Formidling/udstillinger

Hern­ing Kom­mune - Wayfind­ing og Formidling i Gjellerup Enge

I Hern­ing har de et ønske om at få formi­dlet de mange blå-grønne områder, der lig­ger i en ring rundt om byen. Èt af disse områder ved Gjellerup Enge blev ind­vi­et mandag d. 15. maj. 2023. På D‑sign Teg­nestuen har jeg designet en ny ‘skil­te­fam­i­lie’ til Hern­ing Kom­munes Blå-Grønne områder, hvor området ved Gjellerup Enge er et pilot­pro­jekt for afprøvn­ing af den nye type skilte. I Gjellerup Enge er der etableret 3 nye skilte val­gt ud fra ‘skil­te­fam­i­lien’ der består af 10 forskel­lige skil­te­typer. Der­til har pro­jek­tet inde­holdt et skit­seo­plæg til hvor­dan der kan etableres ophold­som­råder, områder til bevægelse og lege- og formidling­som­råder der visuelt hænger sam­men og ind­pass­es i de smukke naturområder.

Fak­ta: Gjellerup Enge er et ca. 80 ha stort bynært natur­om­råde, hvor der er skabt et sam­men­hæn­gende natur­om­råde med græssende dyr, enge med kær, over­drev, skov og krat, hvor fugle som san­glærke og vibe får nye fugtige enge at yngle på. Det nye område ved Gjellerup Enge skal sikre naturen og give frilufts oplevelser til de besøgende.

Pro­jek­tet er blevet til i et samar­be­jde mellem Ege Car­pets, Den Danske Natur­fond, Hern­ing Vand, Ravns­b­jerg Grun­de­jer­foren­ing og Hern­ing Kom­mune, som tilsam­men ejer areal­erne i Gjellerup Enge.

Fang Fortællin­gen’ — en van­dreud­still­ing der først åbnede på Kold­ing Bibliotek

D‑sign Teg­nestuen har samar­be­jdet med grafik­er Kamil­la Asmussen fra fir­maet i made this* og Kold­ing Bib­liotek om pro­jek­tet ‘Fang Fortællin­gen’. Pro­jek­tet er støt­tet af Slots- og Kul­turstyrelsens udviklingspul­je 2017. Gen­tofte Bib­liotek er tovhold­er på pro­jek­tet hvor 10 bib­liotek­er fra hele lan­det delt­ager i at udvikle bør­nelit­terære udstill­inger, som skal van­dre rundt på lan­dets bib­liotek­er de næste 4–5 år.

#udstillingsdesign #formidling #udstillinger #design

Kolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign Tegnestuen#biblioteksudstilling Kolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign Tegnestuen

foto D‑sign Tegnestuen

Kolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign Tegnestuen

Kolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign TegnestuenKolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign TegnestuenKolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign TegnestuenKolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn #designtegnestuen #designtegnestue #D-sign Tegnestuen

fotos Christoffer Askman

Første stop efter Kold­ing Bib­liotek har været Grib­skov Bib­liotek i peri­o­den fra maj — august 2018. Her er kom­met fine kom­mentar­er fra bib­liotekar­er og brugere:

Vi har haft mange gode sam­taler med børnene; der har været meget åbne og ærlige input fra elever, der selv har oplevet at være ”ensomme og uden­for”. Det har indimellem givet gåse­hud at opleve, hvor­dan lit­ter­atur har kun­net åbne for væsentlige sam­taler med børn, som man ikke har et nært forhold til.”

foto fra Gribskov Bibliotek

Udstill­in­gen ‘Vores Vind’ i Hvide Sande Havn

D‑sign Teg­nestuen har arbe­jdet som pro­jek­tled­er og udstill­ingsarkitekt på udstill­in­gen ‘Vores Vind’ — et udstill­ing­spro­jekt der fortæller his­to­rien om det danske vin­d­mølleeven­tyr, om Horns Rev 3 og om hvor­dan Ringkøbing-Skjern Kom­mune satser på at være næsten fos­sil­fri i 2020. Pro­jek­tet er udført for Naturkraft, Vat­ten­fall, MHI Ves­tas, A2sea a/s, Energinet, Hvide Sande Havn og Ringkøbing-Skjern Kom­mune. Udstill­in­gen vil være åben de næste 2 år på adressen: Otto Ped­er­svej 1, 6960 Hvide Sande.

# projektleder #udstillingsdesign #formidling #udstilling#udstillingsarkitekt #udstillingsplancher#designer #arkitektur #arkitektur

#udstillingsdesign #formidling #udstilling#udstillingsarkitekt #udstillingsplancher#designer #arkitektur #arkitektur #forbørn #børneformidling   'Vores Vind' udstilling i Hvide Sande #udstillingsdesign #formidling #udstilling#udstillingsarkitekt #udstillingsplancher#designer #arkitektur #arkitektur #designtegnestue #designtegnestuen #vattenfall #MHIVestas #Energinet #Naturkraft #A2sea  'Vores Vind' udstilling i Hvide Sande #udstillingsdesign #formidling #udstilling#udstillingsarkitekt #udstillingsplancher#designer #arkitektur #arkitektur #designtegnestue #designtegnestuen #vattenfall #MHIVestas #Energinet #Naturkraft #A2sea'Vores Vind' udstilling i Hvide Sande #projektleder #udstillingsdesign #formidling #udstilling#udstillingsarkitekt #udstillingsplancher#designer #arkitektur #arkitektur #designtegnestue #designtegnestuen #vattenfall #MHIVestas #Energinet #Naturkraft #A2sea

D‑sign Teg­nestuen har samar­be­jdet med Uni­verse om VR udstillingen

udstillingsdesign udført af D-sign Tegnestuen og designtegnestuen #spændendeudstillinger #udstillingsdesign #formidling #udstillingsarkitekt

D‑sign Teg­nestuen har været med i den indle­dende fase i samar­be­jde med Uni­verse omkring udvikling af den VR udstill­ing der åbnede i foråret 2017. D‑sign Teg­nestuen har arbe­jdet med plan­løs­nin­gen, det grafiske udtryk og farve­hold­nin­gen i tæt samar­be­jde med udstill­ings­grup­pen på Uni­verse. Udstill­in­gen er dog endt en smule mere kulørt end oplægget!

spændende udstillingsdesign en flot udstilling en ander ledes udstilling af D-sign Tegnestuen og designtegnestuenudstillinger formidling og flotte præsentationer af D-sign Tegnestuen

universe

Kold­ing Bib­liotek — Udstill­ing­shat i forbindelse med Søren Kierkegaard Året.

fototilfaceb

Kold­ing Bib­liotek — Udstill­ing­shat i forbindelse med Søren Kierkegaard Året. Udført i samar­be­jde med Refor­mo. Udstill­ing­shat­ten var udført med en ind­vendig sne­gle­gang, som man kunne bevæge sig ind i og bl.a. optage sig selv og nogle af sine egne dilemmaer.

IMG_2307.nyIMG_2515.ny

Odense Bys Museer — Fyns Kun­st­mu­se­um. Særud­still­ing i anled­ning af H.C. Ander­sen året

HCA-danseestrade oppefra

. D‑sign Teg­nestuen har stået for udstill­ing­side og pro­jek­ter­ing. Udførelse har tøm­r­erværk­st­edet på Odense Bys Museer stået for. Udført i tæt samar­be­jde med Muse­um­sin­spek­tør Gertrud Hvidberg-Hansen.

#udstillingsdesign #formidling #udstillinger #udstillingstilrettelæggelse #designtegnestue #designtegnestuen#fynskunstmuseum #udstillingsdesign #formidling #udstillinger #udstillingstilrettelæggelse #designtegnestue #designtegnestuen#udstillingsdesign #formidling #udstillinger #udstillingstilrettelæggelse #designtegnestue #designtegnestuen

Muse­um Søn­der­jyl­land — per­ma­nent udstill­ingsaf­s­nit ‘Fejder om For­tiden — Ret­ten til Oldtiden’

Museum Sønderjylland

Muse­um Søn­der­jyl­land — per­ma­nent udstill­ingsaf­s­nit ‘Fejder om For­tiden — Ret­ten til Oldti­den’ — er en anderledes vinkel på oldtiden.D‑sign Teg­nestuen har stået for idé udvikling og design af udstill­ingskon­cept i et tæt samar­be­jde med museets udstillingsgruppe.

#udstillingsdesign #formidling #udstillinger #udstillingstilrettelæggelse #designtegnestue #designtegnestuen Sønderborg Slot#udstillingsdesign #formidling #udstillinger #udstillingstilrettelæggelse #designtegnestue #designtegnestuen#udstillingsdesign #formidling #udstillinger #udstillingstilrettelæggelse #designtegnestue #designtegnestuen

Muse­um Søn­der­jyl­land — per­ma­nent udstill­ingsaf­s­nit ‘Chris­t­ian d. 2. på Søn­der­borg Slot’

1.v.indgang

Muse­um Søn­der­jyl­land — per­ma­nent udstill­ingsaf­s­nit ‘Chris­t­ian d. 2. på Søn­der­borg Slot’ — er en udstiom kon­gens fyrstelige fan­gen­skab 1532–49. D‑sign Teg­nestuen har stået for idé udvikling og design af udstill­ingskon­cept i et tæt samar­be­jde med museets udstillingsgruppe.

#udstillingsdesign #formidling #udstillinger #udstillingstilrettelæggelse #designtegnestue #designtegnestuen#udstillingsdesign #formidling #udstillinger #udstillingstilrettelæggelse #designtegnestue #designtegnestuen#udstillingsdesign #formidling #udstillinger #udstillingstilrettelæggelse #designtegnestue #designtegnestuen#udstillingsdesign #formidling #udstillinger #udstillingstilrettelæggelse #designtegnestue #designtegnestuen

Zool­o­gisk Muse­um Kbh. — per­ma­nent udstill­ing ‘Fra Mam­mut­steppe til Kultursteppe’. 

Zoologisk Museum Kbh. - permanent udstillingsafsnit #udstillingsdesign #formidling #udstillinger #udstillingstilrettelæggelse #designtegnestue #designtegnestuen

D‑sign Teg­nestuen har stået for idé udvikling og design af belysning til udstill­in­gen, samt design af info­s­tandere og gul­v­mo­saikker. Udstill­ing­spro­jek­tet er udført i et tæt samar­be­jde med museets udstill­ings­gruppe ledet af Kim Aaris Sørensen.

4 A.bredtkik#udstillingsdesign #formidling #udstillinger #udstillingstilrettelæggelse #designtegnestue #designtegnestuen#udstillingsdesign #formidling #udstillinger #udstillingstilrettelæggelse #designtegnestue #designtegnestuen

Bil­lund Muse­um — særud­still­ing ‘Vor­basse — en Arkæol­o­gisk Perle’.

Billund Museum - udstilling i Vorbasse Billund Museum - særudstilling 'Vorbasse - en Arkæologisk Perle'.

D‑sign Teg­nestuen har stået for udstill­ingsidé og pro­jek­ter­ing i et tæt samar­be­jde med Bil­lund Muse­um og led­er John Rendboe.

Billund Museum - særudstilling 'Vorbasse - en Arkæologisk Perle'. #designtegnestuenBillund Museum - særudstilling 'Vorbasse - en Arkæologisk Perle'. #designtegnestuen #udstillingsdesignBillund Museum - særudstilling 'Vorbasse - en Arkæologisk Perle'. #designtegnestuen #udstillingsdesignBillund Museum - særudstilling 'Vorbasse - en Arkæologi Billund Museum - særudstilling 'Vorbasse - en Arkæologisk Perle'. #designtegnestuen #udstillingsdesignsk Perle'. #designtegnestuen #udstillingsdesign

Spin­der­i­hallerne i Vejle — messestand

spinderihal2

D‑sign Teg­nestuen har stået for design og pro­jek­ter­ing af et nyt udstill­ingssys­tem til Des­ig­nan­de­len. Fir­maet Indu­flex har pro­duc­eret podierne i rød akryl.

Spinderihallerne i Vejle - messestandSpinderihallerne i Vejle - messestandSpinderihallerne i Vejle - messestand

Nico­lai Kun­st & Design — særud­still­ing ‘Lækre Modeller’.

Udstillingsdesign - 'Lækre modeller'

D‑sign Teg­nestuen har stået for idé og udstill­ingskon­cept til udstill­in­gen med pro­to­typer og skitser af Ole Jensen, Louise Camp­bell og Helene Vonsild.

Nicolai Kunst & Design - særudstilling 'Lækre Modeller'.Nicolai Kunst & Design - særudstilling 'Lækre Modeller' #udstillingsdesign #designtegnestueNicolai Kunst & Design - særudstilling 'Lækre Modeller' #udstillingsdesign #designtegnestue

Nico­lai Kun­st & Design — særud­still­ing ‘Kid X’.

IMG_1684

D‑sign Teg­nestuen har stået for idé og udstill­ingskon­cept til udstill­in­gen med ideer og teg­ninger fra Design Som­mer­camp Kolding.

Nicolai Kunst & Design - særudstilling 'Kid X'.Nicolai Kunst & Design - særudstilling 'Kid X'.Nicolai Kunst & Design - særudstilling 'Kid X'. #designtegnestuen #udstillingsdesign #designer #arkitektur

IMG_2668

Ban­nerud­still­ing på Kold­ing Bibliotek

Et Kærlighedsmys­terie’ — i forb. m. Søren Kierkegaard Året — his­to­rien er ind­talt via Layar App. D‑sign Teg­nestuen har stået for idé og udstill­ingskon­cept til ban­ner udstill­in­gen om et kærlighedsmysterie.

lille.ny.9lille.nynysidsteny.8