Produktdesign

Nyborg Kom­mune - Formidlings­standere til ‘Rigets Hovedstrøg’

Til ‘Rigets Hov­ed­strøg’ er der udviklet min­dre formidlings­standere ud fra den design­lin­je jeg har udviklet på teg­nestuen  til wayfind­ing og skil­tepro­jek­tet  i 2020.

Pro­jek­tet er blevet til i et samar­be­jde mellem Nyborg Kom­mune, Nyborg Slot, Øst­fyns Museer og D‑sign Teg­nestuen. Alle flis­er er teg­net efter gam­le fotos med motiv­er der så vidt mulig er fra Nyborg. Over­sigt­sko­rtene er teg­net efter for­læg fra Niels Høirups Kort over Nyborg, som byen så ud omkring 1810, hvor fæst­nin­gen var på sit højeste. Arbe­jdet med den kom­plicerede støb­n­ing af bronze­flis­er og kort er udført af Skulp­turstøberi­et i Svendborg.

Hern­ing Kom­mune - Wayfind­ing og Formidling i Gjellerup Enge

På D‑sign Teg­nestuen har jeg designet en ny ‘skil­te­fam­i­lie’ til Hern­ing Kom­munes Blå-Grønne områder, hvor området ved Gjellerup Enge er et pilot­pro­jekt for afprøvn­ing af den nye type skilte. I Gjellerup Enge er der etableret 3 nye skilte val­gt ud fra ‘skil­te­fam­i­lien’ der består af 10 forskel­lige skiltetyper.

Fak­ta: Gjellerup Enge er et ca. 80 ha stort bynært natur­om­råde, hvor der er skabt et sam­men­hæn­gende natur­om­råde med græssende dyr, enge med kær, over­drev, skov og krat, hvor fugle som san­glærke og vibe får nye fugtige enge at yngle på. Det nye område ved Gjellerup Enge skal sikre naturen og give frilufts oplevelser til de besøgende.

Pro­jek­tet er blevet til i et samar­be­jde mellem Ege Car­pets, Den Danske Natur­fond, Hern­ing Vand, Ravns­b­jerg Grun­de­jer­foren­ing og Hern­ing Kom­mune, som tilsam­men ejer areal­erne i Gjellerup Enge.

Bøl­gemø­bel til Søster­haven i Christiansfeld

På D‑sign Teg­nestuen har jeg designet et nyt skulp­turelt bøl­gemø­bel til Søster­haven i Chris­tians­feld. Møblet indgår i den nye indret­ning af haven bag ved Søster­huset, hvor der er et lille leg­e­om­råde m. træh­este, tram­polin og sand­kasse. På D‑sign Teg­nestuen har jeg samar­be­jdet med Land­sk­ab­sarkitekt Thomas Mis­bach Durand Thinghu­us fra Kold­ing Kom­mune. Det er KSM Kragelund der har udført corten stålkon­struk­tio­nen og sned­ker Flem­ming Fyhn der har stået for den vanske­lige opgave at udføre trædækket der består af kileskårne bræd­der lagt på bølgekonstruktionen.

Land­sk­ab­sarkitekt Thomas Mis­bach Durand Thinghu­us udtaler: “Kan vi ikke blive enige om, at det må være ver­dens smukkeste bænk? Tak for jeres flotte arbejde!”

bølgemøbel, Christiansfeld, Søsterhuset, design, Arkitektur, børnemøbel, legeområde, kreativitet, byrum, legeplads, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, designtegnestuenbølgemøbel, Christiansfeld, Søsterhuset, design, Arkitektur, børnemøbel, legeområde, kreativitet, byrum, legepladsbølgemøbel, Christiansfeld, Søsterhuset, design, Arkitektur, børnemøbel, legeområde, kreativitet, byrum, legeplads, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, designtegnestuenbølgemøbel, Christiansfeld, Søsterhuset, design, Arkitektur, børnemøbel, legeområde, kreativitet, byrum, legeplads, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen

Wayfind­ing og skil­tepro­jekt for Nyborg Kommune

I Nyborgs nye design­lin­ie på pegeskilte og pladeskilte er det enkel­he­den, de klare lin­ier og de blå, grå og grønne farv­er, der er val­gt som sym­bol på den nerve som byen Nyborg rum­mer. Øns­ket har været at skabe et design, ’der ikke råber højt’, og som sam­tidig vis­er kvalitet i mate­ri­al­e­valg og udtryk.

D‑sign Teg­nestuen har færdigud­viklet dialo­gred­sk­a­bet ‘Lighed­er & Forskelle’, som nu er i produktion

produktdesign, spil, play for learning, integration, integrationsspil.dk, designtegnestue, d-signtegnestuen, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen

Ideen med dialo­gred­sk­a­bet ’Lighed­er & Forskelle’ er, at det på en humoris­tisk og ligeværdig måde dan­ner en fælles forståelse for kul­turelle lighed­er og forskelle. Red­sk­a­bet kan igen­nem dia­log ned­bryde tabuer og mane for­domme til jor­den. Dermed kan dialo­gred­sk­a­bet under­støtte og fremme integrationsprocessen.

Dialo­gred­sk­a­bet er blevet til i en bruger­drevet pro­ces i samar­be­jde med kur­sis­ter og under­vis­ere på Kold­ing Kom­munes Sprogskole og kur­sis­terne på Dan­sk Fly­gt­ninge­hjælps Sprogskole Job & Sprog.

Dialo­gred­sk­a­bet er blevet færdigud­viklet i tæt samar­be­jde med grafik­er Kamil­la Asmussen fra fir­maet i made this*.

Kold­ing Kom­munes Inte­gra­tionspul­je har støt­tet færdigud­viklin­gen af dialo­gred­sk­a­bet økonomisk.

 D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dk

D‑sign Teg­nestuen har designet Leg­eparkens nye leg­eskulp­tur og trappeskulptur

specialdesignede legeredskaber, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dk

D‑sign Teg­nestuen har designet de nye leg­eskulp­tur­er til Leg­eparken i Kold­ing — en trappeskulp­tur og en leg­eskulp­tur. Ele­menterne blev straks taget i brug af børnene i Leg­eparken d. 24. august! Det er UNO der har pro­duc­eret ele­menterne og Kold­ing Kom­mune der har bestilt dem til Legeparken!

specialdesignede legeredskaber, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dkspecialdesignede legeredskaber, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dkspecialdesignede legeredskaber, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dkspecialdesignede legeredskaber, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dk

D‑sign Teg­nestuen arbe­jder med wayfind­ing og skil­tesys­te­mer til byens rum

wayfinding og skiltedesign, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dk

Eks. fra Wayfind­ing i Kold­ing midt­by udført af D‑sign Teg­nestuen — Grafik­er Kamil­la Asmussen fra fir­maet ‘I made this’ har udført de grafiske ikon­er ud fra D‑sign Teg­nestuens oplæg. Vek­sø er pro­du­cent på skiltene.

wayfinding og skiltedesign, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dkwayfinding og skiltedesign, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dkwayfinding og skiltedesign, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dk

specialdesignet pullert, wayfinding og skiltedesign, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dkspecialdesignet pullert, wayfinding og skiltedesign, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dkwayfinding og skiltedesign, pejlemærke, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dk

Eks. på spe­cialde­signede skilte til Leg­eparken i Kold­ing udført af D‑sign Tegnestuen.

IMG_1534nytm.2skilteIMG_1580.lille

D‑sign Teg­nestuen har designet bænken ‘Bøl­gelængde’ som Out-sider pro­duc­er­er og sælger

bølgebænken out-sider, sjov bølgebænk, bølgelængde, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dk

Bøl­gelængde’ — Udviklet i samar­be­jde med Design­børne­haven Sans­es­lot­tet. Børne­haven ønskede at få udført en bænk til både børn og vok­sne — til at sid­de på og til at lege på. Pro­duc­eres af Out-sider: www.out-sider.dk

bølgebænken out-sider, sjov bølgebænk, bølgelængde, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dk

Pro­to­typen afprøves:

bølgebænken out-sider, sjov bølgebænk, bølgelængde, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dkbølgebænken out-sider, sjov bølgebænk, bølgelængde, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dkbølgebænken out-sider, sjov bølgebænk, bølgelængde, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dkbølgebænken out-sider, sjov bølgebænk, bølgelængde, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dk

D‑sign Teg­nestuen fik Form­land­prisen for tidsskriftholder

Formlandprisen - tidsskriftholder i kanalplast, produktdesign, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, www.designtegnestue.dkFormlandprisen - tidsskriftholder i rustfrit stål, produktdesign, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, www.designtegnestue.dk

D‑sign Teg­nestuen fik Form­land­prisen for denne tidsskrifthold­er udført i kanalplast og senere i rust­frit stål.

D‑sign Teg­nestuen del­tog på Møbelmessen i Bellacentret

børnemøbler, produktdesign, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, www.designtegnestue.dk

Møbler til både børn og vok­sne — stof udført af tek­stilde­sign­er Ann­beth Poulsen.

bølgehylde-coatet rødsneglehylde -hvid

Bøl­ge­hylde’ og ‘Sne­gle­hylde’ udført i glas­fiber. Tænkt til opbe­var­ing — f.eks.af huer, handsker og tørk­læder i gan­gen eller til toi­letruller eller hånd­klæder i badeværelset.

D‑sign Teg­nestuen har designet et nyt alfa­be­tis­er­ingssys­tem til biblioteker

abcdefgX.grønt.stortQ.rødt.stort

Efter ønske fra kun­den — bib­lioteket i Lystrup, som er et af Århus Bib­lioteks fil­ialer, så udførte D‑sign Teg­nestuen disse Akryl­bogstaver til vinkel­ret alfa­be­tis­er­ing — på det nyde­signede inventar.


FAMILIEN COOL — møbler til børn i byrummet

FAM. COOL - 'Børn i Byen - en by med liv, leg og læring' - et kids n' tweens projekt -
D‑sign Teg­nestuen del­tog i 2011 i det EU støt­tede kids n’ tweens pro­jekt sam­men med pro­jek­t­grup­pen, der bestod af Mar­i­anne Dupont, led­er af Design­børne­haven, Ole Prinds, inter­ak­tions­de­sign­er, Kris­tine Gregersen, Stud. på AU, Ras­mus Nielsen og Ib Mogensen fra Out-sider. Sam­men med børn udviklede grup­pen ideer til hvor­dan der kunne skabes mere liv, leg og læring i Kold­ing midt­by. Vi udviklede ideer til en his­torisk skat­te­jagt gen­nem byen og D‑sign Teg­nestuen udviklede ideen til FAMILIEN COOL møblerne. Møblerne blev udført som pro­to­typer der blev afprøvet af børn og givet feed back på.
byrumsmøbler, specialdesign - FAM. COOL - 'Børn i Byen - en by med liv, leg og læring' - et kids n' tweens projekt -byrumsmøbler, specialdesign - FAM. COOL - 'Børn i Byen - en by med liv, leg og læring' - et kids n' tweens projekt -byrumsmøbler, specialdesign - FAM. COOL - 'Børn i Byen - en by med liv, leg og læring' - et kids n' tweens projekt -
byrumsmøbler, specialdesign - FAM. COOL - 'Børn i Byen - en by med liv, leg og læring' - et kids n' tweens projekt -byrumsmøbler, specialdesign - FAM. COOL - 'Børn i Byen - en by med liv, leg og læring' - et kids n' tweens projekt -byrumsmøbler, specialdesign - FAM. COOL - 'Børn i Byen - en by med liv, leg og læring' - et kids n' tweens projekt -

se fil­men på youtube: