Farver/udsmykning

Kold­ing Kom­mune, Ålegår­den — farvesæt­ning, wayfind­ig og udsmykning

Kun­st­pro­jek­tet på Ålegår­den for Kold­ing Kom­mune er ved at nå sin afs­lut­ning og kun de sid­ste detal­jer man­gler før den offi­cielle ind­vielse d. 18. august. På Ålegår­den er der arbe­jdet med at skabe en hel­hed gen­nem bygnin­gens 7000 m² mellem farvesæt­ning, udsmykn­ing og wayfind­ing. Kun­st­pro­jek­tet er blevet til i et tæt samar­be­jde mellem designer/kunstner Kris­tine Mands­berg og Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen/D‑sign Teg­nestuen, der sam­tidig har fun­geret som pro­jek­tled­er på opgaven. I forbindelse med pro­jek­tet har designer/kunstner Kris­tine Mands­berg udviklet nye lyd­pan­el­er til kan­ti­nens udsmykning.

Ålegår­den skal fre­mover huse en række af Kold­ing Kom­munes afdelinger, som hjælpemid­de­lafdelin­gen, hjem­me­ple­je, hjem­me­hjælp, syge­ple­jek­linikker, dag­ple­jead­min­is­tra­tion, økono­mi­afdel­ing, dig­i­talis­er­ing & Nexus, SSR, designkon­sulen­ter, chef­grup­pen, kvalitet­safdel­ing samt direk­tions- og mødelokaler.

Fak­ta: Kold­ing Kom­mune har stået for ren­over­ing­sop­gaven af den 7000 m² store bygn­ing i samar­be­jde med Teg­nestuen Mejeri­et. Kun­st­pro­jekt: farvesæt­ning, wayfind­ing og udsmykn­ing er udført af kunstner/designer Kris­tine Mands­berg og D‑sign Tegnestuen.

Kold­ing Kom­mune, Ålegår­den — farvesæt­ning, wayfind­ing og udsmykn­ing

Ålegår­den i Kold­ing er ved at blive ren­overet. Det er Kold­ing Kom­munes Kom­mu­nale Ejen­domme der står for pro­jek­tet i samar­be­jde med Teg­nestuen Mejeri­et. Bygnin­gen er på 7000 m² og skal huse Syge­ple­je, hjælpemid­de­lafdel­ing, hjemmesyge­ple­je, dag­ple­jead­min­is­tra­tion, økono­mi­afdel­ing, designkon­sulen­ter, admin­is­tra­tion etc. D‑sign Teg­nestuen skal sam­men med kunstner/designer Kris­tine Mands­berg stå for at farvesætte bygnin­gen, for wayfind­ing og for udsmykn­ing. Det spæn­dende samar­be­jde mellem Kris­tine Mands­b­jerg og D‑sign Teg­nestuen er godt i gang og hele pro­jek­tet blev præsen­teret og god­k­endt af Byggestyre­grup­pen d. 02.11.22. Pro­jek­tet udvikles i et tæt samar­be­jde med brugere af huset, en kon­sulent fra Trapholt, Kold­ing Kom­mune og Teg­nestuen Mejeri­et. Realis­erin­gen af Kris­tine Mands­bergs kun­st­ner­iske udsmykn­ing er nu godt i gang her i beg­y­n­delsen af feb­ru­ar ’23 — opgaven vare­tages af Maler­fir­maet Vagn Poulsen og deres dygtige malere.

Indret­ning, farvesæt­ning og forslag til grafisk udsmykn­ing for Kold­ing Kom­mune på Riis Toft Tandpleje.

Kold­ing Kom­munes tand­ple­je Riis Toft er blevet indret­tet og farvesat af D‑sign Teg­nestuen. Pro­jek­tet er udført i samar­be­jde med tand­ple­jens arbe­jds­gruppe og Kold­ing Kom­munes Afdel­ing for Kom­mu­nale Ejen­domme, der har stået for bygningsændringerne.

flot farvesætning hos tandlæge _ indretning _ specialdesign _ smukke farver _ unikke farver

Farvesæt­ning og forslag til wayfind­ing og grafisk udsmykn­ing for Hader­slev Kommune.

flot farvesætning  _ indretning _ specialdesign _ smukke farver _ unikke farver_ wayfinding _ grafisk udsmykningflot farvesætning  _ indretning _ specialdesign _ smukke farver _ unikke farver_ wayfinding _ grafisk udsmykning

Farvesæt­ning og forslag til grafiske møn­stre på Vester­mark­skolen i Svend­borg Kommune.

farvesætning på skoler_ grafisk udsmykning på skoler _ farvesætning _ indretning _ udsmykning

Artikel i tidsskriftet DeFarv­er om D‑sign Teg­nestuens indret­ning og farvesæt­ning på Marielund­skolen i Kolding

Marielund­skolen i Kold­ing er en spe­cial­skole og skolein­spek­tør Hen­rik Balle Lau­rid­sen udtaler: “Farvesæt­nin­gen og de grafiske møn­stre i skolens fire meter brede gan­gareal­er har været med til at ændre adfær­den hos de ofte udadrea­gerende elever — tænk at farv­er kan gøre så stor en forskel”.

D-sign Tegnestuen I tidsskriftet DeFarver - indretning og farvesætning i DeFarver - flot design - flot farvesætning - farvesætning der ændrer adfærdD-sign Tegnestuen I tidsskriftet DeFarver - indretning og farvesætning i DeFarver - flot design - flot farvesætning - farvesætning der ændrer adfærd

D‑sign Teg­nestuen — læs artiklen i DeFarver

Indret­ning, farvesæt­ning og grafiske møn­stre på Marielundskolen

På D‑sign Teg­nestuen har jeg det sen­este år samar­be­jdet med Schmidt Arkitek­t­fir­ma, Kold­ing Kom­mune og per­son­ale og ledelse på Marielund­skolen om ren­over­ing af  Marielund­skolen i Kold­ing. D‑sign Teg­nestuen står for indret­ning, farvesæt­ning og design af grafiske ele­menter. Skolen er en spe­cial skole og i forbindelse med ren­overin­gen af skolen har det været vigtigt at skabe en bedre udnyt­telse af de 4 meter brede gan­gareal­er, så de kan anven­des som et aktiv for børn og lærere på skolen. Ved at lægge halv­cirkler på gul­vet udført i For­bos Mar­moleum Wal­ton og male farvede fel­ter på vægfladerne er der skabt rum i rum­met. Skolen blev ind­taget af børn, per­son­ale og foræl­dre i beg­y­n­delsen af juni 2019.

farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue#skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com#skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com#skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com#skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.comfarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

farvesætning, flot indretning, grafik, mønstre, flotte farver, grafisk design, grafiske mønstre, udsmykning, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

farvesætning, flot indretning, grafik, mønstre, flotte farver, grafisk design, grafiske mønstre, udsmykning, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

farvesætning, flot indretning, grafik, mønstre, flotte farver, grafisk design, grafiske mønstre, udsmykning, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

farvesætning, flot indretning, grafik, mønstre, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

 
 

Farvesæt­ning og grafisk udsmykn­ing for Kold­ing Kom­mune og Kold­ing Boldklub

På D‑sign Teg­nestuen er jeg i gang med et farvesæt­nings og udsmykn­ing­spro­jekt for Kold­ing Kom­mune og Kold­ing Bold­klub. Da brugerne blev involveret udviklede den grafiske udsmykn­ing sig! Ideen om at arbe­jde med grafikken i fod­bold­baner, blev plud­selig også til et anven­deligt strate­gi board ved at vi print­er udsmyknin­gen på mag­netiske white­board plad­er på 150 x 250 cm.

farvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuenfarvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuenfarvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuenfarvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuen

 

 

Inspi­ra­tion til nye farvesam­men­still­inger hentes bl.a. fra naturen

flot farvesætning af D-sign Tegnestuen

D‑sign Teg­nestuen har udviklet dialo­gred­sk­a­bet ‘Lighed­er & Forskelle’

D-sign Tegnestuen arbejder med fine farvesammenstillingerDialogredskab til integration af flygtninge udviklet af D-sign Tegnestuen

Dialo­gred­sk­a­bet er blevet færdigud­viklet i samar­be­jde med Grafik­er Kamil­la Asmussen fra fir­maet ‘i made this’ og der er bl.a. arbe­jdet meget intenst på at få farverne til at svinge sam­men på den helt rigtige måde!

Belysning­spro­jek­tet ved plat­formene v. Kold­ing Å er etableret i august 2017

I august er der etableret fiberlys ved plat­formene ved den farvede bro v. Kold­ing Å. D‑sign Teg­nestuen har stået for design og pro­jek­ter­ing for Kold­ing Kom­mune. Roblon Light­ing har lev­eret belysnin­gen og fir­maet Strøh har monteret.

D-sign Tegnestuen arbejder med #lysibyensrum #byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrumoglys #lys #belysning #pladser #byrum #lysibyen
D-sign Tegnestuen arbejder med #lysibyensrum #byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen d-signyegnestuen #byrumoglys #lys #belysning #pladser #byrum #lysibyenD-sign Tegnestuen arbejder med #lysibyensrum #byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrumoglys #lys #belysning #pladser #byrum #lysibyenD-sign Tegnestuen arbejder med #lysibyensrum #byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrumoglys #lys #belysning #pladser #byrum #lysibyen flot belysning i #koldingD-sign Tegnestuen arbejder med #lysibyensrum #byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrumoglys #lys #belysning #pladser #byrum #lysibyen
 
 

D‑sign Teg­nestuen arbe­jder med belysning

flot belysning i byrum fra D-sign Tegnestuen  

I forbindelse med belysning­spro­jek­ter arbe­jder jeg på D‑sign Teg­nestuen med lyset som lede­tråd gen­nem en by, som stemn­ings­giv­er i en indret­ning eller til at sætte særlig fokus på udval­gte gen­stande i en udstill­ing. Gen­nem mit mangeårige virke i bestyrelsen i Dan­sk Cen­ter for Lys — Syd­jyske Kreds og i juryen for Den Danske Lyspris, har jeg arbe­jdet med og stud­eret lys og belysning i mange sam­men­hænge — både i byrum, i indret­ning­spro­jek­ter og på museer.