Produktdesign

Skulp­turelt leg­emø­bel til Søster­haven i Christiansfeld

Søster­haven bag ved Chris­tians­feld­cen­teret skal bl.a. have et nyt leg­e­om­råde i forbindelse med nyetab­ler­ing af haven. D‑sign Teg­nestuen samar­be­jder med Kold­ing Kom­mune om design af en skulp­turel bølge-lege ø. Det første mod­el oplæg ser sådan ud, så må vi se om økonomien kan hænge sam­men, men tøm­r­er Flem­ming Fyhn er ikke afskrækket over at kaste sig ud i pro­jek­tet med bølgedæk lagt på en buet form!

legemøbel, bevægelse, børneleg, design, arkitektur, Christiansfeldcenteret, Søsterhaven, Christiansfeld, legeområde, leg, siddeskulptur, bevægelsesskulpturlegemøbel, bevægelse, børneleg, design, arkitektur, Christiansfeldcenteret, Søsterhaven, Christiansfeld, legeområde, leg, siddeskulptur, bevægelsesskulpturlegemøbel, bevægelse, børneleg, design, arkitektur, Christiansfeldcenteret, Søsterhaven, Christiansfeld, legeområde, leg, siddeskulptur, bevægelsesskulptur

 

 

D‑sign Teg­nestuen har færdigud­viklet dialo­gred­sk­a­bet ‘Lighed­er & Forskelle’, som nu er i produktion

produktdesign, spil, play for learning, integration, integrationsspil.dk, designtegnestue, d-signtegnestuen, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen

Ideen med dialo­gred­sk­a­bet ’Lighed­er & Forskelle’ er, at det på en humoris­tisk og ligeværdig måde dan­ner en fælles forståelse for kul­turelle lighed­er og forskelle. Red­sk­a­bet kan igen­nem dia­log ned­bryde tabuer og mane for­domme til jor­den. Dermed kan dialo­gred­sk­a­bet under­støtte og fremme integrationsprocessen.

Dialo­gred­sk­a­bet er blevet til i en bruger­drevet pro­ces i samar­be­jde med kur­sis­ter og under­vis­ere på Kold­ing Kom­munes Sprogskole og kur­sis­terne på Dan­sk Fly­gt­ninge­hjælps Sprogskole Job & Sprog.

Dialo­gred­sk­a­bet er blevet færdigud­viklet i tæt samar­be­jde med grafik­er Kamil­la Asmussen fra fir­maet i made this*.

Kold­ing Kom­munes Inte­gra­tionspul­je har støt­tet færdigud­viklin­gen af dialo­gred­sk­a­bet økonomisk.

 D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dk

 

D‑sign Teg­nestuen har designet Leg­eparkens nye leg­eskulp­tur og trappeskulptur

specialdesignede legeredskaber, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dk

D‑sign Teg­nestuen har designet de nye leg­eskulp­tur­er til Leg­eparken i Kold­ing — en trappeskulp­tur og en leg­eskulp­tur. Ele­menterne blev straks taget i brug af børnene i Leg­eparken d. 24. august! Det er UNO der har pro­duc­eret ele­menterne og Kold­ing Kom­mune der har bestilt dem til Legeparken!

specialdesignede legeredskaber, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dkspecialdesignede legeredskaber, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dkspecialdesignede legeredskaber, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dkspecialdesignede legeredskaber, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dk

 

D‑sign Teg­nestuen arbe­jder med wayfind­ing og skil­tesys­te­mer til byens rum

wayfinding og skiltedesign, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dk

Eks. fra Wayfind­ing i Kold­ing midt­by udført af D‑sign Teg­nestuen — Grafik­er Kamil­la Asmussen fra fir­maet ‘I made this’ har udført de grafiske ikon­er ud fra D‑sign Teg­nestuens oplæg. Vek­sø er pro­du­cent på skiltene.

wayfinding og skiltedesign, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dkwayfinding og skiltedesign, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dkwayfinding og skiltedesign, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dk

specialdesignet pullert, wayfinding og skiltedesign, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dkspecialdesignet pullert, wayfinding og skiltedesign, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dkwayfinding og skiltedesign, pejlemærke, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dk

Eks. på spe­cialde­signede skilte til Leg­eparken i Kold­ing udført af D‑sign Tegnestuen.

IMG_1534nytm.2skilteIMG_1580.lille

 

D‑sign Teg­nestuen har designet bænken ‘Bøl­gelængde’ som Out-sider pro­duc­er­er og sælger

bølgebænken out-sider, sjov bølgebænk, bølgelængde, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dk

Bøl­gelængde’ — Udviklet i samar­be­jde med Design­børne­haven Sans­es­lot­tet. Børne­haven ønskede at få udført en bænk til både børn og vok­sne — til at sid­de på og til at lege på. Pro­duc­eres af Out-sider: www.out-sider.dk

bølgebænken out-sider, sjov bølgebænk, bølgelængde, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dk

Pro­to­typen afprøves:

bølgebænken out-sider, sjov bølgebænk, bølgelængde, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dkbølgebænken out-sider, sjov bølgebænk, bølgelængde, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dkbølgebænken out-sider, sjov bølgebænk, bølgelængde, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dkbølgebænken out-sider, sjov bølgebænk, bølgelængde, designtegnestuen, D-sign Tegnestuen, produktdesign www.d-signtegnestuen.dk

 

 

D‑sign Teg­nestuen fik Form­land­prisen for tidsskriftholder

Formlandprisen - tidsskriftholder i kanalplast, produktdesign, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, www.designtegnestue.dkFormlandprisen - tidsskriftholder i rustfrit stål, produktdesign, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, www.designtegnestue.dk

D‑sign Teg­nestuen fik Form­land­prisen for denne tidsskrifthold­er udført i kanalplast og senere i rust­frit stål.

 

D‑sign Teg­nestuen del­tog på Møbelmessen i Bellacentret

børnemøbler, produktdesign, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, www.designtegnestue.dk

Møbler til både børn og vok­sne — stof udført af tek­stilde­sign­er Ann­beth Poulsen.

bølgehylde-coatet rødsneglehylde -hvid

Bøl­ge­hylde’ og ‘Sne­gle­hylde’ udført i glas­fiber. Tænkt til opbe­var­ing — f.eks.af huer, handsker og tørk­læder i gan­gen eller til toi­letruller eller hånd­klæder i badeværelset.

 

D‑sign Teg­nestuen har designet et nyt alfa­be­tis­er­ingssys­tem til biblioteker

abcdefgX.grønt.stortQ.rødt.stort

Efter ønske fra kun­den — bib­lioteket i Lystrup, som er et af Århus Bib­lioteks fil­ialer, så udførte D‑sign Teg­nestuen disse Akryl­bogstaver til vinkel­ret alfa­be­tis­er­ing — på det nyde­signede inventar.


FAMILIEN COOL — møbler til børn i byrummet

FAM. COOL - 'Børn i Byen - en by med liv, leg og læring' - et kids n' tweens projekt -
D‑sign Teg­nestuen del­tog i 2011 i det EU støt­tede kids n’ tweens pro­jekt sam­men med pro­jek­t­grup­pen, der bestod af Mar­i­anne Dupont, led­er af Design­børne­haven, Ole Prinds, inter­ak­tions­de­sign­er, Kris­tine Gregersen, Stud. på AU, Ras­mus Nielsen og Ib Mogensen fra Out-sider. Sam­men med børn udviklede grup­pen ideer til hvor­dan der kunne skabes mere liv, leg og læring i Kold­ing midt­by. Vi udviklede ideer til en his­torisk skat­te­jagt gen­nem byen og D‑sign Teg­nestuen udviklede ideen til FAMILIEN COOL møblerne. Møblerne blev udført som pro­to­typer der blev afprøvet af børn og givet feed back på.
byrumsmøbler, specialdesign - FAM. COOL - 'Børn i Byen - en by med liv, leg og læring' - et kids n' tweens projekt -byrumsmøbler, specialdesign - FAM. COOL - 'Børn i Byen - en by med liv, leg og læring' - et kids n' tweens projekt -byrumsmøbler, specialdesign - FAM. COOL - 'Børn i Byen - en by med liv, leg og læring' - et kids n' tweens projekt -
byrumsmøbler, specialdesign - FAM. COOL - 'Børn i Byen - en by med liv, leg og læring' - et kids n' tweens projekt -byrumsmøbler, specialdesign - FAM. COOL - 'Børn i Byen - en by med liv, leg og læring' - et kids n' tweens projekt -byrumsmøbler, specialdesign - FAM. COOL - 'Børn i Byen - en by med liv, leg og læring' - et kids n' tweens projekt -

se fil­men på youtube: