Nyheder

Kold­ing Kom­mune, Ålegår­den — farvesæt­ning, wayfind­ing og udsmykn­ing

Ålegår­den i Kold­ing er ved at blive ren­overet. Det er Kold­ing Kom­munes Kom­mu­nale Ejen­domme der står for pro­jek­tet i samar­be­jde med Teg­nestuen Mejeri­et. Bygnin­gen er på 7000 m² og skal huse Syge­ple­je, hjælpemid­de­lafdel­ing, hjemmesyge­ple­je, dag­ple­jead­min­is­tra­tion, økono­mi­afdel­ing, designkon­sulen­ter, admin­is­tra­tion etc. D‑sign Teg­nestuen skal sam­men med kunstner/designer Kris­tine Mands­berg stå for at farvesætte bygnin­gen, for wayfind­ing og for udsmykn­ing. Det spæn­dende samar­be­jde mellem Kris­tine Mands­b­jerg og D‑sign Teg­nestuen er godt i gang og hele pro­jek­tet blev præsen­teret og god­k­endt af Byggestyre­grup­pen d. 02.11.22. Pro­jek­tet udvikles i et tæt samar­be­jde med brugere af huset, en kon­sulent fra Trapholt, Kold­ing Kom­mune og Teg­nestuen Mejeriet.

Nyborg Kom­mune - ‘Rigets Hovedstrøg’

De sid­ste kvadratiske bronze­flis­er til ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i Nyborg er ved at komme ud af gips­formene på Skulp­turstøberi­et i Svend­borg. Sidst i juni måned blev dele af Fase 1 etableret på Skib­s­broen. Flis­erne er allerede ved at patinere og får på den måde mere liv — vi føl­ger spændte processen! De store over­sigt­sko­rt på Ø 100 cm er først nu ved at blive pro­duc­eret og vil der­for først blive etableret sidst på året. I uge 40 beg­y­n­der Anlægs­gart­ner Birke­ly etab­lerin­gen af Fase 2 der går op gen­nem Adel­gade og ned ad Konge­gade — her vil de store kort dog også først blive etableret senere og det samme gælder de 10 formidlingspæle der skal fortælle his­to­rien om ‘Rigets Hov­ed­strøg’. Det sam­lede strøg der skal anlægges gen­nem Nyborg er på ca. 1 km, hvor bronze­flis­er på 9 x 9 cm og 30 x 30 cm lægges med 4 meters afs­tand samt 10 stk. Ø 100 cm oversigtskort.

Hader­slev Kom­mune, Vojens Sund­hed­s­cen­ter — indret­ning, farvesæt­ning og wayfinding

Hader­slev Sund­hed­s­cen­ter — farvesæt­ning, udsmykn­ing, belysning og akustikreg­u­ler­ing i et kon­fer­encerum uden vinduer.

Hader­slev Kom­mune, Vojens Sund­hed­s­cen­ter — indret­ning, farvesæt­ning og wayfinding

Vojens Sund­hed­s­cen­ter ønsker at gøre Sund­hed­cen­tret mere imødek­om­mende og til et Sund­hed­s­cen­ter for alle byens borg­ere — unge som ældre. På bag­grund af work­shop­for­løb med brugerne har D‑sign Teg­nestuen i et tæt samar­be­jde med arbe­jds­grup­pen udført forslag til tilt­ag der kan skabe nye imødek­om­mende ram­mer for byens borg­ere. Der er arbe­jdet med nye farv­er, skilt­ning og nye møbler både ude og inde i Sund­hed­s­cen­tret. De sid­ste detal­jer man­gler stadig at komme på plads — bl.a. nye trap­petrin af eg der lægges i den eksis­terende trappe smat de sid­ste nye skilte. 

Formidlingspæl til ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i Nyborg

Arbe­jdet med mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ fort­sæt­ter her i 2022. Alle de mange forskel­lige flise­mo­tiv­er skal rettes til inden de skal støbes i bronze, de store over­sigt­sko­rt skal teg­nes færdig og formidlingspælen med skilt skal designes færdig og bl.a. skal det løs­es, hvor­dan det støbte hju­likon kan ændres til et gen­nem­skåret hju­likon i formidlingspælen. På formidlingspælen skal der fortælles små his­to­ri­er om alle de mange men­nesker og trans­port­mi­dler der har færd­edes på ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i Nyborg fra mid­de­lalder og frem til 1935, hvor man ikke læn­gere skulle krydse midt­byen og gen­nem Land­porten for at komme til færgele­jerne. De små fine his­to­ri­er som skal lev­en­degøre ruten bliv­er der arbe­jdet med på Nyborg slot.

Farvesæt­ning og indret­ning af Riis Toft Kom­mu­nale tandpleje

Hos Kold­ing Kom­munes tand­ple­je Riis Toft er indret­nings- og farvesæt­ning­spro­jek­tet ved at blive afs­lut­tet. Pro­jek­tet er udført i samar­be­jde med tand­ple­jens arbe­jds­gruppe og Kold­ing Kom­munes Afdel­ing for Kom­mu­nale Ejen­domme, der har stået for bygningsændringerne.

Der arbe­jdes med bronze­flis­er til ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i Nyborg 

På teg­nestuen arbe­jdes der på et større pro­jekt, hvor der teg­nes på flis­er, som skal udføres i bronze og lægges som mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i Nyborg.

Patiner­ing­sprøver i bronze udført hos Skulp­turstøberi­et i Svend­borg. Prøverne i midten er udført i Mdf plade, som der derefter er lavet de silikone­forme over som er anvendt til bronzestøbningen. 

Pro­jekt mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ gen­nem Nyborg 

I Fyens Stift­sti­dende d. 26.04.21 beskrives pro­jekt ‘Mark­er­ing af Rigets Hov­ed­strøg’ — læs artiklen her: 

Pro­jekt mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ gen­nem Nyborg 

Fase 2 af pro­jekt ‘Rigets Hov­ed­strøg’ blev endelig ved­taget i marts måned efter en præsen­ta­tion for styre­grup­pen i Nyborg. På D‑sign Teg­nestuen arbe­jdes der, i samar­be­jde med arbe­jds­grup­pen i Nyborg på dette byrum­spro­jekt, hvor motiv­er af trans­port­mi­dler fra mid­de­lalder til 1935 skal pryde bronze­flis­er og danne et spor gen­nem byen.

Pro­jekt mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ gen­nem Nyborg 

Samar­be­jdet med Nyborg Kom­mune fort­sæt­ter i 2021 — foreløbig med de indle­dende skitser til arbe­jdet med ‘bronze­flis­erne’, der skal bære motiv­er på de trans­port­mi­dler der har færd­edes på ‘Rigets Hov­ed­strøg’ gen­nem Nyborg midt­by fra mid­de­lalder og frem til 1937. Jeg har besøgt Skulp­turstøberi­et i Svend­borg for at se værk­st­edet, arbe­jdsme­toder og de mange mulighed­er for over­flad­er som der findes.

Wayfind­ing og skil­tepro­jek­tet i Nyborg midt­by og Nyborg Mari­na er blevet implementeret

Wayfind­ing og skil­tepro­jek­tet for Nyborg Kom­mune er blevet imple­menteret både i midt­byen og i Nyborg Mari­na. Til pro­jek­tet er der spe­cial designet skilte, som plade­standere i over­flade­be­han­dlet alu­mini­um, fin­ger­post­skilte, grafiske ikon­er, samt grafiske over­sigt­sko­rt over midt­by og Mari­na — alt sam­men i et tæt samar­be­jde med arbe­jds­grup­pen i Nyborg Kom­mune og med Idéskilte og Hai som producenter. 

I Nyborg midt­by er skil­te­s­tanderen kom­met i fornemt sel­skab på Schön­herr Land­sk­ab­sarkitek­ters smukke nyan­lagte plads foran Nyborg Rådhus.
Det omfat­tende wayfind­ing og skil­tepro­jekt for Nyborg Kom­mune blev afs­lut­tet med nye skilte i både midt­by og i Nyborg Mari­na i juni måned.
Også i Nyborg Mari­na blev der sat nye skil­te­s­tandere og pegeskilte op inden sommerferien.

Bøl­gemø­bel til Søster­haven i Christiansfeld

I sid­ste uge (uge 21) blev Bøl­gemøblet til Søster­haven i Chris­tians­feld sat op. Møblet kom­mer til at indgå i den nye indret­ning af haven bag ved Søster­huset, hvor der bl.a. skal være et lille leg­e­om­råde m. træh­este, tram­polin og sand­kasse samt Bøl­gemøblet. På D‑sign Teg­nestuen har jeg samar­be­jdet med Land­sk­ab­sarkitekt Thomas Mis­bach Durand Thinghu­us fra Kold­ing Kom­mune. Det er KSM Kragelund der har udført corten stålkon­struk­tio­nen og sned­ker Flem­ming Fyhn der har stået for den vanske­lige opgave at udføre trædækket der består af kileskårne bræd­der lagt på bølgekonstruktionen.

bølgemøbel, Christiansfeld, Søsterhuset, design, Arkitektur, børnemøbel, legeområde, kreativitet, byrum, legeplads, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, designtegnestuenbølgemøbel, Christiansfeld, Søsterhuset, design, Arkitektur, børnemøbel, legeområde, kreativitet, byrum, legeplads

Artikel i tidsskriftet DeFarv­er om D‑sign Teg­nestuens indret­ning og farvesæt­ning på Marielund­skolen i Kolding

Marielund­skolen i Kold­ing er en spe­cial­skole og skolein­spek­tør Hen­rik Balle Lau­rid­sen udtaler: “Farvesæt­nin­gen og de grafiske møn­stre i skolens fire meter brede gan­gareal­er har været med til at ændre adfær­den hos de ofte udadrea­gerende elever — tænk at farv­er kan gøre så stor en forskel”.

D-sign Tegnestuen I tidsskriftet DeFarver - indretning og farvesætning i DeFarver - flot design - flot farvesætning - farvesætning der ændrer adfærdD-sign Tegnestuen I tidsskriftet DeFarver - indretning og farvesætning i DeFarver - flot design - flot farvesætning - farvesætning der ændrer adfærd

D‑sign Teg­nestuen — læs artiklen i DeFarver

Indret­ning, farvesæt­ning og grafiske møn­stre på Marielundskolen

På D‑sign Teg­nestuen har jeg det sen­este år samar­be­jdet med Schmidt Arkitek­t­fir­ma, Kold­ing Kom­mune og per­son­ale og ledelse på Marielund­skolen om ren­over­ing af  Marielund­skolen i Kold­ing. D‑sign Teg­nestuen står for indret­ning, farvesæt­ning og design af grafiske ele­menter. Skolen er en spe­cial skole og i forbindelse med ren­overin­gen af skolen har det været vigtigt at skabe en bedre udnyt­telse af de 4 meter brede gan­gareal­er, så de kan anven­des som et aktiv for børn og lærere på skolen. Ved at lægge halv­cirkler på gul­vet udført i For­bos Mar­moleum Wal­ton og male farvede fel­ter på vægfladerne er der skabt rum i rum­met. Skolen blev ind­taget af børn, per­son­ale og foræl­dre i beg­y­n­delsen af juni 2019.

farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.comfarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.comfarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com#skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com  #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com#skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com

Farvesæt­ning og grafisk udsmykn­ing for Kold­ing Kom­mune og Kold­ing Boldklub

På D‑sign Teg­nestuen er jeg i gang med et farvesæt­nings og udsmykn­ing­spro­jekt for Kold­ing Kom­mune og Kold­ing Bold­klub. Da brugerne blev involveret udviklede den grafiske udsmykn­ing sig! Ideen om at arbe­jde med grafikken i fod­bold­baner, blev plud­selig også til et anven­deligt strate­gi board ved at vi print­er udsmyknin­gen på mag­netiske white­board plad­er på 150 x 250 cm.

farvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuenfarvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuenfarvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuenfarvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuen