Nyheder

Kold­ing Kom­mune  — Idékat­a­log til formidling af Dron­ning Doroth­eas Slot­shave i Klostergadekvarteret

D‑sign Teg­nestuen samar­be­jder med Kold­ing Kom­mune om pro­jek­tet i Kloster­gade og Lille­brostræde, hvor der er et ønske om at få ideer til hvor­dan man kan formi­dle Dron­ning Doroth­eas Slot­shave når der skal lægges ny belægn­ing, etableres ny beplant­ning og etableres nye sid­de­fa­ciliteter. I forbindelse med pro­jek­tet har Kold­ing Kom­mune afhold 3 work­shops for borg­ere i byen og beboere i området. På den anden work­shop holdt D‑sign Teg­nestuen et oplæg omkring formidling af his­to­rie i byens rum med udgangspunkt i wayfind­ing og formidling­spro­jek­tet i Nyborg.

Fak­ta: pro­jek­tet udføres i samar­be­jde med Kold­ing Kom­mune, Land+ og D‑sign Teg­nestuen og for­ventes færdi­getableret i april 2025.

Nyborg Kom­mune og Øst­fyns Museer - Wayfind­ing og formidling til Volden

På D‑sign Teg­nestuen fort­sæt­ter jeg samar­be­jdet med Nyborg Kom­mune og Øst­fyns Museer om at designe wayfind­ing og formidling til Vold­en, hvor design­lin­jen fra ‘wayfind­ing og skil­tepro­jek­tet’ og fra pro­jek­tet ‘Rigets Hov­ed­strøg’ fort­sættes. Det er pla­nen, at der til foråret etableres 15 formidlings­standere på Vold­en, der fortæller his­to­rien om Nyborg Fæst­ning. På standeren og via min­dre pejlemærk­er formi­dles den 3 km lange rute på Vold­en via et lagdelt kort, der vis­er hvor­dan Vold­en har set ud i 3 forskel­lige tidspe­ri­oder. Til rund­turen er der desu­den udført en fold­er, som kan hentes hos Vis­it­Ny­borg på Torvet. På teg­nestuen er jeg i gang med pro­to­typer på skilt, kro­nel­o­go og planch­er. Før realis­erin­gen skal pro­jek­tet god­k­endes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Fak­ta: Pro­jek­tet udføres i et samar­be­jde mellem Nyborg Kom­mune, Øst­fyns Museer og D‑sign Tegnestuen.

Nyborg Kom­mune - Bod­il Begtrups Plads 

Søndag d. 12. nov. blev Bod­il Begtrups plads i Nyborg ind­vi­et. Det er Urban­lab Nordic der har teg­net plad­sen og D‑sign Teg­nestuen der har designet de nye skilte, hvor design­lin­jen fra wayfind­ning og skil­tepro­jek­tet og fra ‘Rigets Hov­ed­strøg’ er fortsat. 

Bod­il Begtrup blev født d. 12. novem­ber 1903 i Nyborg og Bod­il Begtrup var kvin­de­sags­forkæm­per, FN-del­e­gat og ambas­sadør. Bod­il Begtrups kar­riere udspillede sig først og fremmest inter­na­tion­alt, og hun fik stor betyd­ning for sikrin­gen af kvin­ders rettigheder. 

Nyborg Kom­mune - ‘Rigets Hov­ed­strøg’ - wayfind­ing, his­to­riefortælling og formidling

Rigets Hov­ed­strøg’ i Nyborg er blevet færdig etableret i okt. 2023. På ‘Rigets Hov­ed­strøg’ får du for­t­alt his­to­rien om det his­toriske vej­for­løb, der for­bandt Øst- og Vest­dan­mark. Rejsende på tværs af lan­det helt fra 1500-tal­let og op til 1930’erne benyt­tede dette vej­for­løb, når de skulle over Storebælt.

På det 1 km lange strøg gen­nem byen er der plac­eret 154 ikon­flis­er på 9 x 9 cm, der skaber det gen­nemgående spor med 3 forskel­lige motiv­er: ‘hju­likonet’, løve-hjerteikonet’ og ‘kro­neikonet’. 

Der desu­den plac­eret 48 bronze­flis­er på 30 x 30 cm, der med deres 23 forskel­lige motiv­er vis­er nogle af alle de men­nesker og trans­port­mi­dler der har færd­edes på ‘Rigets Hov­ed­strøg’ for at komme til eller fra færgelejet.

De 10 over­sigt­sko­rt på Ø 100 cm vis­er med en mess­ing­knop hvor du er plac­eret. Over­sigt­sko­rtene er teg­net efter for­læg fra Niels Høirups Kort over Nyborg, som byen så ud omkring 1810, hvor fæst­nin­gen var på sit højeste. Tæt på de store kort er der plac­eret en formidlings­stander, hvor der kan læs­es om his­to­rien på både dan­sk og engelsk.

Pro­jek­tet er blevet til i et samar­be­jde mellem Nyborg Kom­mune, Nyborg Slot, Øst­fyns Museer og D‑sign Teg­nestuen. Arbe­jdet med den kom­plicerede støb­n­ing af bronze­flis­er og kort er udført af Skulp­turstøberi­et i Svend­borg. Birke­ly Anlægs­gart­ner har stået for etab­lerin­gen af fliserne.

Nyborg Kom­mune - ‘Rigets Hov­ed­strøg’ - wayfind­ing, his­to­riefortælling og formidling

De 10 store Ø 100 cm bronzeko­rt er ved at blive plac­eret på ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i Nyborg her i sep­tem­ber måned — det 1 km lange strøg med bronze­flis­er pr. 4. meter. På ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i Nyborg kom­bineres wayfind­ing med his­to­riefortælling og formidling af by og historie. 

Pro­jek­tet er blevet til i et samar­be­jde mellem Nyborg Kom­mune, Nyborg Slot, Øst­fyns Museer og D‑sign Teg­nestuen. Alle flis­er er teg­net efter gam­le fotos med motiv­er der så vidt mulig er fra Nyborg. Over­sigt­sko­rtene er teg­net efter for­læg fra Niels Høirups Kort over Nyborg, som byen så ud omkring 1810, hvor fæst­nin­gen var på sit højeste. Arbe­jdet med den kom­plicerede støb­n­ing af bronze­flis­er og kort er udført af Skulp­turstøberi­et i Svendborg. 

Kold­ing Kom­mune, Ålegår­den — farvesæt­ning, wayfind­ig og udsmykning

Kun­st­pro­jek­tet på Ålegår­den for Kold­ing Kom­mune er ved at nå sin afs­lut­ning og kun de sid­ste detal­jer man­gler inden den offi­cielle ind­vielse d. 18. august. På Ålegår­den er der arbe­jdet med at skabe en hel­hed gen­nem bygnin­gens 7000 m² mellem farvesæt­ning, udsmykn­ing og wayfind­ing. Kun­st­pro­jek­tet er blevet til i et tæt samar­be­jde mellem designer/kunstner Kris­tine Mands­berg og D‑sign Teg­nestuen, der sam­tidig har fun­geret som pro­jek­tled­er på opgaven. I forbindelse med pro­jek­tet har Kris­tine Mands­berg også udviklet nye lyd­pan­el­er til kan­ti­nens udsmykning.

Ålegår­den skal fre­mover huse en række af Kold­ing Kom­munes afdelinger, som hjælpemid­de­lafdelin­gen, hjem­me­ple­je, hjem­me­hjælp, syge­ple­jek­linikker, dag­ple­jead­min­is­tra­tion, økono­mi­afdel­ing, dig­i­talis­er­ing & Nexus, SSR, designkon­sulen­ter, chef­grup­pen, kvalitet­safdel­ing samt direk­tions- og mødelokaler.

Fak­ta: Kold­ing Kom­mune har stået for ren­over­ing­sop­gaven af den 7000 m² store bygn­ing i samar­be­jde med Teg­nestuen Mejeri­et. Kun­st­pro­jekt: farvesæt­ning, wayfind­ing og udsmykn­ing er udført af kunstner/designer Kris­tine Mands­berg og D‑sign Tegnestuen.

Nyborg Kom­mune - ‘Rigets Hov­ed­strøg’ - wayfind­ing, his­to­riefortælling og formidling 

De første formidlings­standere er nu sat op på ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i Nyborg — det 1 km lange strøg med bronze­flis­er pr. 4. meter. På ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i Nyborg kom­bineres wayfind­ing med his­to­riefortælling og formidling af by og his­to­rie. De 10 store bronzeko­rt og de min­dre bronze­flis­er i Adel­gade bliv­er desværre først etableret i august/sept. da anlægs­gart­neren man­gler folk! 

Pro­jek­tet er blevet til i et samar­be­jde mellem Nyborg Kom­mune, Nyborg Slot, Øst­fyns Museer og D‑sign Teg­nestuen. Alle flis­er er teg­net efter gam­le fotos med motiv­er der så vidt mulig er fra Nyborg. Over­sigt­sko­rtene er teg­net efter for­læg fra Niels Høirups Kort over Nyborg, som byen så ud omkring 1810, hvor fæst­nin­gen var på sit højeste. Arbe­jdet med den kom­plicerede støb­n­ing af bronze­flis­er og kort er udført af Skulp­turstøberi­et i Svendborg. 

Hader­slev Kom­mune, Sund­hed­s­cen­ter Hader­slev — wayfind­ing og skiltning.

Sund­hed­s­cen­ter Hader­slev der blev ind­vi­et i 2018 og er teg­net af KPF Arkitekter/Erik Arkitek­ter havde brug for et ekstra lag af wayfind­ing som sup­ple­ment til de eksis­terende skilte. 

Sam­men med arbe­jds­grup­pen gik vi på rund­tur i huset og der blev drøftet og udvek­slet ideer. Derefter udfærdi­gede D‑sign Teg­nestuen et idékat­a­log med diverse ideer til hvor­dan der med enkle tilt­ag og få midler kunne skabes forbedring for brugerne af huset. Forslaget gik i al sin enkel­hed ud på at anvende farverne fra kun­st­neren Kris­t­ian Vod­ders fine udsmykn­ing som udgangspunkt for val­get af 3 wayfind­ing farv­er på hen­holdsvis stuen, parterre og 1. sal. — orange, klar grønne og klar blå.

Farvede foli­er med hvide tek­ster på blev påført dørene ind til de forskel­lige afdelinger, og de eksis­terende skilte fik mon­teres små kvadratiske farve­fel­ter for at binde det hele sam­men.
Det nye lag af wayfind­ing har efter kun­dens udsagn gjort det meget let­tere for husets brugere at finde vej.

Hern­ing Kom­mune - Wayfind­ing og Formidling i Gjellerup Enge

D‑sign Teg­nestuen — Wayfind­ing og Formidling I Hern­ing, hvor de har meget at byde på med de mange blå-grønne områder, der lig­ger i en ring rundt om byen. Èt af disse områder ved Gjellerup Enge blev ind­vi­et mandag d. 15. maj. På D‑sign Teg­nestuen har jeg designet en ny ‘skil­te­fam­i­lie’ til Hern­ing Kom­munes Blå-Grønne områder, hvor området ved Gjellerup Enge er et pilot­pro­jekt for afprøvn­ing af den nye type skilte. I Gjellerup Enge er der etableret 3 nye skilte val­gt ud fra ‘skil­te­fam­i­lien’ der består af 10 forskel­lige skil­te­typer. Der­til har pro­jek­tet inde­holdt et skit­seo­plæg til hvor­dan der kan etableres ophold­som­råder, områder til bevægelse og lege- og formidling­som­råder der visuelt hænger sam­men og ind­pass­es i de smukke naturområder.

Fak­ta: Gjellerup Enge er et ca. 80 ha stort bynært natur­om­råde, hvor der er skabt et sam­men­hæn­gende natur­om­råde med græssende dyr, enge med kær, over­drev, skov og krat, hvor fugle som san­glærke og vibe får nye fugtige enge at yngle på. Det nye område ved Gjellerup Enge skal sikre naturen og give frilufts oplevelser til de besøgende. 

Pro­jek­tet er blevet til i et samar­be­jde mellem Ege Car­pets, Den Danske Natur­fond, Hern­ing Vand, Ravns­b­jerg Grun­de­jer­foren­ing og Hern­ing Kom­mune, som tilsam­men ejer areal­erne i Gjellerup Enge.

Nyborg Kom­mune - ‘Rigets Hov­ed­strøg’ - når wayfind­ing, his­to­riefortælling og formidling smelter sammen

I løbet af juni måned vil det være muligt at gå på opdagelse på det færdig anlagte ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i Nyborg — ca. 1 km med bronze­flis­er pr. 4. meter. På ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i Nyborg kom­bineres wayfind­ing med his­to­riefortælling og formidling af by og his­to­rie. Pro­jek­tet er blevet til i et samar­be­jde mellem Nyborg Kom­mune, Nyborg Slot, Øst­fyns Museer og D‑sign Teg­nestuen. Alle flis­er er teg­net efter gam­le fotos med motiv­er der så vidt mulig er fra Nyborg. Over­sigt­sko­rtene er teg­net efter Niels Høirups Kort over Nyborg, som byen så ud omkring 1810, hvor fæst­nin­gen var på sit højeste. Arbe­jdet med den kom­plicerede støb­n­ing af bronze­flis­er og kort er udført af Skulp­turstøberi­et i Svendborg. 

Læs mere om pro­jek­tet på: https://d‑signtegnestuen.dk/projekter/byrum‑2/

Og læs også på: https://d‑signtegnestuen.dk/projekter/byrum/

Læs om pro­jek­tet på Nyborg Slots www.side: https://nyborgslot.dk/rigets-hovedstroeg/

Kold­ing Kom­mune, Ålegår­den — farvesæt­ning, wayfind­ig og udsmykning

Ålegår­den i Kold­ing er ved at blive ren­overet. Det er Kold­ing Kom­munes Kom­mu­nale Ejen­domme der står for pro­jek­tet i samar­be­jde med Teg­nestuen Mejeri­et. Bygnin­gen er på 7000 m² og skal huse Syge­ple­je, hjælpemid­de­lafdel­ing, hjemmesyge­ple­je, dag­ple­jead­min­is­tra­tion, økono­mi­afdel­ing, designkon­sulen­ter, admin­is­tra­tion etc. D‑sign Teg­nestuen skal sam­men med kunstner/designer Kris­tine Mands­berg stå for at farvesætte bygnin­gen, for wayfind­ing og for udsmykn­ing. Det spæn­dende samar­be­jde mellem Kris­tine Mands­b­jerg og D‑sign Teg­nestuen er godt i gang og hele pro­jek­tet blev præsen­teret og god­k­endt af Byggestyre­grup­pen d. 02.11.22. Pro­jek­tet udvikles i et tæt samar­be­jde med brugere af huset, en kon­sulent fra Trapholt, Kold­ing Kom­mune og Teg­nestuen Mejeri­et. Realis­erin­gen af Kris­tine Mands­bergs kun­st­ner­iske udsmykn­ing er nu godt i gang her i beg­y­n­delsen af feb­ru­ar ’23 — opgaven vare­tages af Maler­fir­maet Vagn Poulsen og deres dygtige malere.

Nyborg Kom­mune - ‘Rigets Hovedstrøg’

De sid­ste kvadratiske bronze­flis­er til ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i Nyborg er ved at komme ud af gips­formene på Skulp­turstøberi­et i Svend­borg. Sidst i juni måned blev dele af Fase 1 etableret på Skib­s­broen. Flis­erne er allerede ved at patinere og får på den måde mere liv — vi føl­ger spændte processen! De store over­sigt­sko­rt på Ø 100 cm er først nu ved at blive pro­duc­eret og vil der­for først blive etableret sidst på året. I uge 40 beg­y­n­der Anlægs­gart­ner Birke­ly etab­lerin­gen af Fase 2 der går op gen­nem Adel­gade og ned ad Konge­gade — her vil de store kort dog også først blive etableret senere og det samme gælder de 10 formidlingspæle der skal fortælle his­to­rien om ‘Rigets Hov­ed­strøg’. Det sam­lede strøg der skal anlægges gen­nem Nyborg er på ca. 1 km, hvor bronze­flis­er på 9 x 9 cm og 30 x 30 cm lægges med 4 meters afs­tand samt 10 stk. Ø 100 cm oversigtskort.

Læs mere om ‘Rigets Hov­ed­strøg’ på Nyborg Slots www.side via dette link: https://nyborgslot.dk/rigets-hovedstroeg/

Pro­jekt mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ gen­nem Nyborg 

Samar­be­jdet med Nyborg Kom­mune fort­sæt­ter i 2021 — foreløbig med de indle­dende skitser til arbe­jdet med ‘bronze­flis­erne’, der skal bære motiv­er på de trans­port­mi­dler der har færd­edes på ‘Rigets Hov­ed­strøg’ gen­nem Nyborg midt­by fra mid­de­lalder og frem til 1937. Jeg har besøgt Skulp­turstøberi­et i Svend­borg for at se værk­st­edet, arbe­jdsme­toder og de mange mulighed­er for over­flad­er som der findes.

Patiner­ing­sprøver i bronze udført hos Skulp­turstøberi­et i Svend­borg. Prøverne i midten er udført i Mdf plade, som der derefter er lavet de silikone­forme over som er anvendt til bronzestøbningen. 

Kold­ing Kom­mune, Munkevænget skole — facadeudsmykn­ing i forbindelse med renovering

Her i jan­u­ar 2023 er disse 6 udsmykn­ingse­le­menter blevet mon­teret på faca­den på Munkevænget skole i Kold­ing. Pro­jek­tet er udført som et kun­st­pro­jekt i forbindelse med at Kold­ing Kom­mune ren­over­er skolens facad­er. På skolen arbe­jder de med værdier som: omsorg, engage­ment, faglighed, ans­var, respekt og den sam­lende kløver der rum­mer alle værdier. Med udgangspunkt i ikon­erne for disse værdier, har vi på D‑sign Teg­nestuen, arbe­jdet med at skabe en udsmykn­ing, som flet­ter værdierne sam­men og skaber tværgående fortællinger. Ideer som måske senere kan anven­des af skolen på nye måder.

Hader­slev Kom­mune, Vojens Sund­hed­s­cen­ter — indret­ning, farvesæt­ning og wayfinding

Vojens Sund­hed­s­cen­ter ønsker at gøre Sund­hed­cen­tret mere imødek­om­mende og til et Sund­hed­s­cen­ter for alle byens borg­ere — unge som ældre. På bag­grund af work­shop­for­løb med brugerne har D‑sign Teg­nestuen i et tæt samar­be­jde med arbe­jds­grup­pen udført forslag til tilt­ag der kan skabe nye imødek­om­mende ram­mer for byens borg­ere. Der er arbe­jdet med nye farv­er, skilt­ning og nye møbler både ude og inde i Sund­hed­s­cen­tret. De sid­ste detal­jer man­gler stadig at komme på plads — bl.a. nye trap­petrin af eg der lægges i den eksis­terende trappe smat de sid­ste nye skilte. 

Pro­jekt mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ gen­nem Nyborg 

I Fyens Stift­sti­dende d. 26.04.21 beskrives pro­jekt ‘Mark­er­ing af Rigets Hov­ed­strøg’ — læs artiklen her: 

Pro­jekt mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ gen­nem Nyborg 

Samar­be­jdet med Nyborg Kom­mune fort­sæt­ter i 2021 — foreløbig med de indle­dende skitser til arbe­jdet med ‘bronze­flis­erne’, der skal bære motiv­er på de trans­port­mi­dler der har færd­edes på ‘Rigets Hov­ed­strøg’ gen­nem Nyborg midt­by fra mid­de­lalder og frem til 1937. Jeg har besøgt Skulp­turstøberi­et i Svend­borg for at se værk­st­edet, arbe­jdsme­toder og de mange mulighed­er for over­flad­er som der findes.

Wayfind­ing og skil­tepro­jek­tet i Nyborg midt­by og Nyborg Mari­na er blevet implementeret

Wayfind­ing og skil­tepro­jek­tet for Nyborg Kom­mune er blevet imple­menteret både i midt­byen og i Nyborg Mari­na. Til pro­jek­tet er der spe­cial designet skilte, som plade­standere i over­flade­be­han­dlet alu­mini­um, fin­ger­post­skilte, grafiske ikon­er, samt grafiske over­sigt­sko­rt over midt­by og Mari­na — alt sam­men i et tæt samar­be­jde med arbe­jds­grup­pen i Nyborg Kom­mune og med Idéskilte og Hai som producenter. 

I Nyborg midt­by er skil­te­s­tanderen kom­met i fornemt sel­skab på Schön­herr Land­sk­ab­sarkitek­ters smukke nyan­lagte plads foran Nyborg Rådhus.
Det omfat­tende wayfind­ing og skil­tepro­jekt for Nyborg Kom­mune blev afs­lut­tet med nye skilte i både midt­by og i Nyborg Mari­na i juni måned.
Også i Nyborg Mari­na blev der sat nye skil­te­s­tandere og pegeskilte op inden sommerferien.

Bøl­gemø­bel til Søster­haven i Christiansfeld

I sid­ste uge (uge 21) blev Bøl­gemøblet til Søster­haven i Chris­tians­feld sat op. Møblet kom­mer til at indgå i den nye indret­ning af haven bag ved Søster­huset, hvor der bl.a. skal være et lille leg­e­om­råde m. træh­este, tram­polin og sand­kasse samt Bøl­gemøblet. På D‑sign Teg­nestuen har jeg samar­be­jdet med Land­sk­ab­sarkitekt Thomas Mis­bach Durand Thinghu­us fra Kold­ing Kom­mune. Det er KSM Kragelund der har udført corten stålkon­struk­tio­nen og sned­ker Flem­ming Fyhn der har stået for den vanske­lige opgave at udføre trædækket der består af kileskårne bræd­der lagt på bølgekonstruktionen.

bølgemøbel, Christiansfeld, Søsterhuset, design, Arkitektur, børnemøbel, legeområde, kreativitet, byrum, legeplads, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, designtegnestuenbølgemøbel, Christiansfeld, Søsterhuset, design, Arkitektur, børnemøbel, legeområde, kreativitet, byrum, legeplads

Artikel i tidsskriftet DeFarv­er om D‑sign Teg­nestuens indret­ning og farvesæt­ning på Marielund­skolen i Kolding

Marielund­skolen i Kold­ing er en spe­cial­skole og skolein­spek­tør Hen­rik Balle Lau­rid­sen udtaler: “Farvesæt­nin­gen og de grafiske møn­stre i skolens fire meter brede gan­gareal­er har været med til at ændre adfær­den hos de ofte udadrea­gerende elever — tænk at farv­er kan gøre så stor en forskel”.

D-sign Tegnestuen I tidsskriftet DeFarver - indretning og farvesætning i DeFarver - flot design - flot farvesætning - farvesætning der ændrer adfærdD-sign Tegnestuen I tidsskriftet DeFarver - indretning og farvesætning i DeFarver - flot design - flot farvesætning - farvesætning der ændrer adfærd

D‑sign Teg­nestuen — læs artiklen i DeFarver

Indret­ning, farvesæt­ning og grafiske møn­stre på Marielundskolen

På D‑sign Teg­nestuen har jeg det sen­este år samar­be­jdet med Schmidt Arkitek­t­fir­ma, Kold­ing Kom­mune og per­son­ale og ledelse på Marielund­skolen om ren­over­ing af  Marielund­skolen i Kold­ing. D‑sign Teg­nestuen står for indret­ning, farvesæt­ning og design af grafiske ele­menter. Skolen er en spe­cial skole og i forbindelse med ren­overin­gen af skolen har det været vigtigt at skabe en bedre udnyt­telse af de 4 meter brede gan­gareal­er, så de kan anven­des som et aktiv for børn og lærere på skolen. Ved at lægge halv­cirkler på gul­vet udført i For­bos Mar­moleum Wal­ton og male farvede fel­ter på vægfladerne er der skabt rum i rum­met. Skolen blev ind­taget af børn, per­son­ale og foræl­dre i beg­y­n­delsen af juni 2019.

farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.comfarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.comfarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com#skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com  #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com#skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com