Nyheder

Formidlingspæl til ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i Nyborg

Arbe­jdet med mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ fort­sæt­ter her i 2022. Alle de mange forskel­lige flise­mo­tiv­er skal rettes til inden de skal støbes i bronze, de store over­sigt­sko­rt skal teg­nes færdig og formidlingspælen med skilt skal designes færdig og bl.a. skal det løs­es, hvor­dan det støbte hju­likon kan ændres til et gen­nem­skåret hju­likon i formidlingspælen. På formidlingspælen skal der fortælles små his­to­ri­er om alle de mange men­nesker og trans­port­mi­dler der har færd­edes på ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i Nyborg fra mid­de­lalder og frem til 1935, hvor man ikke læn­gere skulle krydse midt­byen og gen­nem Land­porten for at komme til færgele­jerne. De små fine his­to­ri­er som skal lev­en­degøre ruten bliv­er der arbe­jdet med på Nyborg slot.

Farvesæt­ning og indret­ning af Riis Toft Kom­mu­nale tandpleje

Hos Kold­ing Kom­munes tand­ple­je Riis Toft er indret­nings- og farvesæt­ning­spro­jek­tet ved at blive afs­lut­tet. Pro­jek­tet er udført i samar­be­jde med tand­ple­jens arbe­jds­gruppe og Kold­ing Kom­munes Afdel­ing for Kom­mu­nale Ejen­domme, der har stået for bygningsændringerne.

Der arbe­jdes med bronze­flis­er til ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i Nyborg 

På teg­nestuen arbe­jdes der på et større pro­jekt, hvor der teg­nes på flis­er, som skal udføres i bronze og lægges som mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i Nyborg.

Patiner­ing­sprøver i bronze udført hos Skulp­turstøberi­et i Svend­borg. Prøverne i midten er udført i Mdf plade, som der derefter er lavet de silikone­forme over som er anvendt til bronzestøbningen. 

Pro­to­typer i bronze lagt ud på gågaden i Nyborg 

Pro­to­typer på bronze­flis­er lagt ud i gågaden i Nyborg — i kryd­set mellem Adel­gade og Konge­gade. Flis­erne skal nu ligge og patinere, så vi bedre kan vur­dere udtrykket på dem, inden der lægges flis­er på hele ‘Rigets Hovedstrøg’.

Vis­it­Ny­borg — Grafisk design af kortblokke

Vis­it­Ny­borg — nyt design af kort­blokke i samme stil som Nyborgs nye wayfind­ing og skil­tesys­tem. Der­til design af udval­gte attraktioner.

Pro­jekt mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ gen­nem Nyborg 

I Fyens Stift­sti­dende d. 26.04.21 beskrives pro­jekt ‘Mark­er­ing af Rigets Hov­ed­strøg’ — læs artiklen her: 

Pro­jekt mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ gen­nem Nyborg 

Fase 2 af pro­jekt ‘Rigets Hov­ed­strøg’ blev endelig ved­taget i marts måned efter en præsen­ta­tion for styre­grup­pen i Nyborg. På D‑sign Teg­nestuen arbe­jdes der, i samar­be­jde med arbe­jds­grup­pen i Nyborg på dette byrum­spro­jekt, hvor motiv­er af trans­port­mi­dler fra mid­de­lalder til 1935 skal pryde bronze­flis­er og danne et spor gen­nem byen.

Pro­jekt mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ gen­nem Nyborg 

Samar­be­jdet med Nyborg Kom­mune fort­sæt­ter i 2021 — foreløbig med de indle­dende skitser til arbe­jdet med ‘bronze­flis­erne’, der skal bære motiv­er på de trans­port­mi­dler der har færd­edes på ‘Rigets Hov­ed­strøg’ gen­nem Nyborg midt­by fra mid­de­lalder og frem til 1937. Jeg har besøgt Skulp­turstøberi­et i Svend­borg for at se værk­st­edet, arbe­jdsme­toder og de mange mulighed­er for over­flad­er som der findes.

Indret­ning, farvesæt­ning og forslag til grafisk udsmykn­ing for Kold­ing Kom­mune på Riis Toft Tandpleje.

På D‑sign Teg­nestuen samar­be­jder jeg med Riis Toft Tand­ple­je omkring ny indret­ning, farvesæt­ning og design af grafiske motiv­er til vægudsmykn­ing. I feb. 2021 ombygges toi­let og tand­børsterum og i som­mer­fe­rien lægges der nyt gulv og males vægge, samt udføres slænge­podi­er og legetavle.

flot farvesætning hos tandlæge _ indretning _ specialdesign _ smukke farver _ unikke farver

Tak for 2020 med ønsker om en rigtig glædelig jul og et godt nytår til mine samar­be­jdspart­nere og kunder!

I Nyborg midt­by er skil­te­s­tanderen kom­met i fornemt sel­skab på Schön­herr Land­sk­ab­sarkitek­ters smukke nyan­lagte plads foran Nyborg Rådhus.

Fra D‑sign Teg­nestuen ønskes der en rigtig glædelig jul & et godt nytår til jer alle!2020 har på trods af Coro­na været et godt år på teg­nestuen med mange spæn­dende opgaver! Her kan nævnes det omfat­tende wayfind­ing og skil­tepro­jekt for Nyborg Kom­mune, der blev afs­lut­tet med nye skilte i både midt­by og i Nyborg Mari­na i juni måned. I midt­byen er skil­te­s­tanderen kom­met i fornemt sel­skab på Schön­herr Land­sk­ab­sarkitek­ters smukke nyan­lagte plads foran Nyborg Råd­hus. Samar­be­jdet med Nyborg Kom­mune er fort­sat med det store pro­jekt omkring mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ gen­nem Nyborg midt­by. For Kold­ing Kom­mune er det spe­cialde­signede bøl­gemø­bel sat op i Søster­haven i Chris­tians­feld. På D‑sign Teg­nestuen er der også arbe­jdet med flere spæn­dende indret­nings- og farvesæt­nings opgaver, som det igangværende for Kold­ing Kom­munes Kom­mu­nale Tand­ple­je, for Svend­borg Kom­mune i forbindelse med en ren­over­ing af én af deres skol­er, et igangværende pro­jekt for Hader­slev Kom­mune på 2 af deres ple­je- og reha­bili­ter­ings­cen­tre. Der­til kom­mer idékat­a­log til indret­ning af show­room m.m. Så tak til mine kun­der for at vælge D‑sign Teg­nestuen! Jeg ser frem til samar­be­jdet i 2021!

Det omfat­tende wayfind­ing og skil­tepro­jekt for Nyborg Kom­mune blev afs­lut­tet med nye skilte i både midt­by og i Nyborg Mari­na i juni måned.
Også i Nyborg Mari­na blev der sat nye skil­te­s­tandere og pegeskilte op inden sommerferien.
I Søster­haven i Chris­tians­feld blev det spe­cialde­signede bøl­gemø­bel sat op i det tidlige forår.
Samar­be­jdet med Nyborg Kom­mune er fort­sat med det store pro­jekt omkring mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ gen­nem Nyborg midt­by. Pro­jek­tet udvikles i et tæt samar­be­jde i arbe­jds­grup­pen, hvor både folk fra Nyborg Slot og fra Nyborg Kom­munes Teknik- og Miljøafdelin­gen, Plan og Byg deltager.
På D‑sign Teg­nestuen er der også arbe­jdet med flere spæn­dende indret­nings- og farvesæt­nings opgaver, som det igangværende for Kold­ing Kom­munes Kom­mu­nale Tand­ple­je, for Svend­borg Kom­mune i forbindelse med en ren­over­ing af én af deres skol­er samt et igangværende pro­jekt for Hader­slev Kom­mune på 2 af deres ple­je- og rehabiliteringscentre.

Pro­jekt mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ gen­nem Nyborg 

På D‑sign Teg­nestuen bliv­er der fort­sat arbe­jdet med det store pro­jekt ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i samar­be­jde med Nyborg Kom­mune og muse­ums­folk fra Nyborg Slot. De første prøver på ikonet for ‘Rigets Hov­ed­strøg’ er udført på SDU’s værk­st­ed i Pakhuset. Det endelige ikon skal udføres i bronze og lægges som flis­er gen­nem byen — der forestår en lang og spæn­dende pro­ces de kom­mende år inden hele pro­jek­tet kan realis­eres sam­tidig med at Nyborg Slot genåb­n­er i 2023!

Afprøvn­ing af de første skitser til mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i pos­i­tiv og neg­a­tiv gengivelse!

Farvesæt­ning og grafisk udsmykn­ing på Vestermarkskolen 

På D‑sign Teg­nestuen har jeg udført et forslag til farvesæt­ning og grafisk udsmykn­ing på Vester­mark­skolen i Svend­borg Kom­mune. Pro­jek­tet er udført i forbindelse med at skolen skal ren­overes. Det er ikke et stort og dyrt pro­jekt, men der er snarere tale om, hvor­dan man med enkle midler, som nye farv­er og grafisk udsmykn­ing, kan løfte en lidt slidt skole op til glæde for elever og lærere. Det gam­le men smukke gran­it­gulv kan vækkes til live for­di de nye væg­farv­er er med til at ‘løfte det op’, og det samme gør sig gældende hvis der vælges den rigtige farve på det nye linoleums­gulv — farv­er er magi!

Pro­jekt mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ gen­nem Nyborg 

På D‑sign Teg­nestuen er jeg i gang med et læn­gere­varende samar­be­jde med Nyborg Kom­mune og muse­ums­folk fra Nyborg Slot om pro­jek­tet ‘mark­er­ing af Rigets Hov­ed­strøg’ gen­nem Nyborg Midt­by. Pro­jek­tet er koblet sam­men med den store restau­rering og tilbygn­ing til Nyborg Slot, samt etab­ler­ing af den nye plads foran Nyborg Råd­hus (Schön­herr Arkitek­ter), hvor der i belægnin­gen mark­eres en tværgående rute over plad­sen. ’Rigets Hov­ed­strøg’ er det his­toriske vej­for­løb, der for­bandt Øst- og Vest­dan­mark og løb hen­over Nyborg Torv og ned gen­nem byen til færg­erne ved Kon­gens Skib­s­bro. Siden mid­de­lalderen har konger og dron­ninger også redet ind i Nyborg By ad denne rute.

I Nyborgs nye design­lin­ie på pegeskilte og pladeskilte er det enkel­he­den, de klare lin­ier og de blå, grå og grønne farv­er, der er val­gt som sym­bol på den nerve som byen Nyborg rum­mer. Øns­ket har været at skabe et design, ’der ikke råber højt’, og som sam­tidig vis­er kvalitet i mate­ri­al­e­valg og udtryk.
I forbindelse med mark­erin­gen af ’Rigets Hov­ed­strøg’ vil der blive arbe­jdet med ideer til at koble formidling af his­to­rie og by sam­men med ruten. I idéop-lægget vil der desu­den blive arbe­jdet med mulighe­den for at inte­grere belysning sam­men med mark­erin­gen af ’Rigets Hov­ed­strøg’.
Pro­jek­tet har haft opstart­møde d. 26.05 2020, og Fase 1 vil løbe i hele 2020. Fase 1 deles op i 3 under­fas­er:
1.1. ANALYSE OG ANBEFALING
1.2. KONKRETISERING OG FORMIDLINGSIDEER
1.3. SKITSEFORSLAG GENNEMARBEJDES 

Læs mere om pro­jek­tet på: https://slotsprojektet.nyborg.dk/da

Wayfind­ing og skil­tepro­jek­tet i Nyborg midt­by og Nyborg Mari­na er blevet implementeret

Wayfind­ing og skil­tepro­jek­tet for Nyborg Kom­mune er blevet imple­menteret både i midt­byen og i Nyborg Mari­na. Til pro­jek­tet er der spe­cial designet skilte, som plade­standere i over­flade­be­han­dlet alu­mini­um, fin­ger­post­skilte, grafiske ikon­er, samt grafiske over­sigt­sko­rt over midt­by og Mari­na — alt sam­men i et tæt samar­be­jde med arbe­jds­grup­pen i Nyborg Kom­mune og med Idéskilte og Hai som producenter. 

wayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dk wayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dkwayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dkwayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dk wayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dk wayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dk

Idéo­plæg til indret­ning og farvesæt­ning af Kold­ing Kom­munes Kom­mu­nale Tand­ple­je — Riis Toft

I sid­ste uge (uge 26) præsen­terede D‑sign Teg­nestuen et idéo­plæg til indret­ning og farvesæt­ning af Riis Toft Tand­ple­je. Efter som­mer­fe­rien bliv­er der arbe­jdet videre med pro­jek­tet — når per­son­ale­grup­pen har haft mulighed for at kom­mentere ideerne og selv komme med flere gode ideer!

indretning, farvesætning, design, specialdesign, belysning designtegnestue, designtegnestuen D-sign Tegnestuen

Bøl­gemø­bel til Søster­haven i Christiansfeld

I sid­ste uge (uge 21) blev Bøl­gemøblet til Søster­haven i Chris­tians­feld sat op. Møblet kom­mer til at indgå i den nye indret­ning af haven bag ved Søster­huset, hvor der bl.a. skal være et lille leg­e­om­råde m. træh­este, tram­polin og sand­kasse samt Bøl­gemøblet. På D‑sign Teg­nestuen har jeg samar­be­jdet med Land­sk­ab­sarkitekt Thomas Mis­bach Durand Thinghu­us fra Kold­ing Kom­mune. Det er KSM Kragelund der har udført corten stålkon­struk­tio­nen og sned­ker Flem­ming Fyhn der har stået for den vanske­lige opgave at udføre trædækket der består af kileskårne bræd­der lagt på bølgekonstruktionen.

bølgemøbel, Christiansfeld, Søsterhuset, design, Arkitektur, børnemøbel, legeområde, kreativitet, byrum, legeplads, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, designtegnestuenbølgemøbel, Christiansfeld, Søsterhuset, design, Arkitektur, børnemøbel, legeområde, kreativitet, byrum, legeplads

Wayfind­ing og skil­tepro­jek­tet i Nyborg er ved at blive implementeret

I sid­ste uge (uge 21) blev det første pegeskilt sat og i Nyborg midt­by. I næste uge opsættes de resterende 6 pegeskilte og 4 stk pladeskilte. Senere føl­ger flere når Torve­pro­jek­tet er klar. Også i Nyborg Mari­na bliv­er der pt. arbe­jdet med nye skilte som imple­menteres i 26/27.

wayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dkwayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dkwayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dkwayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dkwayfinding og skilteprojekt for Nyborg Kommune, flotte og veldesignede skilte, skiltedesign, designer Anne Mette Rasmussen, Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen, designtegnestue, designtegnestuen, www.d-signtegnestuen.dk

Artikel i tidsskriftet DeFarv­er om D‑sign Teg­nestuens indret­ning og farvesæt­ning på Marielund­skolen i Kolding

Marielund­skolen i Kold­ing er en spe­cial­skole og skolein­spek­tør Hen­rik Balle Lau­rid­sen udtaler: “Farvesæt­nin­gen og de grafiske møn­stre i skolens fire meter brede gan­gareal­er har været med til at ændre adfær­den hos de ofte udadrea­gerende elever — tænk at farv­er kan gøre så stor en forskel”.

D-sign Tegnestuen I tidsskriftet DeFarver - indretning og farvesætning i DeFarver - flot design - flot farvesætning - farvesætning der ændrer adfærdD-sign Tegnestuen I tidsskriftet DeFarver - indretning og farvesætning i DeFarver - flot design - flot farvesætning - farvesætning der ændrer adfærd

D‑sign Teg­nestuen — læs artiklen i DeFarver

Konkur­ren­ce­pro­jekt til ‘Nyfor­tolkn­ing af Ære­s­port’ til fejring af Genforeningen

På D‑sign Teg­nestuen har jeg delt­aget i Kold­ing Kom­munes konkur­rence om en nyfor­tolkn­ing af ære­s­porten fra Gen­forenin­gen i 1920. Pro­jek­tet vandt ikke, men her er teg­nestuens bud på en nyfor­tolkn­ing. Vin­der­pro­jek­tet er end­nu ikke offentlig­gjort, men vil blive det i maj måned.

Nyfortolkning af Æresport, D-sign Tegnestuen, designtegnestue, fejring af Genforeningen, Genforeningen i Kolding, æresport, design , arkitektur

Nyfortolkning.Æresport.D‑signTegnestuen.FINAL

Wayfind­ing og skilte pro­jek­tet til Nyborg Marina

I for­læn­gelse af ‘Wayfind­ing og skil­tepro­jek­tet’ til Nyborg Midt­by, som imple­menteres i maj/juni 2020, så udfør­er D‑sign Teg­nestuen ‘Wayfind­ing og skilte’ for Nyborg Marina/Nyborg Kom­mune i samme design hvad angår både fin­ger­post­skilte, skil­te­s­tandere i elox­eret alu­mini­um og det grafiske udtryk på kort og mas­ter. Der­til kom­mer design af 23 nye ikon­er specielt til Marinaen.

wayfinding og skilte, ikoner, grafisk design, design, arkitektur, byrum, vejviser, D-sign Tegnestuen, designtegnestuewayfinding og skilte, ikoner, grafisk design, design, arkitektur, byrum, vejviser, D-sign Tegnestuen, designtegnestue

Pro­jekt mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i Nyborg

I samar­be­jde med Nyborg Kom­mune og Nyborg Slot påb­eg­y­n­der D‑sign Teg­nestuen i foråret 2020 idé pro­jek­tet til mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i Nyborg. Pro­jek­tet udføres i forbindelse med den meget omfat­tende ren­over­ing og tilbygn­ing til Nyborg Slot, samt Schøn­herr Arkitek­ters anlæg af den store nye plads foran Nyborg Råd­hus. Pro­jekt mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ har opstart­møde i maj ’20 og vil foregå i flere fas­er der afs­luttes sam­tidig med Slottes genåb­n­ing i 2023.

Wayfind­ing og skilte pro­jek­tet i det cen­trale Nyborg — Pro­to­type sat op

Så er pro­to­typen på skil­te­s­tanderen plac­eret på hav­nen i Nyborg d. 28.11.19. Løven er teg­net frit efter Valde­mar d. II’ segl og fræset ud i alu­mini­um­spladen , som derefter er blevet over­flade­be­han­dlet i farve som corten­stål. Udover design af det nye skil­tesys­tem, så er der til pro­jek­tet også spe­cial­teg­net 15 nye ikon­er og et nyt byko­rt. Når det sam­lede pro­jekt realis­eres til foråret 2020, så vil der også blive opsat en række fin­ger­post skilte på master. 

Arkitektvirksomheden D-sign Tegnestuen Arkitekttegnestuen arkitekt mAA byrum, wayfindingprojekt, wayfinding og skilte design, arkitekt, designer, arkitektur, skiltedesign www.designtegnestue.dk flotte skilt, flot skiltedesign, spændende wayfinding, wayfinding i Nyborg, Nyborg Kommunewayfinding og skilte design, arkitekt, designer, arkitektur, skiltedesign www.designtegnestue.dk flotte skilt, flot skiltedesign, spændende wayfinding, wayfinding i Nyborg, Nyborg Kommunewayfinding og skilte design, arkitekt, designer, arkitektur, skiltedesign www.designtegnestue.dk flotte skilt, flot skiltedesign, spændende wayfinding, wayfinding i Nyborg, Nyborg Kommunewayfinding og skilte design, arkitekt, designer, arkitektur, skiltedesign www.designtegnestue.dk flotte skilt, flot skiltedesign, spændende wayfinding, wayfinding i Nyborg, Nyborg Kommunewayfinding og skilte design, arkitekt, designer, arkitektur, skiltedesign, ikoner, grafisk design, www.designtegnestue.dk flotte skilt, flot skiltedesign, spændende wayfinding, wayfinding i Nyborg, Nyborg Kommune

Wayfind­ing og skilte pro­jek­tet i det cen­trale Nyborg — Fase 4 realisering

Den første 1:1 prøve på skil­te­s­tanderen til Nyborg midt­by er udført og god­k­endt af arbe­jds­grup­pen. Nu er den første pro­to­type på vej, som skal plac­eres ved hav­nen i Nyborg sidst i novem­ber. Derefter skal det poli­tiske udvalg give deres kom­mentar­er og den endelige godkendelse.

#wayfinding #vejviser #pegeskilte #skiltestandere #skiltedesign #design #arkitektur #skilteibyen #designer #arkitekt #byrumsinventar D-sign Tegnestuen #designtegnestuen #designtegnestue

Wayfind­ing og skilte pro­jek­tet i det cen­trale Nyborg — Fase 4 realisering

På D‑sign Teg­nestuen bliv­er der arbe­jdet intenst med farv­er og grafik samt design af skil­te­s­tandere og pegeskilte til ‘Wayfind­ing og skilte pro­jek­tet’ for Nyborg Kom­mune. Det første prøveprint på den pul­ver­lak­erede stålplade er i trykken! Alu­mini­um­spladen har fået vand­skåret 2 prøvel­o­go­er og skal nu over­flade­be­han­dles så det får cortén look. Sidst i næste uge skal det hele sam­les inden det præsen­teres for arbejdsgruppen.

#wayfinding #vejviser #pegeskilte #skiltestandere #skiltedesign#design #arkitektur#wayfinding #vejviser #pegeskilte #skiltestandere #skiltedesign#design #arkitektur#wayfinding #vejviser #pegeskilte #skiltestandere #skiltedesign#design #arkitektur

Skulp­turelt leg­emø­bel til Søster­haven i Christiansfeld

Søster­haven bag ved Chris­tians­feld­cen­teret skal bl.a. have et nyt leg­e­om­råde i forbindelse med nyetab­ler­ing af haven. D‑sign Teg­nestuen samar­be­jder med Kold­ing Kom­mune om design af en skulp­turel bølge-lege ø. Lege-øen er nu ved at få lagt bræd­der på af tøm­r­er Flem­ming Fyhn. Det er et kom­pliceret arbe­jde at få de kileskårne bræd­der til at passe på den buede form med den bølgede kant. KSM Kragelund har udført den flotte stålkon­struk­tion i corten.

legemøbel, bevægelse, børneleg, design, arkitektur, Christiansfeldcenteret, Søsterhaven, Christiansfeld, legeområde, leg, siddeskulptur, bevægelsesskulpturlegemøbel, bevægelse, børneleg, design, arkitektur, Christiansfeldcenteret, Søsterhaven, Christiansfeld, legeområde, leg, siddeskulptur, bevægelsesskulpturlegemøbel, bevægelse, børneleg, design, arkitektur, Christiansfeldcenteret, Søsterhaven, Christiansfeld, legeområde, leg, siddeskulptur, bevægelsesskulptur designtegnestue D-sign Tegnestuen

legemøbel, bevægelse, børneleg, design, arkitektur, Christiansfeldcenteret, Søsterhaven, Christiansfeld, legeområde, leg, siddeskulptur, bevægelsesskulptur designtegnestue D-sign Tegnestuen legemøbel, bevægelse, børneleg, design, arkitektur, Christiansfeldcenteret, Søsterhaven, Christiansfeld, legeområde, leg, siddeskulptur, bevægelsesskulptur designtegnestue D-sign Tegnestuen legemøbel, bevægelse, børneleg, design, arkitektur, Christiansfeldcenteret, Søsterhaven, Christiansfeld, legeområde, leg, siddeskulptur, bevægelsesskulptur designtegnestue D-sign Tegnestuen

D‑sign Teg­nestuen fejr­er 20 års jubilæum i september!

D-sign Tegnestuen I DeFarver #byrum #skoler #biblioteker #wayfinding #farvesætning #design #indretning #arkitekt #designer #farver #arkitektur

D‑sign Teg­nestuen 20 års jubilæums­fold­er 2019

Ren­over­ing­spro­jek­tet på Marielund­skolen er forhån­dom­talt i tidsskriftet DeFarv­er nr. 86

Hele artiklen kom­mer i næste nr. af DeFarver

D-sign Tegnestuen I DeFarver #skoler #biblioteker #farvesætning #design #indretning #arkitekt #designer #farver #arkitektur

Kon­cept for wayfind­ing og skilte i det cen­trale Nyborg

D‑sign Teg­nestuen har fra marts — juli måned 2019 samar­be­jdet med Nyborg Kom­mune om udvikling af design­lin­ien for et nyt wayfind­ing og skil­tekon­cept i det cen­trale Nyborg. Med bag­grund i 2 rap­porter udar­be­jdet af Gehl Arkitek­ter i hen­holdsvis 2014 og 2018, samt Nyborg Kom­munes eget idékat­a­log for fremti­dens byliv i Nyborg, er der arbe­jdet på ved hjælp af wayfind­ing ele­menter og skilte, at skabe en sam­men­hæn­gende bymidte fra den his­toriske byk­erne til sta­tion og motorvej. Pro­jek­tet er ét af mange igangværende pro­jek­ter i Nyborg, hvor Nyborg Slot er i gang med et meget stort restau­rerings- og tilbygn­ing­spro­jekt. På plad­sen foran Råd­huset og i sam­men­hæng med slot­sren­overin­gen er Schön­herr arkitek­ter i gang med pro­jek­ter­ing af ny belægn­ing til plad­sen, hvor bl.a. den tidligere Kongerute bliv­er mark­eret i et tværgående spor i belægnin­gen. På D‑sign Teg­nestuen fort­sæt­ter vi samar­be­jdet med Nyborg Kom­mune på den anden side af som­mer­fe­rien, hvor der bl.a. bliv­er fokus på det fælles mate­ri­al­e­valg for alle pro­jek­terne. Deru­dover skal der opsættes en pro­to­type på det skil­tekon­cept, som i et tæt samar­be­jde med arbe­jds­grup­pen er udar­be­jdet af D‑sign Tegnestuen.

Pro­jek­tet har bestået af 3 fas­er: Fase 1 analyse — Fase 2 wayfind­ing greb — Fase 3 design­lin­ie og tid­splan for implementering

wayfinding, skiltning, byrumsdesign, byrum spændende byrum, spændende wayfinding designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuen

Indret­ning, farvesæt­ning og grafiske møn­stre på Marielundskolen

På D‑sign Teg­nestuen har jeg det sen­este år samar­be­jdet med Schmidt Arkitek­t­fir­ma, Kold­ing Kom­mune og per­son­ale og ledelse på Marielund­skolen om ren­over­ing af  Marielund­skolen i Kold­ing. D‑sign Teg­nestuen står for indret­ning, farvesæt­ning og design af grafiske ele­menter. Skolen er en spe­cial skole og i forbindelse med ren­overin­gen af skolen har det været vigtigt at skabe en bedre udnyt­telse af de 4 meter brede gan­gareal­er, så de kan anven­des som et aktiv for børn og lærere på skolen. Ved at lægge halv­cirkler på gul­vet udført i For­bos Mar­moleum Wal­ton og male farvede fel­ter på vægfladerne er der skabt rum i rum­met. Skolen blev ind­taget af børn, per­son­ale og foræl­dre i beg­y­n­delsen af juni 2019.

farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.comfarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.comfarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com#skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com  #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com#skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com

Farvesæt­ning og grafisk udsmykn­ing for Kold­ing Kom­mune og Kold­ing Boldklub

På D‑sign Teg­nestuen er jeg i gang med et farvesæt­nings og udsmykn­ing­spro­jekt for Kold­ing Kom­mune og Kold­ing Bold­klub. Da brugerne blev involveret udviklede den grafiske udsmykn­ing sig! Ideen om at arbe­jde med grafikken i fod­bold­baner, blev plud­selig også til et anven­deligt strate­gi board ved at vi print­er udsmyknin­gen på mag­netiske white­board plad­er på 150 x 250 cm.

farvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuenfarvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuenfarvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuenfarvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuen