, der for­bandt Øst- og Vest­dan­mark og løb hen­over Nyborg Torv og ned gen­nem byen til færg­erne ved Kon­gens Skib­s­bro. Siden mid­de­lalderen har konger og dron­ninger også redet ind i Nyborg By ad denne rute.

I Nyborgs nye design­lin­ie på pegeskilte og pladeskilte er det enkel­he­den, de klare lin­ier og de blå, grå og grønne farv­er, der er val­gt som sym­bol på den nerve som byen Nyborg rum­mer. Øns­ket har været at skabe et design, ’der ikke råber højt’, og som sam­tidig vis­er kvalitet i mate­ri­al­e­valg og udtryk.
I forbindelse med mark­erin­gen af ’Rigets Hov­ed­strøg’ vil der blive arbe­jdet med ideer til at koble formidling af his­to­rie og by sam­men med ruten. I idéop-lægget vil der desu­den blive arbe­jdet med mulighe­den for at inte­grere belysning sam­men med mark­erin­gen af ’Rigets Hov­ed­strøg’.
Pro­jek­tet har haft opstart­møde d. 26.05 2020, og Fase 1 vil løbe i hele 2020. Fase 1 deles op i 3 under­fas­er:
1.1. ANALYSE OG ANBEFALING
1.2. KONKRETISERING OG FORMIDLINGSIDEER
1.3. SKITSEFORSLAG GENNEMARBEJDES

Læs mere om pro­jek­tet på: https://slotsprojektet.nyborg.dk/da

Wayfind­ing og skil­tepro­jek­tet i Nyborg midt­by og Nyborg Mari­na er blevet imple­menteret

Wayfind­ing og skil­tepro­jek­tet for Nyborg Kom­mune er blevet imple­menteret både i midt­byen og i Nyborg Mari­na. Til pro­jek­tet er der spe­cial designet skilte, som plade­standere i over­flade­be­han­dlet alu­mini­um, fin­ger­post­skilte, grafiske ikon­er, samt grafiske over­sigt­sko­rt over midt­by og Mari­na — alt sam­men i et tæt samar­be­jde med arbe­jds­grup­pen i Nyborg Kom­mune og med Idéskilte og Hai som pro­du­cen­ter. 

wayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dk wayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dkwayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dkwayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dk wayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dk wayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dk

Idéo­plæg til indret­ning og farvesæt­ning af Kold­ing Kom­munes Kom­mu­nale Tand­ple­je — Riis Toft

I sid­ste uge (uge 26) præsen­terede D‑sign Teg­nestuen et idéo­plæg til indret­ning og farvesæt­ning af Riis Toft Tand­ple­je. Efter som­mer­fe­rien bliv­er der arbe­jdet videre med pro­jek­tet — når per­son­ale­grup­pen har haft mulighed for at kom­mentere ideerne og selv komme med flere gode ideer!

indretning, farvesætning, design, specialdesign, belysning designtegnestue, designtegnestuen D-sign Tegnestuen

Bøl­gemø­bel til Søster­haven i Chris­tians­feld

I sid­ste uge (uge 21) blev Bøl­gemøblet til Søster­haven i Chris­tians­feld sat op. Møblet kom­mer til at indgå i den nye indret­ning af haven bag ved Søster­huset, hvor der bl.a. skal være et lille leg­e­om­råde m. træh­este, tram­polin og sand­kasse samt Bøl­gemøblet. På D‑sign Teg­nestuen har jeg samar­be­jdet med Land­sk­ab­sarkitekt Thomas Mis­bach Durand Thinghu­us fra Kold­ing Kom­mune. Det er KSM Kragelund der har udført corten stålkon­struk­tio­nen og sned­ker Flem­ming Fyhn der har stået for den vanske­lige opgave at udføre trædækket der består af kileskårne bræd­der lagt på bøl­gekon­struk­tio­nen.

bølgemøbel, Christiansfeld, Søsterhuset, design, Arkitektur, børnemøbel, legeområde, kreativitet, byrum, legeplads, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, designtegnestuenbølgemøbel, Christiansfeld, Søsterhuset, design, Arkitektur, børnemøbel, legeområde, kreativitet, byrum, legeplads

Wayfind­ing og skil­tepro­jek­tet i Nyborg er ved at blive imple­menteret

I sid­ste uge (uge 21) blev det første pegeskilt sat og i Nyborg midt­by. I næste uge opsættes de resterende 6 pegeskilte og 4 stk pladeskilte. Senere føl­ger flere når Torve­pro­jek­tet er klar. Også i Nyborg Mari­na bliv­er der pt. arbe­jdet med nye skilte som imple­menteres i 26/27.

wayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dkwayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dkwayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dkwayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dkwayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dk

Artikel i tidsskriftet DeFarv­er om D‑sign Teg­nestuens indret­ning og farvesæt­ning på Marielund­skolen i Kold­ing

Marielund­skolen i Kold­ing er en spe­cial­skole og skolein­spek­tør Hen­rik Balle Lau­rid­sen udtaler: “Farvesæt­nin­gen og de grafiske møn­stre i skolens fire meter brede gan­gareal­er har været med til at ændre adfær­den hos de ofte udadrea­gerende elever — tænk at farv­er kan gøre så stor en forskel”.

D-sign Tegnestuen I tidsskriftet DeFarver - indretning og farvesætning i DeFarver - flot design - flot farvesætning - farvesætning der ændrer adfærdD-sign Tegnestuen I tidsskriftet DeFarver - indretning og farvesætning i DeFarver - flot design - flot farvesætning - farvesætning der ændrer adfærd

D‑sign Teg­nestuen — læs artiklen i DeFarv­er

Konkur­ren­ce­pro­jekt til ‘Nyfor­tolkn­ing af Ære­s­port’ til fejring af Gen­forenin­gen

På D‑sign Teg­nestuen har jeg delt­aget i Kold­ing Kom­munes konkur­rence om en nyfor­tolkn­ing af ære­s­porten fra Gen­forenin­gen i 1920. Pro­jek­tet vandt ikke, men her er teg­nestuens bud på en nyfor­tolkn­ing. Vin­der­pro­jek­tet er end­nu ikke offentlig­gjort, men vil blive det i maj måned.

Nyfortolkning af Æresport, D-sign Tegnestuen, designtegnestue, fejring af Genforeningen, Genforeningen i Kolding, æresport, design , arkitektur

Nyfortolkning.Æresport.D‑signTegnestuen.FINAL

Wayfind­ing og skilte pro­jek­tet til Nyborg Mari­na

I for­læn­gelse af ‘Wayfind­ing og skil­tepro­jek­tet’ til Nyborg Midt­by, som imple­menteres i maj/juni 2020, så udfør­er D‑sign Teg­nestuen ‘Wayfind­ing og skilte’ for Nyborg Marina/Nyborg Kom­mune i samme design hvad angår både fin­ger­post­skilte, skil­te­s­tandere i elox­eret alu­mini­um og det grafiske udtryk på kort og mas­ter. Der­til kom­mer design af 23 nye ikon­er specielt til Mari­naen.

wayfinding og skilte, ikoner, grafisk design, design, arkitektur, byrum, vejviser, D-sign Tegnestuen, designtegnestuewayfinding og skilte, ikoner, grafisk design, design, arkitektur, byrum, vejviser, D-sign Tegnestuen, designtegnestue

Pro­jekt mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i Nyborg

I samar­be­jde med Nyborg Kom­mune og Nyborg Slot påb­eg­y­n­der D‑sign Teg­nestuen i foråret 2020 idé pro­jek­tet til mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i Nyborg. Pro­jek­tet udføres i forbindelse med den meget omfat­tende ren­over­ing og tilbygn­ing til Nyborg Slot, samt Schøn­herr Arkitek­ters anlæg af den store nye plads foran Nyborg Råd­hus. Pro­jekt mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ har opstart­møde i maj ’20 og vil foregå i flere fas­er der afs­luttes sam­tidig med Slottes genåb­n­ing i 2023.

Wayfind­ing og skilte pro­jek­tet i det cen­trale Nyborg — Pro­to­type sat op

Så er pro­to­typen på skil­te­s­tanderen plac­eret på hav­nen i Nyborg d. 28.11.19. Løven er teg­net frit efter Valde­mar d. II’ segl og fræset ud i alu­mini­um­spladen , som derefter er blevet over­flade­be­han­dlet i farve som corten­stål. Udover design af det nye skil­tesys­tem, så er der til pro­jek­tet også spe­cial­teg­net 15 nye ikon­er og et nyt byko­rt. Når det sam­lede pro­jekt realis­eres til foråret 2020, så vil der også blive opsat en række fin­ger­post skilte på mas­ter. 

Arkitektvirksomheden D-sign Tegnestuen Arkitekttegnestuen arkitekt mAA byrum, wayfindingprojekt, wayfinding og skilte design, arkitekt, designer, arkitektur, skiltedesign www.designtegnestue.dk flotte skilt, flot skiltedesign, spændende wayfinding, wayfinding i Nyborg, Nyborg Kommunewayfinding og skilte design, arkitekt, designer, arkitektur, skiltedesign www.designtegnestue.dk flotte skilt, flot skiltedesign, spændende wayfinding, wayfinding i Nyborg, Nyborg Kommunewayfinding og skilte design, arkitekt, designer, arkitektur, skiltedesign www.designtegnestue.dk flotte skilt, flot skiltedesign, spændende wayfinding, wayfinding i Nyborg, Nyborg Kommunewayfinding og skilte design, arkitekt, designer, arkitektur, skiltedesign www.designtegnestue.dk flotte skilt, flot skiltedesign, spændende wayfinding, wayfinding i Nyborg, Nyborg Kommunewayfinding og skilte design, arkitekt, designer, arkitektur, skiltedesign, ikoner, grafisk design, www.designtegnestue.dk flotte skilt, flot skiltedesign, spændende wayfinding, wayfinding i Nyborg, Nyborg Kommune

Wayfind­ing og skilte pro­jek­tet i det cen­trale Nyborg — Fase 4 realis­er­ing

Den første 1:1 prøve på skil­te­s­tanderen til Nyborg midt­by er udført og god­k­endt af arbe­jds­grup­pen. Nu er den første pro­to­type på vej, som skal plac­eres ved hav­nen i Nyborg sidst i novem­ber. Derefter skal det poli­tiske udvalg give deres kom­mentar­er og den endelige god­k­endelse.

#wayfinding #vejviser #pegeskilte #skiltestandere #skiltedesign #design #arkitektur #skilteibyen #designer #arkitekt #byrumsinventar D-sign Tegnestuen #designtegnestuen #designtegnestue

Wayfind­ing og skilte pro­jek­tet i det cen­trale Nyborg — Fase 4 realis­er­ing

På D‑sign Teg­nestuen bliv­er der arbe­jdet intenst med farv­er og grafik samt design af skil­te­s­tandere og pegeskilte til ‘Wayfind­ing og skilte pro­jek­tet’ for Nyborg Kom­mune. Det første prøveprint på den pul­ver­lak­erede stålplade er i trykken! Alu­mini­um­spladen har fået vand­skåret 2 prøvel­o­go­er og skal nu over­flade­be­han­dles så det får cortén look. Sidst i næste uge skal det hele sam­les inden det præsen­teres for arbe­jds­grup­pen.

#wayfinding #vejviser #pegeskilte #skiltestandere #skiltedesign#design #arkitektur#wayfinding #vejviser #pegeskilte #skiltestandere #skiltedesign#design #arkitektur#wayfinding #vejviser #pegeskilte #skiltestandere #skiltedesign#design #arkitektur

Skulp­turelt leg­emø­bel til Søster­haven i Chris­tians­feld

Søster­haven bag ved Chris­tians­feld­cen­teret skal bl.a. have et nyt leg­e­om­råde i forbindelse med nyetab­ler­ing af haven. D‑sign Teg­nestuen samar­be­jder med Kold­ing Kom­mune om design af en skulp­turel bølge-lege ø. Lege-øen er nu ved at få lagt bræd­der på af tøm­r­er Flem­ming Fyhn. Det er et kom­pliceret arbe­jde at få de kileskårne bræd­der til at passe på den buede form med den bølgede kant. KSM Kragelund har udført den flotte stålkon­struk­tion i corten.

legemøbel, bevægelse, børneleg, design, arkitektur, Christiansfeldcenteret, Søsterhaven, Christiansfeld, legeområde, leg, siddeskulptur, bevægelsesskulpturlegemøbel, bevægelse, børneleg, design, arkitektur, Christiansfeldcenteret, Søsterhaven, Christiansfeld, legeområde, leg, siddeskulptur, bevægelsesskulpturlegemøbel, bevægelse, børneleg, design, arkitektur, Christiansfeldcenteret, Søsterhaven, Christiansfeld, legeområde, leg, siddeskulptur, bevægelsesskulptur designtegnestue D-sign Tegnestuen

legemøbel, bevægelse, børneleg, design, arkitektur, Christiansfeldcenteret, Søsterhaven, Christiansfeld, legeområde, leg, siddeskulptur, bevægelsesskulptur designtegnestue D-sign Tegnestuen legemøbel, bevægelse, børneleg, design, arkitektur, Christiansfeldcenteret, Søsterhaven, Christiansfeld, legeområde, leg, siddeskulptur, bevægelsesskulptur designtegnestue D-sign Tegnestuen legemøbel, bevægelse, børneleg, design, arkitektur, Christiansfeldcenteret, Søsterhaven, Christiansfeld, legeområde, leg, siddeskulptur, bevægelsesskulptur designtegnestue D-sign Tegnestuen

D‑sign Teg­nestuen fejr­er 20 års jubilæum i sep­tem­ber!

D-sign Tegnestuen I DeFarver #byrum #skoler #biblioteker #wayfinding #farvesætning #design #indretning #arkitekt #designer #farver #arkitektur

D‑sign Teg­nestuen 20 års jubilæums­fold­er 2019

Ren­over­ing­spro­jek­tet på Marielund­skolen er forhån­dom­talt i tidsskriftet DeFarv­er nr. 86

Hele artiklen kom­mer i næste nr. af DeFarv­er

D-sign Tegnestuen I DeFarver #skoler #biblioteker #farvesætning #design #indretning #arkitekt #designer #farver #arkitektur

Kon­cept for wayfind­ing og skilte i det cen­trale Nyborg

D‑sign Teg­nestuen har fra marts — juli måned 2019 samar­be­jdet med Nyborg Kom­mune om udvikling af design­lin­ien for et nyt wayfind­ing og skil­tekon­cept i det cen­trale Nyborg. Med bag­grund i 2 rap­porter udar­be­jdet af Gehl Arkitek­ter i hen­holdsvis 2014 og 2018, samt Nyborg Kom­munes eget idékat­a­log for fremti­dens byliv i Nyborg, er der arbe­jdet på ved hjælp af wayfind­ing ele­menter og skilte, at skabe en sam­men­hæn­gende bymidte fra den his­toriske byk­erne til sta­tion og motorvej. Pro­jek­tet er ét af mange igangværende pro­jek­ter i Nyborg, hvor Nyborg Slot er i gang med et meget stort restau­rerings- og tilbygn­ing­spro­jekt. På plad­sen foran Råd­huset og i sam­men­hæng med slot­sren­overin­gen er Schön­herr arkitek­ter i gang med pro­jek­ter­ing af ny belægn­ing til plad­sen, hvor bl.a. den tidligere Kongerute bliv­er mark­eret i et tværgående spor i belægnin­gen. På D‑sign Teg­nestuen fort­sæt­ter vi samar­be­jdet med Nyborg Kom­mune på den anden side af som­mer­fe­rien, hvor der bl.a. bliv­er fokus på det fælles mate­ri­al­e­valg for alle pro­jek­terne. Deru­dover skal der opsættes en pro­to­type på det skil­tekon­cept, som i et tæt samar­be­jde med arbe­jds­grup­pen er udar­be­jdet af D‑sign Teg­nestuen.

Pro­jek­tet har bestået af 3 fas­er: Fase 1 analyse — Fase 2 wayfind­ing greb — Fase 3 design­lin­ie og tid­splan for imple­menter­ing

wayfinding, skiltning, byrumsdesign, byrum spændende byrum, spændende wayfinding designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuen

Indret­ning, farvesæt­ning og grafiske møn­stre på Marielund­skolen

På D‑sign Teg­nestuen har jeg det sen­este år samar­be­jdet med Schmidt Arkitek­t­fir­ma, Kold­ing Kom­mune og per­son­ale og ledelse på Marielund­skolen om ren­over­ing af  Marielund­skolen i Kold­ing. D‑sign Teg­nestuen står for indret­ning, farvesæt­ning og design af grafiske ele­menter. Skolen er en spe­cial skole og i forbindelse med ren­overin­gen af skolen har det været vigtigt at skabe en bedre udnyt­telse af de 4 meter brede gan­gareal­er, så de kan anven­des som et aktiv for børn og lærere på skolen. Ved at lægge halv­cirkler på gul­vet udført i For­bos Mar­moleum Wal­ton og male farvede fel­ter på vægfladerne er der skabt rum i rum­met. Skolen blev ind­taget af børn, per­son­ale og foræl­dre i beg­y­n­delsen af juni 2019.

farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.comfarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.comfarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com#skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com  #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com#skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com

Farvesæt­ning og grafisk udsmykn­ing for Kold­ing Kom­mune og Kold­ing Bold­klub

På D‑sign Teg­nestuen er jeg i gang med et farvesæt­nings og udsmykn­ing­spro­jekt for Kold­ing Kom­mune og Kold­ing Bold­klub. Da brugerne blev involveret udviklede den grafiske udsmykn­ing sig! Ideen om at arbe­jde med grafikken i fod­bold­baner, blev plud­selig også til et anven­deligt strate­gi board ved at vi print­er udsmyknin­gen på mag­netiske white­board plad­er på 150 x 250 cm.

farvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuenfarvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuenfarvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuenfarvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuen