test side

Belysning­spro­jek­tet ved plat­formene v. Kold­ing Å er færdigt

I august er der etableret fiberlys ved plat­formene ved den farvede bro v. Kold­ing Å. D‑sign Teg­nestuen har stået for design og pro­jek­ter­ing for Kold­ing Kom­mune. Roblon Light­ing har lev­eret belysnin­gen og fir­maet Strøh har monteret.

Indret­ning af ankom­starealet i Kold­ing Sund­hed­s­cen­ter tager form

Til decem­ber åbn­er det nye Sund­hed­s­cen­ter i Kold­ing, etape 2. D‑sign Teg­nestuen står for indret­ning af ankom­starealet i tæt samar­be­jde med pro­jek­t­grup­pen. I en del af ankom­starealet bliv­er der udført lege-øer for børnene som D‑sign Teg­nestuen har designet. Grafisk design­er Kamil­la Asmussen fra i made this* spe­cialde­sign­er store mag­net­fig­ur­er til børnene, som pass­er til grafikken i Milepæleparken som Kamil­la også har udført. Arkitek­t­fir­maet GPP har teg­net Sund­hed­s­cen­tret og Hoff­mann A/S er total­en­tre­prenør på pro­jek­tet, som for­ventes at blive ind­vi­et i dec. 2017.

D-sign Tegnestuen/Designtegnestuen arbejder med kreative løsninger til leg og læring

D‑sign Teg­nestuen har teg­net den nye Trafik­skole i Kold­ing Leg­epark som stod færdig til som­mer­fe­rien 2017

Artikel om ‘Dialo­gred­sk­a­bet’ i Jyske Vestkys­ten d. 28. maj

Link til artikel: Jyske Vestkys­ten ‘Dialo­gred­sk­a­bet’

D‑sign Teg­nestuen har faciliteret, samt delt­aget i en work­shop på Koldingbibliotekerne

Som del af Kold­ing­bib­liotek­ernes kom­mende Vestibulepro­jekt, så var start­skud­det en work­shop, som D‑sign Teg­nestuen både faciliterede og selv del­tog i d. 17. maj. I work­shop­pen del­tog én af bib­liotekar­erne, grafik­er Tine Kil­dahl, grafik­er Kamil­la Asmussen, samt 2 per­son­er fra Lammhults Bib­lioteks­de­sign. Der kom en masse gode ideer frem på de 3 timer som work­shop­pen varede!

D-sign Tegnestuen og designtegnestuen faciliterer biblioteks workshopD-sign Tegnestuen og design tegnestuen holder workshop på KoldingbibliotekerneD-sign Tegnestuen og design tegnestuen afholder spændende workshop på bibliotek designtegnestuen og D-sign Tegnestuen og design tegnestuen faciliterer biblioteks workshopD-sign Tegnestuen udfører spændende workshop på Kolding Bibliotek

D‑sign Teg­nestuen har holdt et oplæg for den tværfaglige arbe­jds­gruppe i Faaborg-Midt­fyn Kommune

Som inspi­ra­tion til de spæn­dende pro­jek­ter, som de er i gang med i Faaborg- Midt­fyn Kom­mune, så holdt jeg i uge 18 et oplæg om wayfind­ing, brugerind­dragelse, formidling, leg og læring i byens rum!

Wayfinding i byens rum. D-sign Tegnestuen og design tegnestuen arbejder med wayfinding i byrum, på museer og biblioteker

D‑sign Teg­nestuen arbe­jder med stål­bånd til Mon­u­ment­pladen i Christiansfeld

På Mon­u­ment­plad­sen i Chris­tians­feld, som Arkitek­t­fir­maet LABLAND har teg­net, skal udføres tekst fra gam­le postko­rt omkring tiden for gen­forenin­gen i 1920 — tek­sten skal laser­skæres i plade af corten­stål. Prøven er på vej!

D‑sign Teg­nestuen arbe­jder med nyin­dret­nin­gen af ankom­stom­rådet i Kold­ing  Kom­munes nye Sundhedscenter

Arkitek­t­fir­maet GPP har teg­net Sund­hed­s­cen­tret og Hoff­mann A/S er total­en­tre­prenør på pro­jek­tet, som for­ventes at blive ind­vi­et i dec. 2017.

D-sign Tegnestuen/designtegnestuen står for nyindretning af ankomstområdet i Kolding Kommunes nye Sundhedscenter

VR-udstill­in­gen på Uni­verse åbnede lørdag d. 8. april — D‑sign Teg­nestuen har arbe­jdet med idéud­vikling til udstillingen

D‑sign Teg­nestuen  samar­be­jd­ede med Uni­verse i idé­fasen til den nye VR-Udstill­ing. På D‑sign Teg­nestuen udviklede jeg, i samar­be­jde med udstill­ings­grup­pen på Uni­verse, ideen til den sky­line der er plac­eret over de mange caves med de spæn­dende VR attrak­tion­er. Deru­dover arbe­jd­ede jeg med at stramme plan­løs­nin­gen op og med både farve­hold­ning og udkast til den grafiske opsætning.

se link skit­seo­plæg: D‑sign Teg­nestuen — VR-udstilling.skitseoplæg.okt.16

designtegnestuen og D-sign Tegnestuen arbejder med rum både ude og indeDesign Tegnestuen og D-sign Tegnestuen arbejder med udstillinger - se den nye VR udstilling på Universe

D‑sign Teg­nestuen inviterede kur­sis­terne fra Dan­sk Fly­gt­ninge­hjælps Sprogskole i Kold­ing på besøg i Pakhuset

Dialo­gred­sk­a­bet er færdigud­viklet og som tak for hjælpen med den bruger­drevne design­pro­ces var kur­sis­terne fra ‘Job & Sprog’ inviteret til Pakhuset  for, at se de omgivelser hvor D‑sign Teg­nestuen hold­er til, og for at præsen­tere det færdi­ge pro­dukt sam­men med grafik­er Kamil­la Asmussen.

Vi bød på mor­genkaffe, kage og frugt og en snak omkring bor­det, for at høre lidt mere om kur­sis­ternes liv inden de blev fly­gt­ninge. De fleste er fly­gt­ninge fra Syrien og både unge stud­erende, en land­måler, en his­torik­er, en tekniker og lærere. Vi for­t­alte om hele design­processen fra første idé til det færdi­ge pro­dukt. Vi for­t­alte om hvor vigtigt det har været for udviklin­gen af Dialo­gred­sk­a­bet ‘Lighed­er & Forskelle’ — at vi har kunne vende tilbage til sprogskolen gen­nem hele design processen og få deres feed back!

Birte Muhs fra Kold­ing Kom­munes Inte­gra­tionsafdel­ing kiggede også for­bi for, at se resul­tatet af det pro­jekt, som er støt­tet med midler fra Kold­ing Kom­munes Inte­gra­tionspul­je. Til sidst tog vi en rund­tur i Pakhuset hvor også Flem­ming på SDU’s pro­to­type­værk­st­ed viste rundt og for­t­alte om de mulighed­er der er her for at arbe­jde med idé og pro­duk­tudvikling! Vi havde to stud­erende fra IBA, der har dan­net fir­maet Vison­ear til at tage fotos og filme den fine formiddag!

D-sign Tegnestuens/designtegnestuens dialogredskab - et integrationsspilD-sign Tegnestuen - design tegnestuen holder workshopforløb i en brugerdrevet designproces med flygtninge og udvikler et integrationsspilD-sign Tegnestuen - design tegnestuen har udviklet et dialogredskab til fremme af integrationD-sign Tegnestuen og Design Tegnestuen er den kreative tegnestue i Kolding der har udviklet integrationsspillet 'Ligheder & Forskelle'

D-sign Tegnestuen har udviklet dialogredskab til integrationsprocessen og fremme af bedre integration på arbejdsmarkedetD-sign Tegnestuen og Design Tegnestuen arbejder med flygtninge i en brugerdrevet designproces

D-sign Tegnestuen og designtegnestuen har udviklet et dialogredskab til at sikre bedre integration af flygtninge i det danske samfund og på arbejdsmarkedetD-sign Tegnestuen og design tegnestuen inviterer flygtninge på besøg i Pakhuset i Kolding

Dialo­gred­sk­a­bet ‘Lighed­er & Forskelle’ er gået videre til næste kat­e­gori i Dan­ish Design Award

Dialo­gred­sk­a­bet er gået videre til næste step i processen om at vin­de Dan­ish Design Award i kat­e­gorien Vision­ary Con­cepts og i kat­e­gorien Fos­ter­ing Part­ner­ships. Næste step er udvæl­gelse af final­is­ter og derefter udvæl­gelse af vin­derne — så der er et stykke vej endnu!

Idé og pro­duk­tudvikling er udført af Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen/D‑sign Tegnestuen

Grafisk design af grafik­er Kamil­la Asmussen/i made this*

D‑sign Teg­nestuen har færdigud­viklet dialo­gred­sk­a­bet, som nu er i produktion

Ideen med dialo­gred­sk­a­bet ’Lighed­er & Forskelle’ er, at det på en humoris­tisk og ligeværdig måde dan­ner en fælles forståelse for kul­turelle lighed­er og forskelle. Red­sk­a­bet kan igen­nem dia­log ned­bryde tabuer og mane for­domme til jor­den. Dermed kan dialo­gred­sk­a­bet under­støtte og fremme integrationsprocessen.

Dialo­gred­sk­a­bet er blevet til i en bruger­drevet pro­ces i samar­be­jde med kur­sis­ter og under­vis­ere på Kold­ing Kom­munes Sprogskole og kur­sis­terne på Dan­sk Fly­gt­ninge­hjælps Sprogskole Job & Sprog samt gym­nasi­et KG i Kolding.

Dialo­gred­sk­a­bet er blevet færdigud­viklet i tæt samar­be­jde med grafik­er Kamil­la Asmussen fra fir­maet i made this*. Det er fir­maet Inprint fra Kold­ing der pro­duc­er­er det!

Kold­ing Kom­munes Inte­gra­tionspul­je har støt­tet færdigud­viklin­gen af dialo­gred­sk­a­bet økonomisk.

D‑sign Teg­nestuen skal designe særlige Chris­tians­feld skilte! 

Byen Chris­tians­feld der er under Unescos kul­tur­arv, skal have designet nogle særlige Chris­tians­feld A‑skilte, som kan anven­des af butik­se­jerne i stedet for diverse stan­dard A‑skilte. D‑sign Teg­nestuen er blevet bedt om at løse denne opgave for Kold­ing Kom­mune og beg­y­n­der design­processen med en rund­tur til brugerne/butiksejerne, city­forenin­gen og Chris­tians­feld­cen­tret for at høre nærmere om deres ønsker og behov. Følg med i design­processen her på siden.

Pro­to­type på skilt — laser­skåret i birke­fin­er m. akryl­front i mål 1: 3

De første ideer til skil­tet afprøves i en pap­mod­el i mål 1: 5

D‑sign Teg­nestuen afprøver dialo­gred­skab på ‘Job & Sprog’ sam­men med elever fra KG

Pro­to­typen på det dialo­gred­skab, som er ved at blive udviklet på D‑sign Teg­nestuen blev afprøvet d. 13.01.17 i forbindelse med en kom­sam­men mellem HF elever fra KG og de fly­gt­ninge som er kur­sis­ter på ‘Job og Sprog’ i Kold­ing. Kur­sis­terne havde lavet en masse lækker mad og kager, som blev spist i fæl­lesskab inden dialo­gred­sk­a­bet blev afprøvet. Grafik­er Kamil­la Asmussen fra fir­maet ‘i made this’ er nu i gang med den grafiske bear­be­jd­ning af dialo­gred­sk­a­bet inden det er klar til pro­duk­tion sidst i januar!

D‑sign Teg­nestuen del­tog i konkur­ren­cen om en pavil­lon til Gl.Holtegaard under temaet ‘sceneri’

Se pro­jek­tmappe her: Sceneri.ny.1.2017.44416
 D‑sign Teg­nestuen er i gang med udvikling af et dialogredskab/spil der skal fremme integrationsprocessen!

I beg­y­n­delsen af decem­ber blev der udført de første brugerind­dra­gende afprøvninger af dialo­gred­sk­a­bet ‘Lighed­er & Forskelle’ i samar­be­jde med elever og lærere fra Sprogskolen i Kold­ing og fra sprogskolen ‘Job og Sprog’. De bruger­drevne process­er gav stor ind­sigt i forhold til videreud­vikling og færdigud­vikling af dialo­gred­sk­a­bet. Debat­ten om  de kul­turelle lighed­er og forskelle, som fly­gt­ninge møder i DK var livlig på begge sprogskol­er og kunne have fort­sat flere timer end­nu. På teg­nestuen har jeg indledt et samar­be­jde med grafik­er Kamil­la Asmussen fra fir­maet ‘I made this’ i forbindelse med den grafiske bear­be­jd­ning af dialo­gred­sk­a­bet. I uge 2 gen­nem­føres der end­nu en brugerind­dra­gende pro­ces på sprogskolen ‘Job og Sprog’ hvor også elever fra Kold­ing Gym­na­si­um delt­ager. Derefter færdigud­vikles og pro­duc­eres dialogredskabet/spillet og vil være klar til salg i det tidlige forår!

Her er par eksem­pler på svarene fra 2 kur­sis­ter fra Syrien omkring indi­videts rolle i det land de kom­mer fra — min­dre end 0 eller så godt som ingen ting!

D‑sign Teg­nestuen har fået penge fra Inte­gra­tionspul­jen i Kolding!

D‑sign Teg­nestuen har fået 97.000 kr. fra Inte­gra­tionspul­jen i Kold­ing Kom­mune til færdigud­vikling af spillet ‘Lighed­er og Forskelle’. Spillet skal færdigud­vikles i samar­be­jde med elever og lærere fra Sprogskolen i Kold­ing og fra skolen ‘Job og Sprog’. Udviklin­gen af spillet sker i samar­be­jde med en grafik­er fra Berlin.

jv-spil-07-11-16

Link til artikel i JV 07.11.16: JV.07.11.16 — midler fra Integrationspuljen

D‑sign Teg­nestuen samar­be­jder med Dan­foss Uni­verse om ny VR udstilling!

D‑sign Teg­nestuen har indledt et samar­be­jde med Uni­verse omkring udvikling af den Virtuel Real­i­ty udstill­ing der skal åbne til foråret. D‑sign Teg­nestuen arbe­jder med plan­løs­ning, grafisk udtryk og farve­hold­ning i tæt samar­be­jde med udstill­ings­grup­pen på Universe.

universe

Å‑stederne i Kold­ing er blevet pris­beløn­net af Kold­ing Kom­mune på Arkitek­turens dag!

Om Å‑stederne i JV

Pris­beløn­net:  Arkitekt og råd­gi­vere Kris­tine Jensens Teg­nestue, Ram­bøll Byud­vikling & Land­skab samt D‑sign Teg­nestuen er blevet pris­beløn­net af Kold­ing Kommune!

Ejer: Kold­ing Kommune,

Om Å‑steder langs Kold­ing Å — fra frem­læggelsen: “Åst­ed­erne er et meget sym­pa­tisk pro­jekt, som bringer bev­id­s­the­den om åens kvaliteter tilbage i bybilledet”. Udval­get ønsker at pris­belønne anlægget for “- et land­sk­a­beligt vel­lykket ele­ment, der kom­biner­er å, by og sted og skaber en sam­men­bindende rygrad i bystrukturen”.

ny.spil.1253Kristine Jensens Tegnestue, Rambøll Byudvikling & Landskab, samt D-sign Tegnestuen er blevet prisbelønnet af Kolding Kommune for Å-stederne langs med Kolding Å.

D‑sign Teg­nestuen har designet Leg­eparkens nye leg­eskulp­tur og trappeskulptur

D‑sign Teg­nestuen har designet de nye leg­eskulp­tur­er til Leg­eparken i Kold­ing — en trappeskulp­tur og en leg­eskulp­tur. Ele­menterne blev straks taget i brug af børnene i Leg­eparken d. 24. august! Det er UNO der har pro­duc­eret ele­menterne og Kold­ing Kom­mune der har bestilt dem til Legeparken!

IMG_3500IMG_3590IMG_3510IMG_3567IMG_3583IMG_3499IMG_3551IMG_3556IMG_3579IMG_3539IMG_3535img_3540-lille