Brugerdrevet Design

 

D‑sign Tegnestuen arbejder med brugerinddragelse i designprocessen

 

D‑sign Teg­nestuen har færdigud­viklet dialo­gred­sk­a­bet, som nu er i produktion

Ideen med dialo­gred­sk­a­bet ’Lighed­er & Forskelle’ er, at det på en humoris­tisk og ligeværdig måde dan­ner en fælles forståelse for kul­turelle lighed­er og forskelle. Red­sk­a­bet kan igen­nem dia­log ned­bryde tabuer og mane for­domme til jor­den. Dermed kan dialo­gred­sk­a­bet under­støtte og fremme integrationsprocessen.
Dialo­gred­sk­a­bet er blevet til i en bruger­drevet pro­ces i samar­be­jde med kur­sis­ter og under­vis­ere på Kold­ing Kom­munes Sprogskole og kur­sis­terne på Dan­sk Fly­gt­ninge­hjælps Sprogskole Job & Sprog samt gym­nasi­et KG i Kold­ing.Dialo­gred­sk­a­bet er blevet færdigud­viklet i tæt samar­be­jde med grafik­er Kamil­la Asmussen fra fir­maet i made this*. Det er fir­maet Inprint fra Kold­ing der pro­duc­er­er det!
Kold­ing Kom­munes Inte­gra­tionspul­je har støt­tet færdigud­viklin­gen af dialo­gred­sk­a­bet økonomisk.
D-sign Tegnestuen #designtegnestuen #brugerdrevetdesign #designprocesser #workshopforløb #ldialogredskab #integrationsspil #spildesign #integration

 

Design i Folkeskolen

IMG_2927spiral.forside

Design i folkeskolen. D‑sign Teg­nestuen har end­nu en gang udført pro­jek­tet ‘Piger i Bevægelse’ — denne gang for Byliv Kold­ing. Et work­shop­for­løb hvor pigerne har arbe­jdet med design­processen og udvikling af ideer til et nyt bevægelsesom­råde ved bolig­be­byggelsen Munke­bo i Kold­ing. I pro­jek­tet er der både fokus på sund­hed, kost og motion, sam­tidig med at der arbe­jdes med inno­va­tion og design. Gen­nem hele for­lø­bet arbe­jdes der med mod­eller, farv­er og mate­ri­aler. Pigernes ideer skal præsen­teres for Munke­bos bestyrelse d. 22. juni 2016, hvor pigerne skal over­be­vise bestyrelsen om, at deres pro­jek­ter er så gode, at de skal realis­eres ved klub­huset ‘Den Grønne Gren’ der lig­ger midt i området ved Munkebo.

IMG_2909IMG_2933IMG_2944IMG_2973IMG_2977IMG_2981.lilleIMG_2983.lilleIMG_3057.lilleIMG_3049.lilleIMG_3044.lilleIMG_3069IMG_3064

IMG_3118IMG_3136.lilleIMG_3132.lilleIMG_3142.lilleIMG_3166.lilleIMG_3170.lille

 

D‑sign Teg­nestuen har faciliteret, samt delt­aget i en work­shop på Koldingbibliotekerne

Som del af Kold­ing­bib­liotek­ernes kom­mende Vestibulepro­jekt, så var start­skud­det en work­shop, som D‑sign Teg­nestuen både faciliterede og selv del­tog i d. 17. maj. I work­shop­pen del­tog én af bib­liotekar­erne, grafik­er Tine Kil­dahl, grafik­er Kamil­la Asmussen, samt 2 per­son­er fra Lammhults Bib­lioteks­de­sign. Der kom en masse gode ideer frem på de 3 timer som work­shop­pen varede!

D-sign Tegnestuen arbejder med #lysirum #indretningafbiblioteker #farvesætningpåbiblioteker spændende farvesætning på #nyindretning #flottefarver #farvesætning #biblioteker #biblioteksindretninger #legeområder på #biblioteker #designtegnestuen #skrankedesign #design af nyt #inventar #workshopforløb #lys #indretning #lysirum #rumdesignD-sign Tegnestuen arbejder med #lysirum #indretningafbiblioteker #farvesætningpåbiblioteker spændende farvesætning på #nyindretning #flottefarver #farvesætning #biblioteker #biblioteksindretninger #legeområder på #biblioteker #designtegnestuen #skrankedesign #design af nyt #inventar #workshopforløb #lys #indretning #lysirum #rumdesign
D-sign Tegnestuen arbejder med #lysirum #indretningafbiblioteker #farvesætningpåbiblioteker spændende farvesætning på #nyindretning #flottefarver #farvesætning #biblioteker #biblioteksindretninger #legeområder på #biblioteker #designtegnestuen #skrankedesign #design af nyt #inventar #workshopforløb #lys #indretning #lysirum #rumdesignD-sign Tegnestuen arbejder med #lysirum #indretningafbiblioteker #farvesætningpåbiblioteker spændende farvesætning på #nyindretning #flottefarver #farvesætning #biblioteker #biblioteksindretninger #legeområder på #biblioteker #designtegnestuen #skrankedesign #design af nyt #inventar #workshopforløb #lys #indretning #lysirum #rumdesignD-sign Tegnestuen arbejder med #lysirum #indretningafbiblioteker #farvesætningpåbiblioteker spændende farvesætning på #nyindretning #flottefarver #farvesætning #biblioteker #biblioteksindretninger #legeområder på #biblioteker #designtegnestuen #skrankedesign #design af nyt #inventar #workshopforløb #lys #indretning #lysirum #rumdesign

 

Design i Folkeskolen

Brugerdrevet design

Bruger­drevet design —  Pro­jek­tet ‘Piger i bevægelse’ der først blev udført som prøve­for­løb på Aalykkeskolen, Brænd­kjærskolen og Munkevængets Skole i Kold­ing og senere som et læn­gere for­løb på Munkevængets Skole med pigerne fra to 8. klass­er. For­lø­bet gen­t­ages i foråret 2016.

IMG_5740IMG_7776IMG_7704-amc

IMG_7779worksh.2work3.modelf

IMG_7795brugerdrevet design.modellerIMG_7801

Ud fra pigernes mange ideer for­m­gav jeg på D‑sign Teg­nestuen forslag til 5 bevægelsesstationer.

piger2www.maj14sitpdf.piger.sidetilwww

 

Designred­skab til Folkeskolen

 

 

spiral.forside

 

D‑sign Teg­nestuen har udført en pro­to­type på et designred­skab til brug i Folkeskolens desig­nun­dervis­ning. Pro­jek­tet blev betalt af Busi­ness Kold­ing under det EU støt­tede Interreg4A/Winvin pro­jekt. D‑sign Teg­nestuen betalte fir­maet MADE for at udføre inter­views med lærere på 5 forskel­lige skol­er i Kold­ing inden udar­be­jdelsen af designred­sk­a­bet. Jeg arbe­jder løbende med at videreud­vikle designred­sk­a­bet, som igen vil blive anvendt i det nye work­shop­for­løb med ‘Piger i bevægelse’, som påb­eg­y­n­des d. 20. maj 2016 på Munkevængets Skole i Kolding.

 

Work­shop på Odense Bib­lioteks filialer

IMG_6723

Odense Bib­lioteks fil­ialer i Tarup og Vollsmose. D‑sign Teg­n­stuen del­tog i en work­shop sam­men med medar­be­jderne i forbindelse med imple­menter­ing af Borg­erser­vice. På bag­grund af ideerne på work­shop­pen udar­be­jd­ede D‑sign Teg­nestuen 2 idékataloger.

IMG_6710IMG_6732IMG_6711.lille

 

Børn i byen — ‘Walk and talk’

bytur6

Bruger­drevet design — i forbindelse med kids n’ tweens pro­jek­tet ‘Børn i Byen’ var pro­jek­t­grup­pen  på walk and talk i Kold­ing midt­by med børn fra Munkevængets SFO. Pro­jek­t­grup­pen bestod af led­eren af Design­børne­haven Sans­es­lot­tet Mar­i­anne Arn­steen Dupont, inter­ak­tions­de­sign­er Ole Prinds, Ib Mogensen og Ras­mus Nielsen fra Out-sider og Cand.stud.polyt Kris­tine Gregersen og D‑sign Tegnestuen.

bytur2Bymøbler-4bytur1